STATUT VPSCG

Na osnovu čl. 57-59. Zakona o sportu (“Sl. list Crne Gore”, br. 36/2011) i čl.18. Statuta Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore (VPSCG) , Skupština VPSCG, na sjednicama održanim 27. 06. 2013. godine i 09.05.2014. godine u Herceg Novom, usvojila je

S T A T U T
VATERPOLO I PLIVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Vaterpolo i plivački savez Crne Gore je sportska organizacija, u koju su dobrovoljno udruženi vaterpolo i plivački klubovi sa teritorije Crne Gore i strukovna udruženja iz oblasti vaterpolo i plivačkog sporta.
Puni naziv Saveza je VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE, a skraćeni VPSCG.

Član 2.
VPSCG je pravno lice, s pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava Crne Gore, zakona i ovog Statuta.
VPSCG zastupaju i predstavljaju predsjednik, odnosno potpredsjednik VPSCG, ili osoba koju ovlasti predsjednik VPSCG.
VPSCG ima svoj žiro račun.
Sjedište VPSCG je u Herceg Novom.
VPSCG i njegovi organi i organizacije mogu imati kancelarije i u drugim mjestima.

Član 3.
VPSCG je pravni sljedbenik Plivačkog vaterpolo saveza Crne Gore (PVSCG), osnovanog 1947. godine.

Član 4.
VPSCG je nestranačka i nepolitička organizacija čije djelovanje nema za cilj bilo kakve političke aktivnosti i kao takva ne može se učlaniti ni u jednu političku organizaciju.
VPSCG u svom radu ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku, političku i polnu diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građana.

Član 5.
VPSCG ima svoj znak: ispod konture plivača u zamahu, svijetlo plave boje, stilizovana su latinicom velika slova VPS, tamno plave boje, a u donjoj šupljini slova S nacrtana je vaterpolo lopta, čije su šare tamno plave boje; ispod slova VPS stilizovan je talas, svijetlo plave boje, a ispod toga ispisana je velikim latiničnim slovima riječ MONTENEGRO, tamno plave boje.

Član 6.
VPSCG ima svoj pečat okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa znakom VPSCG u sredini, te riječima VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE – HERCEG NOVI osn. 1947, ispisanim uz ivicu kruga.

Član 7.
VPSCG djeluje na teritoriji Crne Gore.
VPSCG je registrovan kod nadležnog organa u Crnoj Gori, kao jedini strukovni savez vaterpolo i plivačkih klubova u Crnoj Gori.
VPSCG je udružen u Crnogorski olimpijski komitet (COK).
VPSCG je član Svjetske plivačke federacije (FINA), Evropske plivačke federacije (LEN) i Mediteranskog vaterpolo komiteta (COMEN).
Kod ovih federacija VPSCG se registruje pod imenom MONTENEGRO SWIMMING FEDERATION.
VPSCG se može učlaniti i u srodne nacionalne i međunarodne organizacije.

Član 8.
Rad VPSCG je javan.
Javnost rada se ostvaruje kroz demokratski postupak dogovaranja i utvrđivanja stavova udruženih članova o zadacima i politici VPSCG.
VPSCG osigurava javnost i odgovornost u radu i sticanju sredstava svih organa VPSCG upoznavajući i obavještavajući javnost putem sredstava javnog informisanja i pozivajući predstavnike sredstava javnog informisanja na sjednice organa VPSCG, po potrebi.

II. ČLANOVI VPSCG

Član 9.
Udruživanje u VPSCG zasniva se na načelima javnosti, dobrovoljnosti, zajedništva, partnerstva, ravnopravnosti, sklonosti, sposobnosti i etičnosti, olimpizma i pravilima sporta i na toj osnovi se uređuju međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.
Članovi VPSCG su: vaterpolo i plivački klubovi sa teritorije Crne Gore i strukovna udruženja iz oblasti vaterpolo i plivačkog sporta. Članovi VPSCG upisuju se u matičnu evidenciju VPSCG.

Član 10.
Članovi VPSCG imaju prava i dužnosti:
• da aktivno učestvuju u radu, utvrđivanju zajedničke politike i odlučivanju preko svojih predstavnika;
• da njihovi predstavnici biraju i budu birani u organe VPSCG;
• da daju predloge i primjedbe na rad, te preuzimaju mjere i radnje radi ostvarivanja ciljeva i zadataka VPSCG;
• da koriste druga prava i obavljaju druge dužnosti koje im pripadaju po osnovu ovog Statuta.

Član 11.
Članovi VPSCG učestvuju u upravljanju poslovima VPSCG neposrednim odlučivanjem o pitanjima od zajedničkog interesa, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja na organima VPSCG.
Članovi VPSCG imaju ista prava prilikom kandidovanja svojih delegata na pojedine funkcije u organima VPSCG.
Kao metod odlučivanja utvrđena je prosta većina ukupnog broja glasova.
Član 12.
Vaterpolo i plivački klub može postati član VPSCG ako je upisan u evidenciju sportskih organizacija nadležnog ministarstva zaduženog za sport u Vladi Crne Gore i iskazuje redovnu aktivnost. Aktivnost klubova biće definisana Poslovnikom o radu Skupštine VPSCG.
Klub se osniva u skladu sa odredbama Zakona o sportu i ima za cilj unapređenje vaterpolo i plivačkog sporta i postizanje vrhunskih rezultata.

