Propozicije Kup takmičenja

PROPOZICIJE
KUPA CRNE GORE U VATERPOLU ZA 2013/2014. GODINU

I. OPŠTI DIO
Član 1.
Kup Crne Gore u vaterpolu za takmičarsku 2013/2014. godinu (dalje: Kup CG) priređuje Vaterpolo i plivački savez Crne Gore (dalje: VPSCG), a sprovodi ga komesar VPSCG (dalje: komesar).

Član 2.
Kup CG se odigrava prema Pravilima vaterpolo igre (Barcelona, 2013), Pravilniku o vaterpolo takmičenjima VPSCG (Herceg Novi, 2007), drugim pravilnicima VPSCG i ovim Propozicijama.

Član 3.
Obavezu učešća na Kupu CG imaju učesnici Triglav-Jadranske vaterpolo lige (TJVL) iz Crne Gore VK: BUDVA, JADRAN i PRIMORAC, te po prijavi VA CATTARO (ostali klubovi iz VPSCG nisu se prijavili).
Klubovi, učesnici Kupa CG, dužni su da do 15.10.2013. godine podnesu komesaru na verifikaciju-licenciranje spisak igrača koji će nastupati za taj klub na Kupu CG. U spisku igrača mogu biti uvršteni igrači registrovani za taj klub za 2013/14. godinu. Nakon ovog roka spisak se može dopunjavati isključivo sa matičnim igračima starim do 18 godina.
Klub koji podnosi zahtjev za licenciranje stranog državljanina, ili državljanina Crne Gore povratnika iz inostranstva, dužan je, uz ostalu dokumentaciju, dostaviti i sertifikat (ITC). Kancelarija VPSCG, prilikom izdavanja sertifikata (ITC) za odlazak u inostranstvo licenciranih igrača za 2013/14, dužna je kopiju tog dokumenta dostaviti i komesaru VPSCG, kako bi mu bila poništena registracija za klub iz VPSCG.
Rok iz prethodnog stava (15.10.2013) smatra se kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva za licenciranje, odnosno produženje licence, igrača pod ugovorom za I ligu i Kup CG (član 43. Pravilnika o registraciji i pravu nastupa vaterpolista u VPSCG).


II. SISTEM TAKMIČENJA
Član 4.
Kup CG igra se u dva dijela:

a) polufinale

b) finale
a) Polufinale (13/15.12.2013): dirigovanim žrijebom (kao par, ne mogu se sastati Budva i
Primorac, kao I i II plasirani iz I lige 2012/13), koji će se obaviti u Kotoru 19.10.2013. g. u okviru utakmice TJVL PRI-BUD, odrediće se parovi, kao i domaćini:
13.12.2013. __________ – __________ (par “A”) i __________ – __________ (“B”)
15.12.2013. __________ – __________ (par “A”) i __________ – __________ (“B”)
Igra se na eliminaciju nakon utakmica kod kuće i u gostima; ukoliko je nakon dvije utakmice gol razlika izjednačena, neposredno po završetku utakmice pobjednik će biti dobijen izvođenjem penala, a sve shodno WP 11.3 Pravila vaterpolo igre;

 

b) Finale (20/22.12.2013): pobjednici iz polufinala su učesnici finala; domaćin prve utakmice je pobjednik iz para „A“, a domaćin druge utakmice pobjednik iz para „B“; igraju se dvije utakmice - kod kuće i u gostima; ukoliko je nakon dvije utakmice gol razlika izjednačena, neposredno po završetku utakmice pobjednik će biti dobijen izvođenjem penala, a sve shodno WP 11.3 Pravila vaterpolo igre;

Član 5.
Pobjednik utakmica iz II kruga stiče naslov Pobjednik Kupa Crne Gore za 2013/14. i stiče pravo drugoprijavljenog za EL 2014/15, ukoliko je među tri prvoplasirane ekipe u I crnogorskoj ligi 2013/14. godine, a nije Prvak Crne Gore.

Član 6.
Žalbeni postupak sprovodi se na osnovu čl. 54-62. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima.

III. TEHNIČKI USLOVI
Član 7.
Tehnički uslovi i obaveze svih učesnika definisani su Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima, poštujući posebne uslove:
- igralište je dimenzija 30 x 20 m,
- klupe za rezervne igrače su na suprotnoj strani od stola rukovodstva, sa izuzetkom plivališta
u Igalu
- temperatura vode je u intervalu 25-27 °C, mjerena jedan sat pred utakmicu,
- vrijeme odigravanja je 4x8 min, a mjeri se električnim semaforima,
- na utakmici za ekipu mogu nastupiti najviše 14 igrača,
- lopte su marke „TURBO“, a domaćin je dužan da obezbijedi pet ispravnih lopti,
- domaća ekipa igra u bijelim kapicama, ili u kapicama klupskih boja i u prve dvije četvrtine
sjedi lijevo od stola rukovodstva, a gostujuća ekipa igra u plavim kapicama, ili u kapicama
klupskih boja, s tim da se kapice gostiju moraju bitno razlikovati od kapica domaćina,a
kapice igrača ne smiju biti crvene boje,
- svaka ekipa mora imati na klupi rezervni komplet kapica istog dizajna u kojima nastupa,
- taksa na žalbu iznosi 500 €.

