Pravilnik o registraciji i pravu nastupa vaterpolista

Na osnovu čl. 18. Statuta VPSCG, Skupština VPSCG, na sjednici održanoj 09.05.2014. g. u Herceg Novom, usvojila je

P R A V I L N I K
O REGISTRACIJI I PRAVU NASTUPA VATERPOLISTA
U VATERPOLO I PLIVAČKOM SAVEZU CRNE GORE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak registracije vaterpolista, prelazak igrača iz kluba u klub, pravo nastupa, prelazak igrača u inostrani klub, igranje stranih državljana.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na aktivne vaterpoliste svih uzrasta i oba pola (u daljem tekstu: igrače) u Crnoj Gori i obavezne su za sve organe i organizacije VPSCG.
Opšte odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve igrače, organe i organizacije VPSCG,
a posebne odredbe samo na igrače i klubove I lige.

Član 2.
Termini dati u ovom Pravilniku i u smislu ovog Pravilnika znače:
- Aktuelni klub: klub za kojeg je igrač registrovan za tu takmičarsku sezonu
- I liga: Prva crnogorska vaterpolo liga
- Licenca: spisak igrača koji imaju pravo nastupa na pojedinom takmičenju u okviru VPSCG
- Matični klub: klub za koji je igrač prvi put potpisao Ugovor o sportskom usavršavanju
- Obeštećenje: nadoknada klubu za ulaganje u razvoj igrača koji prelazi u drugi klub
- Odluka o evidenciji registracija: odluka UO VPSCG o obrascima, načinu vođenja evidencije registrovanih igrača i taksama u procesu registracija igrača
- Prvi ugovor: četvorogodišnji ugovor o međusobnim pravima i obavezama kluba I lige i njegovog igrača u godini kada navršava 19 godina
- Takmičarska sezona: razdoblje između prvog dana nakon posljednje utakmice I lige i posljednjeg dana narednog Prvenstva I lige
- TO VPSCG: Takmičarski organ VPSCG
- Ugovor: ugovor o međusobnim pravima i obavezama kluba I lige i njegovog igrača
- UO VPSCG: Upravni odbor VPSCG
- USU: ugovor o sportskom usavršavanju između kluba i igrača starosti od 12 godina do godine u kojoj stiče obavezu potpisivanja prvog ugovora
- VPSCG: Vaterpolo i plivački savez Crne Gore

Član 3.
Osnovna načela na kojima je zasnovan ovaj Pravilnik su:
• odnosi klub – igrač utvrđuju se odredbama ovog Pravilnika
• neregistovani igrači imaju status slobodnog igrača
• prelazak igrača u inostrani klub i igranje stranih državljana može se ograničiti u cilju zaštite vaterpola u Crnoj Gori.

Član 4.
U postupku registracije i licenciranja igrača i drugim postupcima po ovom Pravilniku plaćaju se takse u skladu sa Odlukom o evidenciji registracija.
2.
II. OPŠTE ODREDBE O REGISTRACIJI IGRAČA

1. Registracija igrača
Član 5.
Registraciju igrača obavlja TO VPSCG, a na osnovu ovog Pravilnika.
TO VPSCG se dostavlja sva dokumentacija koja se odnosi na VPSCG, a koja se u smislu ovog Pravilnika, koristi u procesu registracije i licenciranja vaterpolista.

Član 6.
Registracija se obavlja na osnovu potpune i uredne dokumentacije, koju podnosi klub, i to:
- pristupnica u tri primjerka, ovjerena od strane kluba
- ugovor o sportskom usavršavanju (USU), za igrače od 12 godina starosti do prvog ugovora
- dvije fotografije 3x4 cm
- originalni izvod iz MKR, ili ovjerenu kopiju podataka iz biometrijskog dokumenta igrača
- prvi ugovor, ili ugovor, za igrače I lige, ovjeren od strane nadležnog organa
Zahtjev mora biti potpuno i uredno ispunjen, a potpis igrača na pristupnici ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe u klubu.
Obrasce i način njihovog korišćenja iz prvog stava ovog člana propisuje UO VPSCG Odlukom o evidenciji registracija.

Član 7.
Za svakog registrovanog igrača izdaje se:
- lična registraciona legitimacija, kao trajni dokument u posjedu igrača
- godišnja registraciona legitimacija, koju koristi klub na takmičenjima kao dokaz da igrač ima pravo nastupa u skladu sa ovim Pravilnikom i Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima u okviru VPSCG
Obrasce iz prethodnog stava propisuje UO VPSCG Odlukom o evidenciji registracija.

Član 8.
Igrač koji se registruje po prvi put može to uraditi u bilo koje vrijeme u toku godine.
Činom prve registracije igrač stiče status igrača aktuelnog kluba. Status igrača aktuelnog kluba igrač stiče i registracijom nakon dobivene ispisnice iz prethodnog kluba.

Član 9.
Igrač koji je jednom potpisao pristupnicu ili ugovor ne može spriječiti registraciju za taj klub, niti povući potpise sa tih dokumenata.
Izuzetno, ukoliko klub za koji je igrač potpisao pristupnicu ili ugovor ne podnese zahtjev za registraciju u roku predviđenom ovim Pravilnikom, ili je zahtjev za registraciju odbačen, igrač može odustati od pristupnice (i ugovora) i potpisati pristupnicu (ugovor) za novi klub.

 

Član 10.
Igrač koji u istom prelaznom roku potpiše pristupnicu i ugovor za dva kluba, ili već registrovani igrač potpiše pristupnicu za drugi klub, podliježe disciplinskoj odgovornosti i ostaje član aktuelnog kluba.