Član 13.
Strukovno udruženja iz oblasti vaterpolo i plivačkog sporta može postati član VPSCG ako je konstituisano u skladu sa ovim Statutom i kada mu Skupština VPSCG verifikuje statut.

Član 14.
Svojstvo člana VPSCG prestaje:
• prestankom aktivnog rada člana,
• na pismeni zahtjev člana,
• odlukom Skupštine VPSCG.
Prestankom članstva u VPSCG prestaju sve aktivnosti člana VPSCG.
Sportisti koji su bili članovi kluba kome je prestalo članstvo u VPSCG mogu se registrovati za drugi klub u skladu sa Pravilnikom o registraciji.

III. CILJEVI I ZADACI VPSCG

Član 15.
Osnovni ciljevi i zadaci na nivou VPSCG su:
• podsticanje i razvoj vaterpolo i plivačkog sporta,
• uspostavljanje i realizacija sistema vaterpolo i plivačkih takmičenja,
• odabir, pripremanje i nastupi vaterpolo i plivačkih reprezentacija Crne Gore
• razvoj i promocija vaterpolo i plivačkog sporta u Crnoj Gori,
• formiranje novih vaterpolo i plivačkih klubova,
• podsticanje stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
• regulisanje statusa sportista i sportskih radnika,
• briga o perspektivnim i vrhunskim sportistima,
• usklađivanje interesa i rada vaterpolo i plivačkih klubova.

Član 16.
Realizacijom osnovnih ciljeva VPSCG će naročito:
 podsticati širenje ideja olimpizma i razvoja vaterpolo i plivačkog sporta i sporta u cjelini;
 pomagati i podsticati aktivnosti kojima se čuva i razvija sportska etika;
 dosljedno sprovoditi borbu protiv dopinga i svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu:
 starati se o obrazovanju i usavršavanju sportskih stručnjaka iz oblasti vaterpolo i plivačkog sporta;
 sprovoditi aktivnosti na obezbjeđenju materijalnih uslova za pripremanje i nastup vaterpolista i plivača na odgovarajućim takmičenjima;
 urediti pitanja koja se odnose na registraciju sportista, prava sportista, prava kategorisanih i vrhunskih sportista, promjene statusa sportista, prava nastupa stranaca za crnogorske klubove i odgovornost sportista i sportskih radnika;
 utvrditi sistem licenciranja sportista, sportskih stručnjaka i sportskih organizacija za učešće na takmičenjima;
 utvrditi uslove prelaska sportista iz jedne sportske organizacije u drugu i sankcije zbog nepoštovanja propisanih uslova;
 predstavljati i zastupati interese vaterpolo i plivačkog sporta Crne Gore u međunarodnim plivačkim i vaterpolo asocijacijama;
 stvoriti preduslove i mjere za osiguranje bezbijednosti učesnika na sportskim priredbama na kojima nastupaju reprezentacije.

IV. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Skupština VPSCG

Član 17.
Najviši organ VPSCG je Skupština VPSCG.

Član 18.
Skupština VPSCG:
a. Donosi i usvaja
- Statut, Pravilnik o registraciji, Pravilnik o vaterpolo takmičenjima,
Pravilnik o radu Suda VPSCG
- Poslovnik o radu Skupštine VPSCG,
- načela sistema i kalendara takmičenja,
- finansijski plan i završni račun,
- odluke o dodjeli nagrada i priznanja za posebne rezultate,
- odluke iz domena zaduženja Skupštine VPSCG po osnovu ovog Statuta.
b. bira i opoziva:
- predsjednika i potpredsjednika Skupštine VPSCG,
- predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora VPSCG,
- predsjednika i članove Nadzornog odbora VPSCG,
- predsjednika i članove Suda VPSCG.
c. verifikuje i opoziva:
- članove Skupštine VPSCG i
- članove Upravnog odbora VPSCG.
d. utvrđuje stavove i daje smjernice za rad organima i tijelima VPSCG;
e. verifikuje statute strukovnih udruženja, kontroliše rad i razmatra izvještaje o radu organa i udruženja VPSCG;
f. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom VPSCG i zakonom.
Za obavljanje dijela poslova iz svoje nadležnosti Skupština VPSCG može ovlastiti neki od izvršnih organa.
Za izvršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Skupština VPSCG može obrazovati posebne komisije, čijom će osnivačkom odlukom biti definisani njen djelokrug i rad.

Član 19.
Skupštinu VPSCG čine po jedan predstavnik članova VPSCG, sa četvorogodišnjim mandatom, u principu za olimpijski ciklus.
Pravo je udruženog člana da opozove svog predstavnika u Skupštini VPSCG i zamijeni ga novim članom, što će Skupština VPSCG verifikovati.

Član 20.
Skupština VPSCG radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva predsjednik Skupštine VPSCG, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik.
Skupština se obavezno saziva na zahtjev Upravnog odbora VPSCG, ili Suda VPSCG, ili Nadzornog odbora VPSCG, ili najmanje jedne trećine članova VPSCG.
Pored članova Skupštine, na sjednicu se mogu pozvati i predsjednici svih organa i organizacija VPSCG, izvjestioci po tačkama dnevnog reda, kao i druge osobe čije bi prisustvo doprinijelo efikasnijem radu Skupštine VPSCG.
Skupštini VPSCG obavezno prisustvuje i predsjednik VPSCG.