Član 8.
Tehničke uslove za odigravanje utakmice provjeriće delegat, sudije i predstavnici ekipa na tehničkom sastanku jedan sat prije najavljenog početka. Ukoliko su nedostaci manjeg obima, delegat će naložiti organizatoru da ih otkloni do početka utakmice.
Ukoliko su nedostaci takvi da se utakmica ne može regularno odigrati, ili se ne mogu otkloniti do najavljenog termina, organizator može ponuditi odigravanje u alternativnom bazenu, ili će se utakmica odložiti za sutradan.
Ako i u ponovljenom terminu nisu zadovoljeni tehnički uslovi, utakmica će se registrovati službenim rezultatom u korist protivnika.
Svi troškovi uslovljeni prethodnim situacijama padaju na teret organizatora.

Član 9.
Utakmice se mogu odigravati na bazenima koji posjeduju licencu za Prvenstvo, u intervalu od 16-22 sata.
Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju nužde, komesar može odobriti odigravanje utakmica izvan ovog intervala.

Član 10.
Ukoliko u terminu zakazanom za početak utakmice, nema električne struje na plivalištu, vrijeme čekanja početka je 15 minuta. Nakon toga, utakmica će biti odložena za naredni dan.
Ukoliko u toku utakmice dođe do prekida električne struje, vrijeme čekanja za nastavak je 15 minuta. Nakon toga, utakmica će biti odložena za naredni dan, shodno člana 61. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima. Na isti način će se postupiti ako u toku utakmice dođe do prekida struje kraćih od 15 minuta više od tri puta.
U slučaju ponavljanja utakmice, svi troškovi padaju na teret organizatora.

Član 11.
Ukoliko u terminu zakazanom za početak utakmice zakaže semafor, vrijeme čekanja početka je 15 minuta. Nakon toga utakmica će biti odložena za naredni dan. Ako je i u ponovljenom terminu semafor neispravan prije početka utakmice, utakmica će se registrovati službenim rezultatom u korist protivnika.
Ukoliko u toku utakmice dođe do prekida rada semafora, vrijeme čekanja za nastavak je 5 minuta. Nakon toga, preći će se na mjerenje vremena mehaničkim satovima prečnika minimum 10 cm. U tom slučaju pravo je učesnika da zatraži da delegat preuzme i obavezu mjerioca vremena. Na isti način će se postupiti ako u toku utakmice dođe do kvarova semafora kraćih od 5 minuta više od tri puta.
U slučaju ponavljanja utakmice, svi troškovi padaju na teret organizatora.

Član 12.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, organizator je dužan i:
- da obezbijedi sve tehničke uslove, uključujući i rezervne satove i komplete bijelih i plavih neutralnih kapica, pet ispravnih lopti iste marke, komplete zapisnika i ostalih obrazaca, komplete propisa vezanih za takmičenje (Propozicije, Pravila vaterpolo igre, Pravilnik o vaterpolo takmičenjima),
- da obezbijedi prisustvo pomoćnih sudija, sekretara turnira, ljekara i službenog spikera, najmanje jedan sat pred utakmicu,
- da organizuje red na plivalištu, angažujući potreban broj policajaca i redara, zavisno od procjene rizika utakmice, u skladu sa Zakonom o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (Podgorica, oktobar 2006),
- da obezbijedi na upotrebu delegatu telefon, fax i kompjuter sa internet mrežom,
- da snosi sve troškove organizacije,

Član 13.
Ceremonijal pred utakmicu je:
- u vrijeme predviđeno za početak utakmice, ekipe i sudije postrojiće se na najpovoljnijem mjestu u odnosu na gledalište,
- službeni spiker će najaviti utakmicu i pročitati sastave (prvo gosta) počev od kapitena, pa onda igrače po brojevima i trenere, te sudije i delegata,
- nakon iščitavanja sastava, kapiteni će se rukovati međusobno i sa sudijama, a preostali igrači sa protivničkim igračima,
- za vrijeme ceremonijala igrači moraju biti u jednoobraznim bade-mantilima ili trenerkama.
- ceremonijal pred finalne utakmice će otpočeti intoniranjem Crnogorske himne.


