ODLUKA O LICENCIRANJU TRENERA I INSTRUKTORA PLIVANJA ZA 2016/17

VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE

- Stručni savjet za plivanje VPSCG


Kotor, 29.02.2016. godine
Na osnovu Člana 33. Statuta VPSCG, Stručni savjet za plivanje VPSCG, na XXVI sjednici održanoj 29.02.2016. godine, donio je sledeću

O D L U K U

O LICENCIRANJU TRENERA I INSTRUKTORA PLIVANJA

ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2016/17


Član 1.
Ovom Odlukom uvodi se obaveza licenciranja trenera svih plivačkih klubova i škola plivanja,
za vođenje treninga i takmičenja u okviru VPSCG.

Član 2.
Treneri iz Člana 1. ove Odluke pravo na licencu stiču prisustvom na Seminaru VPSCG, koji će
se održati 26.03.2016. godine u Sportskom centru Nikšić, koji su priložili urednu
dokumentaciju.

Član 3.
Prisustvo seminarima je uslov za dobijanje licence za vođenje treninga, takmičenja i radu u
plivačkim školama pod okriljem VPSCG, dokazuje se potvrdom od strane organizatora o
učešću na seminaru.

Član 4.
Nakon završenog seminara, Član 2. ove Odluke, trener-učesnik tog seminara dobiće privremenu
licencu koja će važiti do kraja aprila o.g.

Član 5.
Treneri i instruktori plivanja na nivou VPSCG su obavezni prisustvovati seminaru za dobijanje
licence, po spisku koji su klubovi dužni dostaviti do 20.marta 2016. godine, za trenere koji će
voditi takmičarske selekcije u sezoni 2016/17 i instruktori plivanja koji će raditi u školama
plivanja za sezonu 2016/17.
Ukoliko trener ne prisustvuje seminarima i time ne stekne uslove za dobijanje Licence, njegov
klub je dužan platiti 200 €, a za intruktora škole plivanja 300 €, da bi stekao pravo na vođenje
treninga i takmičenja u okviru VPSCG za sezonu 2016/17.

Član 6.
Ova Odluka se primjenjuje u sezoni 2016/17, odnosno do donošenja Pravilnika o licenciranju
trenera i instruktora plivanja.

Predsjednik SS za plivanje
Mladen Klikovac, s.r.