Član 21.
Radom Skupštine rukovodi predsjednik ili potpredsjednik Skupštine VPSCG, ili u njihovom odsustvu lice koje izaberu prisutni članovi Skupštine VPSCG.
Skupština radi pravovaljano ako sjednici prisustvuje više od pola članova Skupštine.
Način rada i odlučivanja Skupštine uređen je Poslovnikom o radu Skupštine VPSCG.

Član 22.
Način glasanja u Skupštini VPSCG je definisan Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 23.
Ostali organi VPSCG su:
A. Predsjednik VPSCG
B. Upravni odbor VPSCG
C. Nadzorni odbor VPSCG
D. Sud VPSCG

A. Predsjednik VPSCG

Član 24.
Predsjednik VPSCG koji je po funkciji predsjednik Upravnog odbora VPSCG:
 predstavlja VPSCG pred državnim i sportskim organima u zemlji i inostranstvu,
 saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora VPSCG,
 predlaže Skupštini VPSCG na verifikaciju članove Upravnog odbora VPSCG,
 odgovara Skupštini VPSCG za rad Upravnog odbora VPSCG
 predlaže Upravnom odboru VPSCG kandidate za predsjednike Stručnog savjeta za vaterpolo i Stručnog savjeta za plivanje VPSCG i Direktora VPSCG,
 predlaže razrješenje i izbor selektora za vaterpolo Upravnom odboru VPSCG,
 daje saglasnost na sve poslovne aktivnosti VPSCG koje prelaze iznos od 25.000 €,
 obavlja sve poslove koji mu slijede po Statutu VPSCG, te odlukama i ovlašćenjima Skupštine i Upravnog odbora VPSCG.

Član 25.
Predsjednika VPSCG bira Skupština VPSCG.
Prije izbora, svaki od kandidata dužan je iznijeti Skupštini predlog programa rada i obrazložiti viziju realizacije neposrednih zadataka VPSCG.
Mandat predsjednika VPSCG poklapa se sa mandatom Skupštine VPSCG.
Izuzetno od prethodnog stava, predsjedniku VPSCG, a time i Upravnog odbora VPSCG, mandat može prestati i prije isteka mandata u ovim slučajevima:
a) kada Skupština VPSCG ne prihvati godišnji izvještaj o radu Upravnog odbora VPSCG ili završni račun VPSCG,
b) kada Skupština VPSCG izglasa nepovjerenje Upravnom odboru VPSCG.
U prethodnim slučajevima, predsjednik VPSCG podnosi ostavku u svoje ime i ime Upravnog odbora VPSCG i njegovih organa. Izbor novog predsjednika VPSCG i Upravnog odbora VPSCG obaviće se u roku od 30 dana, a u međuvremenu predsjednik Skupštine preuzima nadležnosti predsjednika Upravnog odbora VPSCG do izbora novog predsjednika Upravnog odbora VPSCG.

B. Upravni odbor VPSCG

Član 26.
Upravni odbor VPSCG je izvršni organ VPSCG, zadužen za rad i funkcionisanje VPSCG i odgovoran je za izvršavanje odluka Skupštine VPSCG iz svoje nadležnosti.

Član 27.
Upravni odbor VPSCG:
 usvaja strategije razvoja vaterpola i plivanja u Crnoj Gori, koje predlažu Stručni savjet za vaterpolo i Stručni savjet za plivanje,
 prati realizaciju strategija iz prethodne alineje,
 obezbjeđuje sredstva za izvršenje programa VPSCG,
 priprema, predlaže i preduzima mjere za ostvarenje usvojene politike, svih akata, odluka i zaključaka Skupštine VPSCG, te priprema sjednice Skupštine,
 obavještava Skupštinu VPSCG o svom radu između sjednica Skupštine,
 utvrđuje predloge Statuta VPSCG, poslovnika i pravilnika i svih akata o kojima odlučuje Skupština VPSCG,
 utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa,
 donosi odluku o kandidaturi za organizovanje velikih međunarodnih takmičenja,
 donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora VPSCG i daje ga Skupštini VPSCG na verifikaciju,
 bira i razrješava selektora za vaterpolo VPSCG, na predlog Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG, i/ili predsjednika Upravnog odbora VPSCG;
 bira i razrješava selektora za mlađe selekcije, na predlog Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG, i/ili predsjednika Upravnog odbora VPSCG;
 bira i razrješava Komesara VPSCG, na predlog Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG, i/ili predsjednika Upravnog odbora VPSCG;
 imenuje i razrješava na predlog predsjednika VPSCG:
- direktora VPSCG;
- predsjednika i na njegov predlog članove Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG;
 verifikuje izbor predsjednika i članova Stručnog savjeta za plivanje VPSCG,
 donosi odluku o formiranju, sastavu i djelokrugu svojih radnih tijela,
 razmatra i usvaja izvještaje o radu svojih radnih tijela,
 obavlja sve ono za što ga ovlasti Skupština VPSCG.