Član 14.
Ceremonijal proglašenja pobjednika je:
- po završetku druge utakmice II kruga ekipe učesnice postrojiće se na najpovoljnijem mjestu u odnosu na gledalište,
- delegat će službeno proglasiti pobjednika,
- predsjednik VPSCG, ili osoba koju on ovlasti, uručiće pehar dar VPSCG kapitenu pobjedničke ekipe i po 20 zlatnih i srebrnih medalja igračima i trenerima ekipa finalista,
- za vrijeme ceremonijala nužno je da na vidnom i počasnom mjestu bude postavljena zastava Crne Gore, a mogu biti postavljene i zastave VPSCG, kluba, sponzora, ...

IV. RUKOVODSTVO TAKMIČENJA I POSEBNE OBAVEZE UČESNIKA TAKMIČENJA

Član 15.
Rukovodstvo utakmice čine: delegat/kontrolor, sudije, pomoćne sudije: sekretar utakmice, merioci vremena, zapisničar, gol sudije, ljekar, i službeni spiker.
Delegate i sudije određuje komesar, u skladu sa Odlukom o načinu određivanja rukovodstva takmičenja..
Ostale članove određuje organizator.

Član 16.
Za vrijeme utakmice, raspored sjedenja za stolom rukovodstva je: delegat – sekretar utakmice – zapisničar, mjerilac glavnog vremena - mjerilac 30 sec - ljekar.
Službeni spiker smješten je za posebnim stolom, udaljenim 2 m od delegata.
Sudije obavljaju dužnost u plavim majicama sa znakom VPSCG i bijelim pantalonama; delegate u odijelu sa kravatom; pomoćne sudije u bijelim majicama sa snakom VPSCG, a koje obezbjeđuje VPSCG.

Član 17.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, službene osobe su dužne i:
- da obave sastanak rukovodstva (sat prije termina utakmice) i utvrde tehničke uslove za odigravanje utakmice, kao i sastav rukovodstva utakmice. Pravo je predstavnika ekipa, sudija ili delegata da stave prigovor na delegirane pomoćne sudije - o prigovoru odlučuje delegat,
- da sastave protokol poslije završene utakmice i preduzmu sve mjere koje iziskuju događaji na i oko utakmice,
- da delegat po završetku pisanja protokola izvijesti komesara o rezultatu i drugim događajima na utakmici.

Član 18.
Pored odredbi o disciplinskoj odgovornosti definisanih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima, posebno se ističu odgovornosti:
- igrač isključen zbog brutalnosti i trener kome je pokazan crveni karton biće automatski suspendovani i kažnjeni najmanje sa jednom utakmicom zabrane igranja (vršenja dužnosti), koje mogu „odraditi" na utakmicama Kupa CG, odnosno I crnogorske lige, ili utakmice TJVL, zavisno koja je utakmica prije.
- sudija koji isključi igrača zbog brutalnosti ili sa pravom zamjene, ili dodijeli crveni karton treneru, ili isključi funkcionera sa utakmice, dužan je protiv istih podnijeti disciplinsku prijavu.


Član 19.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, komesar je dužan da:
- svim učesnicima (klubovima, službenim osobama, vaterpolo organizacijama, sredstvima javnog informisanja) blagovremeno dostavi prečišćen tekst ovih Propozicija i drugih odluka bitnih za regularno odvijanje takmičenja,
- organizuje dežurstvo na dan takmičenja (sat prije početka prve utakmice) do dobijanja izveštaja sa poslednje utakmice,
- neposredno po završetku utakmica o rezultatima obavijesti sredstva javnog informisanja (elektronske medije, agencije, telefonske informacije).

V, BEZBJEDNOST NA UTAKMICAMA

Član 20.
Organizator utakmice odgovoran je za bezbjednost na plivalištu i njegovoj neposrednoj blizini od sat vremena prije početka do na sat vremena po završetku utakmice.
Sudije i delegat procijeniće nivo preduzetih mjera od strane organizatora i odlučiće da li postoje uslovi za odigravanje utakmice, primjenjujući sva prava iz Pravila vaterpolo igre i Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG.
Posebne mjere organizator će preduzeti u organizaciji teških utakmica, obezbjeđujući potreban broj redara i policajaca, u skladu sa Zakonom o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i procjenom rizika.
Organizator, pod prijetnjom mandatnog i disciplinskog kažnjavanja, snosi svu odgovornost za ponašanje publike.