Član 28.
Upravni odbor čine:
• predsjednik VPSCG, kao predsjednik Upravnog odbora VPSCG,
• potpredsjednik VPSCG, kao potpredsjednik Upravnog odbora VPSCG i još 7 članova.
Sjednicama Upravnog odbora mogu po pozivu prisustvati: predsjednik Skupštine, predsjednik Stručnog savjeta za vaterpolo, direktor VPSCG, kao i izvjestioci po tačkama dnevnog reda.
Svoje odluke Upravni odbor donosi većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Upravnog odbora VPSCG je odlučujući.
Rad i organizacija Upravnog odbora i njegovih organa definisani su Poslovnikom o radu.

Član 29.
Radi efikasnijeg rada i realizacije zadataka, Upravni odbor VPSCG organizuje svoj rad kroz dva tehnološka segmenta, sa svojim posebnim organima, tijelima i službama:
B.1. SPORTSKO-OPERATIVNI POSLOVI VPSCG i
B.2. ADMINISTRATIVNO-MARKETINŠKI POSLOVI VPSCG.

B.1. SPORTSKO-OPERATIVNI POSLOVI VPSCG

Član 30.
Sportsko operativni poslovi VPSCG obavljaju se kroz ove organe:
B.1.1. Stručni savjet za vaterpolo VPSCG,
B.1.2. Selektor za vaterpolo VPSCG i Stručni štab reprezentacija,
B.1.3. Selektor za mlađe selekcije,
B.1.4. Stručni savjet za plivanje VPSCG.
Organe iz prethodnog stava, kao i njihova radna tijela, imenuje Upravni odbor VPSCG, na predlog Predsjednika VPSCG, ukoliko ovim Statutom nije drukčije predviđeno, a na mandatni period UO VPSCG.
Odluke organa iz ovog člana podliježu verifikaciji Upravnog odbora VPSCG.

B.1.1. Stručni savjet za vaterpolo VPSCG

Član 31.
Stručni savjet za vaterpolo VPSCG (SS VPSCG) se obrazuje u cilju kreiranja i sprovođenja stručne politike vaterpola u VPSCG i čine ga predsjednik SS VPSCG i još četiri člana.
SS VPSCG ima svog sekretara, koji ne mora biti član SS VPSCG.

Član 32.
Delokrug SS VPSCG, rad i funkcionalna organizacija definisani su Pravilnikom o radu sa reprezentativnim selekcijama VPSCG.

Član 33.
SS VSSCG:
 utvrđuje Pravilnik o radu sa reprezentativnim selekcijama VPSCG, Pravilnik o registraciji i pravu nastupa vaterpolista u VPSCG, Pravilnik o vaterpolo takmičenjima, te ostala akta vitalna za razvoj i djelatnost vaterpola u Crnoj Gori;
 sačinjava prijedlog Strategije vaterpola u Crnoj Gori za naredni olimpijski ciklus i njenu realizaciju po godinama;
 utvrđuje program rada za sve reprezentativne selekcije VPSCG, a na predloge Selektora za vaterpolo i Selektora za mlađe vaterpolo selekcije;
 utvrđuje zajedničku koncepciju rada svih selekcija i u sprovođenju iste usaglašava nastala eventualna odstupanja;
 predlaže UO VPSCG izbor Selektora za vaterpolo VPSCG;
 predlaže UO VPSCG izbor Selektora za mlađe vaterpolo selekcije;
 predlaže UO VPSCG izbor Komesara VPSCG;
 usvaja predloge selektora za vaterpolo VPSCG i selektora za mlađe vaterpolo selekcije o spiskovima kandidata za sve reprezentativne selekcije VPSCG;
 upoznaje se sa radom svih reprezentativnih selekcija VPSCG i daje ocjenu njihovog rada i rezultata;
 usvaja kalendar domaćih i međunarodnih takmičenja;
 daje mišljenje o programu stručno-pedagoškog rada sa svim reprezentativnim selekcijama VPSCG;
 predlaže kampove, seminare i tečajeve;
 predlaže mjere za unapređenje vaterpolo sporta;
 usvaja jedinstvene osnove sistema takmičenja;
 pokreće inicijativu za rješavanje pitanja od interesa za razvoj i unapređenje vaterpolo sporta;
 donosi propozicije za sva takmičenja na nivou VPSCG;
 imenuje predsjednike i članove radnih tijela SS VPSCG;
 imenuje trenere i stručne štabove svih reprezentativnih selekcija VPSCG, a na predloge selektora;
 utvrđuje listu delegata na takmičenjima u okviru VPSCG, a na predlog Komesara;
 na predlog KSDP VPSCG utvrđuje listu sudija za međunarodna takmičenja;
 na predlog KSDP VPSCG utvrđuje listu delegata za međunarodna takmičenja;
 razmatra predloge svojih radnih tijela, kao i njihove izvještaje o radu;
 može da odredi svoga člana da prati na akcijama pojedinu reprezentativnu selekciju;
 razmatra sva pitanja od značaja za vaterpolo i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti.

Član 34.
Radna tijela SS VPSCG su:
B.1.1.1. Komesar za takmičenja VPSCG,
B.1.1.2. Komisija za sudijska i delegatska pitanja VPSCG i
B.1.1.3. Medicinska komisija VPSCG.

Član 35.
Organe iz prethodnog člana imenuje Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na predlog predsjednika Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG i na njegov mandate, izuzev komesara VPSCG (B.1.1.1.) koga na predlog SS VPSCG imenuje i razrješava Upravni odbor VPSCG.
Ovi organi za svoj rad odgovorni su SS VPSCG.

B.1.1.1. Komesar za takmičenja VPSCG

Član 36.
Komesar za takmičenja VPSCG (Komesar VPSCG) organizuje i sprovodi sva vaterpolo takmičenja u okviru VPSCG.
Odlukom SS VPSCG, Komesaru VPSCG se daje u zadatak sprovođenje i drugih takmičenja, u kojima je učešće klubova iz VPSCG većinsko, kao i drugi poslovi bitni za regularnost takmičenja.

Član 37.
Komesar VPSCG:
 registruje i licencira igrače, u skladu sa Pravilnikom o registraciji i pravu nastupa igrača u VPSCG;
 priprema predloge propozicija za sva vaterpolo takmičenja iz svoje nadležnosti;
 delegira rukovodstva utakmica i turnira u svojoj nadležnosti;
 registruje utakmice i plasmane na takmičenju u svojoj nadležnosti;
 vrši disciplinsko sudovanje u I stepenu na takmičenjima u svojoj nadležnosti;
 brine o stvaranju uslova i mjera za osiguranje bezbijednosti učesnika vaterpolo takmičenja u njegovoj nadležnosti;
 analizira rad delegata na takmičenjima, o čemu podnosi izvještaj SS VPSCG;
 izdaje Bilten VPSCG sa svim relevantnim podacima u vezi sa takmičenjima;
 obavlja kontakte sa javnošću, u vezi sa vaterpolo takmičenja na nivou VPSCG;
 obavlja i druge poslove, koje mu u nadležnost stavi SS VPSCG.

B.1.1.2. Komisija za sudijska i delegatska pitanja VPSCG

Član 38.
Komisija za sudijska i delegatska pitanja VPSCG (KSDP VPSCG) obavlja vitalne poslove vezane za sudijsku i delegatsku djelatnost u VPSCG.
KSDP VPSCG čine tri člana, od kojih je jedan predsjednik KSDP VPSCG, a koji moraju imati položeni ispit za vaterpolo sudiju, i koji nisu aktivne sudije vaterpolo igre.

Član 39.
Djelokrug rada KSDP VPSCG definisan je Odlukom o radu KSDP VPSCG i predviđa posebno da KSDP VSCG:
 predlaže liste sudija i delegata za takmičenja na nivou VPSCG;
 utvrđuje predlog liste sudija za međunarodna takmičenja;
 utvrđuje predlog liste delegata za međunarodna takmičenja;
 organizuje permanentnu kontrolu suđenja na svim vaterpolo takmičenjima;
 stara se o stručnom usavršavanju sudija i delegata, organizujući kurseve, ispite i seminare;
 analizira suđenje;
 rješava žalbe po osnovu ocjena suđenja;
 predlaže potrebne mjere i aktivnosti i obavlja druge poslove iz svog domena za koje ga ovlasti SS VPSCG;
 na kraju takmičarske sezone donosi rang listu sudija za tu takmičarsku sezonu.

B.1.1.3. Medicinska komisija VPSCG

Član 40.
Medicinska komisija VPSCG (MK VPSCG) je zadužena za praćenje preventive i medicinske zaštite članova reprezentativnih selekcija VPSCG.
MK VPSCG čine njen predsjednik i potreban broj članova, po predlogu predsjednika MK VPSCG.
Djelokrug rada MK VPSCG utvrđen je Pravilnikom o reprezentativnim selekcijama VPSCG.
B.1.2. Selektori za vaterpolo i Stručni štab svih reprezentativnih selekcija VPSCG

Član 41.
Stručni štab svih reprezentativnih selekcija VPSCG čine:
1. predsjednik SS VPSCG, kao rukovodilac Štaba,
2. selektor za vaterpolo VPSCG,
3. selektor za mlađe vaterpolo selekcije VPSCG,
4. treneri reprezentacija,
5. ljekari, psiholozi i fizioterapeuti,
6. menadžer reprezentacija,
7. drugi učesnici na reprezentativnim akcijama.
Stručni štab iz svog sastava formira podštab za svaku reprezentativnu selekciju VPSCG.
Način funkcionisanja i organizacija Stručnog štaba reprezentativnih selekcija VPSCG, kao i opis poslova i dužnosti njegovih članova, bliže se uređuje Pravilnikom o radu reprezentativnih selekcija VPSCG.

B.1.2.1. Selektor za vaterpolo VPSCG

Član 42.
Selektor za vaterpolo VPSCG (selektor) je lice odgovorno za rad „A“ reprezentacije, i obavezan je da učestvuje u izradi zajedničke koncepcije rada svih reprezentativnih selekcija VPSCG, kao i da prati njihov rad i funkcionisanje (izuzev u vrijeme nastupa „A” reprezentacije).
Selektor neposredno rukovodi Stručnim štabom „A” reprezentacije i odgovara za njegov rad.
Selektora imenuje i razrješava UO VPSCG, na predlog SS VPSCG, i/ili predsjednika VPSCG, a na mandatni period od 4 (četiri) godine, a u pravilu za olimpijski ciklus.
U slučaju da za vrijeme trajanja mandata selektora isti podnese ostavku, ili bude opozvan, ili ova funkcija na neki drugi način ostane upražnjena, SS VPSCG će predložiti, a predsjednik VPSCG odrediti lice koje će privremeno obavljati ovu dužnost, do izbora novog selektora.
U slučaju privremene spriječenosti selektora, njegovu dužnost će obavljati član Stručnog štaba koga on ovlasti.