Član 21.
Obaveza je organizatora da u okviru gledališta formira VIP ložu za posebne goste, u kojoj je dužan obezbijediti deset mjesta za gostujuću ekipu.
Pravo je organizatora da u okviru gledališta obezbijedi 50 mjesta za gostujuće navijače, po komercijalnim uslovima kao i za ostale posjetioce.
Obaveza je gostujućeg kluba, da u skladu sa čl.16. Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, preduzme sve potrebne mjere da klub i njegovi navijači ne budu uzrok nasilja ili nereda na sportskoj priredbi.
Pravo je organizatora utakmice da ne prihvati organizovano okupljanje navijača na plivalištu, te će se svaki navijač tretirati kao i ostali gledaoci. O takvom stavu organizator je dužan obavijestiti sve učesnike u takmičenju najmanje 7 dana pred utakmicu.

Član 22.
U skladu sa čl. 5. Pravilnika, obaveza je organizatora da obezbijedi prostore za kretanje sudija i rukovodstvo utakmice od mogućnosti ulaska neslužbenih osoba u te prostore, putem fizičkih ograda i članova obezbjeđenja.
Ulazak neslužbene osobe u prostore iz prethodnog stava biće tretiran kao upad gledaoca u te prostore i dovoljan razlog za prekid utakmice.

 


Član 23.
Za sve prekršaje i propuste na i oko takmičenja u Kupu, prekršioci podliježu disciplinskoj odgovornosti na osnovu čl. 80-134, odnosno mandatnom kažnjavanju na osnovu čl. 135-138. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG.
Disciplinski sudija u postupku odlučivanja po prijavi kao dokaz uzeće i TV snimak snimljen od strane RTCG i ovlaštenog snimatelja od strane VPSCG.
Obavezuje se komesar da sprovodi rigorozno Pravilnik u smislu stvaranja uslova za normalno odvijanje utakmica, te da sankcionišu svako kršenje Pravilnika i Propozicija.

Član 24.
Izuzetno od Pravilnika, komesar će kazniti prekršioca mandatnom kaznom:
za organizatora koji ne sprovede adekvatne bezbjedonosne mjere 300 €
za neposjedovanje klupskih rezervnih kapica 100 €
za svaku ispaljenu petardu 100 €
za svaku ispaljenu raketu ili „bengalsku vatru“ u toku utakmice 500 €
za bacanje bezopasnih predmeta 200 €
za bacanje predmeta koji uzrokuju prekid utakmice 1.000 €
za pljuvanje službenih osoba i funkcionera 200 €
za ulazak neslužbene osobe u prostor za sudije 200 €
za isključenog igrača sa pravom zamjene: 1. put 100 €; 2. put 300 €; 3.put 750 €
za isključenog igrača bez prava zamjene: 1. put 300 €; 2. put 750 €; 3.put 1.000 €
za pokazani žuti karton treneru: 1. put 25 €; 2. put 75 €; 3.put 250 €
za pokazani crveni karton treneru: 1. put 150 €; 2. put 300 €; 3.put 750 €
za isključenje klupskog funkcionera: 1. put 150 €; 2. put 300 €; 3.put 750 €
za vrijeđanje i psovanje službenih osoba i funkcionera od strane publike 500 €
za nepropisno odjevenu službenu osobu 100 €
Učinjeni prekršaj iz prethodnog stava evidentuje delegat po prijavi sudije za svaki slučaj posebno i utvrdiće čiji su navijači, odnosno funkcioneri, taj prekršaj napravili. Pored toga, službeni spiker će po nalogu delegata upozoriti prekršioce da više ne čine takve prekršaje.
Obveznik plaćanja mandatne kazne je klub čiji su navijači ili funkcioneri napravili prekršaj, a za igrače i trenere oni lično, a za službenu osobu ona lično.

VI. TAKSE
Član 25.
Iznos taksi za sudije i delegate (kontrolore) je u visini iznosa taksi na Triglav-Jadranskoj vaterpolo ligi 2013/14 ( čl. 36. Propozicija TJVL: za sudiju sa LEN i FINA liste 120 €, za ostale sudije 100 €, za delegata/kontrolora 90 €); pomoćnim sudijama pripada taksa u iznosu od 10 €.
Taksu iz prethodnog stava isplaćuje klub domaćin utakmice na sastanku uoči utakmice.
Pored takse iz prethodnog stave, klub domaćin utakmice dužan je da isplati službenim osobama i troškove prevoza, primjenjujući tablicu koja je u upotrebi u TJVL.

VII. PRELAZNE ODREDBE

Član 26.
Sastavni dio ovih Propozicija su:
- spisak licenciranih igrača,
- Odluka o načinu određivanja rukovodstva takmičenja
- adresar klubova, sudija, delegata.

Član 27.
Ove Propozicije donio je Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na sjednici održanoj u Kotoru 09.10.2013. godine.
Pravo tumačenja Propozicija ima Stručni savjet VPSCG, a na utakmicama delegat uz konsultaciju sa komesarom VPSCG.