Član 43.
Selektor:
Stručnom savjetu za vaterpolo VPSCG:
predlaže :
 godišnji i četvorogodišnji program rada,
 godišnji kalendar, plan i program “A” reprezentacije,
 izvještaje sa akcija i godišnji izvještaj o sprovedenom programu,
 igrače i članove Stručnog štaba za pohvale i nagrade za posebne rezultate,
 donošenje odluka i zaključaka bitnih za stvaranje optimalnih uslova za rad A reprezentacije.
 kandidate za Stručni štab, i njihovo razrješenje,
 te dostavlja na razmatranje sva stručna pitanja u vezi sa radom reprezentacija.
Iz svoje nadležnosti:
 prati rad i formu kandidata za “A” reprezentaciju,
 obavlja izbor “A” reprezentacije za pojedine akcije, te sastav ekipe za pojedinu akciju,
 vodi ekipu na utakmicama,
 donosi odluku o udaljavanju sa priprema, ili iz “A” reprezentacije i Stručnog štaba, bilo kojeg člana, uz obavezno obrazloženje, koje podnosi SS VPSCG,
 obavlja i sve ono za što ga ovlaste nadležni organi VPSCG i sve ono što mu slijedi iz Pravilnika o radu reprezentativnih selekcija VPSCG.
Učestvuje u radu Skupštine, Upravnog odbora, SS VPSCG i trenerske organizacije.
Blisko sarađuje sa predsjednikom, direktorom i Kancelarijom VPSCG.

B.1.2.1.1. Selektor za mlađe reprezentativne selekcije VPSCG

Član 44.
Selektor za mlađe reprezentativne selekcije VPSCG je imenovano lice iz redova afirmisanih vaterpolo trenera, koje ima obaveze:
 da predloži SS VPSCG programe rada za sve mlađe selekcije;
 prati donošenje svih planova i programa mlađih selekcija, kao i način njihovog sprovođenja;
 vodi i koordinira rad svih izabranih trenera mlađih selekcija;
 obavlja instruktažu i prati sva takmičenja mlađih kategorija;
 po odluci SS VPSCG vodi neku od mlađih selekcija na takmičenju;
 učestvuje u radu SS VPSCG.
Selektora za mlađe selekcije imenuje i razrješava UO VPSCG, na predlog SS VPSCG, i/ili predsjednika VPSCG, na određeni mandatni period.

B.1.2.1.2. Treneri reprezentacija

Član 45.
Treneri reprezentacija su imenovana lica iz redova afirmisanih vaterpolo trenera, čiji su zadaci da sprovode programe treninga i nastupa i sve ono za što ih ovlaste selektori.

B.1.2.1.3. Ljekari, psiholozi i fizioterapeuti

Član 46.
Ljekari, psiholozi i fizioterapeuti su imenovana lica iz redova članova Medicinske komisije VPSCG, a čiji je zadatak medicinska zaštita i tretman reprezentativaca, kako u prevenciji, tako i za vrijeme i nakon treninga i nastupa reprezentacija.

B.1.2.1.4. Menadžer reprezentacija

Član 47.
Menadžer reprezentacija je imenovano lice, koje obavlja sve tehničke poslove u vezi sa svakom reprezentativnom selekcijom, a shodno aktu o sistematizaciji Stručne službe VPSCG.

B.1.2.1.5. Drugi učesnici na reprezentativnim akcijama

Član 48.
Zavisno od karaktera i značaja priprema i takmičenja, selektor u štab pojedine reprezentativne selekcije može angažovati:
 pomoćnika za određene oblasti,
 sudije,
 snimatelje,

B.1.4. Stručni savjet za plivanje VPSCG

Član 49.
Stručni savjet za plivanje VPSCG:
 sprovodi stručnu politiku plivanja u VPSCG;
 pravi predlog srednjoročnog programa razvoja plivanja u Crnoj Gori;
 sačinjava nacrte godišnjih aktivnosti u plivanju, koje u saradnji sa Stručnim savjetom za vaterpolo uobličava u predlog godišnjeg programa VPSCG;
 predlaže strategiju razvoja plivanja u Crnoj Gori;
 pravi programe međunarodne saradnje u plivanju;
 imenuje rukovodstvo plivačke reprezentacije Crne Gore za pojedina međunarodna plivačka takmičenja i razmatra njihov rad;
 donosi predloge propozicija za plivačka takmičenja na nivou VPSCG;
 sprovodi takmičenja i registraciju plivača na nivou VPSCG;
 sprovodi stručno usavršavanje i edukaciju plivača, trenera i sudija;
 obavlja sve poslove koji mu pripadaju po Statutu VPSCG i odlukama i ovlašćenjima Skupštine VPSCG i UO VPSCG.

Član 50.
Djelokrug i način rada, kao i organizacija Stručnog savjeta za plivanje VPSCG (SSP VPSCG) utvrđuju se Pravilnikom o radu SSP VPSCG, koji donosi SSP VPSCG i daje na verifikaciju Skupštini VPSCG.

B.2. ADMINISTRATIVNO-MARKETINŠKI POSLOVI VPSCG

Član 51.
Administrativno marketinški poslovi VPSCG obavljaju se preko ovih organa:
B.2.1. Direktor VPSCG
B.2.2. Stručna služba – Kancelarija VPSCG
Djelokrug Stručne službe VPSCG i broj izvršilaca poslova i zadataka uređuju se posebnim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe VPSCG, koji donosi UO VPSCG.

 

B.2.1. Direktor VPSCG

Član 52.
Direktor VPSCG obavlja sve poslove koji su propisima ili ovim Statutom ili po zakonu u djelokrugu rada i nadležnosti poslovodnog organa pravnog lica.
Direktor VPSCG posebno:
 organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja,
 predlaže osnove poslovne politike, plan i program rada i mjere za njihovo sprovođenje,
 izvršava odluke Skupštine, UO VPSCG i Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG.
Djelokrug rada, prava i odgovornosti direktora VPSCG bliže su određeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe VPSCG, koji donosi UO VPSCG.

B.2.2. Stručna služba – Kancelarija VPSCG

Član 53.
Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova VPSCG ima stručnu službu – Kancelariju VPSCG.
Za obavljanje određenih poslova VPSCG može angažovati i specijalizovane organizacije i stručne pojedince.
Direktor VPSCG uređuju organizaciju, rad i djelokrug Kancelarije VPSCG, osim u dijelu koji se odnosi na Stručni štab reprezentacija VPSCG, predlažući UO VPSCG akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe.
Djelokrug Stručne službe VPSCG i broj izvršilaca poslova i zadataka uređuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe VPSCG, koji donosi UO VPSCG.
Direktor VPSCG je rukovodilac Stručne službe VPSCG u smislu propisa o radnim odnosima i prema zaposlenima ima pravni položaj poslodavca.

C. Nadzorni odbor VPSCG

Član 54.
Nadzorni odbor VPSCG obavlja nadzor nad poslovanjem VPSCG.
O svom radu Nadzorni odbor upoznaje Skupštinu VPSCG, koja je dužna da razmatra nalaze Nadzornog odbora i preduzima odgovarajuće mjere.

Član 55.
Nadzorni odbor VPSCG čine predsjednik i dva člana koje biraju Skupština VPSCG, na mandat Skupštine.
Članovi Nadzornog odbora VPSCG ne mogu biti članovi Skupštine VPSCG, niti kluba iz čijih je redova predsjednik VPSCG.
Sjednice Nadzornog odbora saziva njegov predsjednik. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.
D. Sud VPSCG

Član 56.
Sud VPSCG obavlja stalnu kontrolu zakonitosti u sprovođenju normativnih akata i odluka organa, organizacija i tijela VPSCG i daje tumačenje opštih akata VPSCG .
Rad Suda VPSCG je regulisan Pravilnikom o radu Suda VPSCG, aktima koje utvrdi Skupština (kodeks, pravilnici, odluke ) te propisima Crne Gore .
Sud VPSCG u tom cilju sudi i odlučuje:
• u prvom stepenu:
o sprovodi arbitražni postupak (sporni odnosi između klubova, igrača i kluba, trenera i kluba, između organa i tijela VPSCG),
o sudi u postupku protiv članova organa i tijela, i protiv funkcionera VPSCG.
• u drugom stepenu:
o - protiv odluka takmičarskog organa na nivou VPSCG,
o - protiv odluka prvostepenog arbitražnog vijeća,
o - protiv odluka prvostepenog sudskog vijeća,
• odlučuje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti
Nadležnost, sastav, sjedište, rokovi i način donošenja odluka bliže će se urediti Pravilnikom o radu Suda VPSCG.
Član 57.
Usvajanjem ovog Statuta udruženi članovi prihvataju isključivu nadležnost Suda VPSCG u djelokrugu iz ovog Statuta, te se po istim pitanjima neće obraćati redovnim sudovima.
U slučaju spora u sportu, a za čije rješavanje je formirana Arbitraža od strane COK-a, VPSCG će prihvatiti sve njene odluke.

Član 58.
Sud VPSCG čine predsjednik Suda i pet članova, koje sve bira Skupština VPSCG, na svoj mandat.
Članovi Suda moraju biti diplomirani pravnici koji nisu članovi organa VPSCG .

Član 59.
Sud VPSCG sudi u vijeću od troje sudija. Predsjednik Suda VPSCG uvijek predsjedava prvostepenom vijeću, a odluke se donose većinom glasova članova vijeća.

Član 60.
Na odluku prvostepenog vijeća iz čl. 59. ovog Statuta strane u sporu mogu izjaviti žalbu i pokrenuti drugostepeni postupak u roku od 5 dana od dana prijema odluke iz čl. 59. Ovog Statuta.
U drugostepenom postupku iodlučuju sudije Suda VPSCG koje nisu učestvovale u prvostepenom postupku.
Odluke Suda VPSCG iz svog djelokruga su konačne.
Član 61.
Protiv konačne odluke Suda VPSCG strana u sporu može podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti iz st.1. ovog člana strana u sporu može podnijeti Arbitraži Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) u roku od 8 dana od dana prijema konačne odluke Suda VPSCG.

V. STRUKOVNA UDRUŽENJA U OKVIRU VPSCG

Član 62.
U okviru VPSCG, kao posebni vidovi interesnog povezivanja, mogu se formirati strukovna udruženja (u daljem tekstu: Udruženja).

Član 63.
Udruženja su oblik interesnog povezivanja.
Udruženja svojim statutom i drugim opštim aktima utvrđuju način svog djelovanja na unapređenju struke i zaštiti interesa stručnih kadrova.
Statuti udruženja podliježu verifikaciji Skupštine VPSCG.

VI. OPŠTA AKTA

Član 64.
Opšta akta (statut, pravilnici, odluke i dr.) donose se po pravilu na osnovu predloga.
Nacrt opšteg akta prethodi predlogu, ukoliko se iznosi na javnu raspravu.
Inicijativu za donošenje opšteg akta, ili njegovih izmjena i dopuna, može podnijeti svaki član VPSCG ili Upravni odbor VPSCG.
O prihvatanju/odbacivanju inicijative odlučuje Skupština VPSCG, te istovremeno određuje stručnog obrađivača (pojedince, radnu grupu ili organ VPSCG).
O predlogu opšteg akta vodi se rasprava na sjednici Skupštine VPSCG. U toku rasprave, članovi i predlagač mogu podnijeti amandmane na predlog opšteg akta.

Član 65.
Opšti akt se može izuzetno donijeti po hitnom postupku, o čemu odlučuje Skupština VPSCG bez rasprave.
Opšti akt se može donijeti po hitnom postupku ako za to postoji neophodna potreba i ako bi njegovo donošenje u redovnom postupku moglo da izazove štetne posljedice po interese VPSCG i njegovih članova.
Predlog za donošenje opšteg akta po hitnom postupku može dati svaki član VPSCG ili Upravni odbor VPSCG.

Član 66.
Način donošenja godišnjih planova i programa reprezentacija:
»A« reprezentacija – selektor za vaterpolo VPSCG izrađuje godišnji plan i program, daje ga na mišljenje Stručnom savjetu za vaterpolo VPSCG, te ga verifikuje Upravni odbor VPSCG;
Mlađih selekcija – selektor za mlađe selekcije izrađuje godišnji plan i program, daje ga na mišljenje Stručnom savjetu za vaterpolo VPSCG, te ga verifikuje Upravni odbor VPSCG.

VII. FINANSIRANJE VPSCG

Član 67.
Sredstva za realizaciju zadataka i poslova VPSCG osiguravaju se:
• iz sredstava koja se putem budžeta Crne Gore i opština namjenjuju za realizaciju programa VPSCG,
• sopstvenim prihodima,
• udruživanjem sredstava članova,
• kotizacijom, disciplinskim (novčanim) i mandatnim kaznama učesnika u takmičenju,
• registracionim i takmičarskim taksama,
• iz drugih izvora.

Član 68.
U cilju ostvarivanja sopstvenih prihoda VPSCG može osnovati sopstvena ili mješovita preduzeća i marketinške agencije, ili povjeriti pojedine poslove i prodaju prava pojedinim specijalizovanim organizacijama o čemu odluku donosi Upravni odbor VPSCG.

Član 69.
Osnovu udruživanja sredstava za djelatnost VPSCG čini program VPSCG, kojim se utvrđuju zadaci, poslovi i akcije sa specifikacijom potrebnih sredstava u toku jedne godine.
Raspodjela sredstava VPSCG obavlja se finansijskim planom koji donosi Skupština VPSCG svake godine za kalendarsku godinu.
Bilans ostvarenih i utrošenih sredstava iskazuje se završnim računom VPSCG.

VIII. PROGRAMIRANJE RADA

Član 70.
Organi i radna tijela VPSCG dužni su da programiraju svoje zadatke u određenom vremenskom periodu.
Skupština i Upravni odbor VPSCG, sa radnim tijelima, donose u skladu sa programskim opredjeljenjima godišnje planove rada, u kojima predviđaju teme i pitanja koja će se stručno obrađivati, kratak sadržaj pojedinih tema, rokove za izvršavanje planskih zadataka, nosioce stručne obrade, oblike saradnje sa zainteresovanim organima i organizacijama, način sprovođenja utvrđenih zaključaka i mjera i druga pitanja.

IX. NAGRADE, POHVALE I PRIZNANJA

Član 71.
VPSCG pohvaljuje i nagrađuje organizacije i pojedince za vanredne takmičarske rezultate, te dostignuća u organizaciji i unapređenju plivačkog i vaterpolo sporta.
Priznanja se daju za dugogodišnji rad u plivačkom i vaterpolo sportu.
Pravilnik o nagradama, pohvalama i priznanjima donosi Skupština VPSCG.

X. PRESTANAK RADA VPSCG

Član 72.
VPSCG prestaje sa radom kada takvu odluku donesu članovi VPSCG. U slučaju prestanka rada VPSCG, odluku o imovini VPSCG donosi Skupština VPSCG.
Predsjednik VPSCG dužan je da u roku od 15 dana od nastupanja jednog od slučajeva prestanka rada VPSCG, o tome obavijesti nadležni organ u Crne Gore.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 73.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta VPSCG usvojenog 17. 08. 2010. godine u Budvi.
Svi organi, organizacije i udruženja u okviru VPSCG dužni su da usklade svoja normativna akta sa ovim Statutom do 30. 11. 2013. godine.


SKUPŠTINA VATERPOLO I PLIVAČKOG SAVEZA CRNE GORE


Broj: 153/8                                                                       Predsjednik Skupštine VPSCG
Herceg Novi, 09. 05. 2014.                                                                             Đuro Marić