Član 11.
TO VPSCG je dužan odluku o registraciji donijeti u roku od 5 dana od prijema zahtjeva. Danom izvršenja registracije igrač postaje član kluba sa svim pravima i obavezama iz ovog Pravilnika.
3.
Protiv odluke TO VPSCG po zahtjevu za registraciju zainteresovani klub i igrač mogu podnijeti zahtjev za njeno preispitivanje u roku od 5 dana od prijema odluke (obavijesti), ili od roka za donošenje odluke (st.1.). Zahtjev se podnosi Sudu VPSCG, koji je dužan donijeti odluku u roku od 10 dana.

Član 12.
Klubovi su dužni izvršiti produženje registracija svojih igrača u roku od 15 dana po završetku prelaznog roka.
Igrači čije produženje registracij klub nije dostavio u roku iz prethodnog stava smatraju se neregistrovanim igračima i imaju sva prava igrača koji se registruju po prvi put (pristupanje bilo kojem klubu u bili koje vrijeme). Takvom igraču automatski se ukida obaveza nastupa za taj klub u toj sezoni, kao i status igrača aktuelnog kluba.

Član 13.
Zahtjev za produženje registracije, u tri primjerka, sadrži popis igrača, sukcesivno sa registracionim brojevima i podnosi se TO VPSCG.
TO VPSCG je dužan u narednih 5 dana izvršiti produženje registracije i vratiti klubu po jedan ovjeren primjerak zahtjeva.

Član 14.
Za svakog registrovanog igrača za aktuelni klub vodi se evidencija kod TO VPSCG, elektronskom obradom podataka, u skladu sa Odlukom o evidenciji registracija.
TO VPSCG je dužan da spiskove iz ovog člana ažurno objavljuje na internet stranici VPSCG.
TO VPSCG će, u roku od 5 dana po obavljenoj registraciji, u Biltenu VPSCG objaviti spiskove registrovanih igrača, igrača kojima se produžava registracija i privremeno ustupljenih igrača,.

2. Igranje stranih igrača

Član 15.
Strani državljanin može se registrovati za klub iz Crne Gore pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pravilama federacije iz koje dolazi i sa pravilima FINA i LEN o prelasku igrača.
U postupku registracije, igrač-strani državljanin dužan je podnijeti VPSCG dozvolu nacionalne federacije iz koje dolazi, odnosno ITC-sertifikat.
Takav igrač stiče pravo igrača koji se registruje po prvi put.

3. Prelazak igrača

Član 16.
Igrač može promijeniti klub samo u prelaznom roku, pod uslovima iz ovog Pravilnika.

Član 17.
Prelazni rok počinje teći petnaestog dana nakon završetka takmičarske sezone i traje 10 dana
Termin prelaznog roka utvrđuje se Kalendarom VPSCG za svaku godinu.

Član 18.
U prelaznom roku igrač, koji ispunjava uslove po ovom Pravilniku, može preći u bilo koji klub bilo kojeg ranga takmičenja po ovom postupku:
• u prva tri dana obavještava dotadašnji klub da ga želi napustiti i takvu obavijest dostavlja TO VPSCG;
4.
• u narednih sedam dana igrač potpisuje pristupnicu za novi klub, koji će u istom periodu podnijeti zahtjev za registraciju tog igrača; u istom periodu dotadašnji klub može osporiti pravo igraču na registraciju za novi klub, navodeći razloge (važeče ugovorne obaveze i sl.) – takvu obavjest klub je dužan poslati igraču, novom klubu i TO VPSCG; ukoliko dotadašnji klub u datom roku ne ospori pravo na registraciju, smatraće se da je saglasan sa registrovanjem igrača za novi klub.
Rokovi iz prethodnog stava moraju se ispoštovati – sve što se uradi izvan tih rokova nije valjano.
Kompletna prepiska u vezi registracije vrši se preporučenom poštanskom pošiljkom.

Član 19.
U prelaznom roku igrač, koji ne ispunjava uslove po ovom Pravilniku, može zatražiti ispisnicu iz aktuelnog kluba za prelazak u bilo koji klub bilo kojeg ranga takmičenja po ovom postupku:
• u prva tri dana obavještava aktuelni klub da ga želi napustiti, navodeći razloge za prelazak i ime kluba u koji želi preći i takvu obavijest dostavlja TO VPSCG;
• u narednih sedam dana aktuelni klub može:
- osporiti pravo igraču na registraciju za novi klub, čime igrač ostaje član aktuelnog kluba –
- takvu obavijest klub je dužan dostaviti igraču i TO VPSCG; ukoliko dotadašnji klub u datom roku ne ospori pravo na registraciju, smatraće se da je saglasan sa registrovanjem igrača za novi klub, pa će TO VPSCG takvom igraču poništiti registraciju za dotadašnji klub i registrovati za novi klub;
- dati ispisnicu-saglasnost igraču za prelazak u novi klub, čime se, nakon ispoštovanja uslova iz date saglasnosti, poništava registracija za dotadašnji klub i igrač postaje član novog kluba, koji mu postaje i novi aktuelni klub – takvu obavijest klub je dužan dostaviti igraču, novom klubu i TO VPSCG;
Rokovi iz prethodnog stava moraju se ispoštovati – sve što se uradi izvan tih rokova nije valjano.
Kompletna prepiska u vezi registracije vrši se preporučenom poštanskom pošiljkom.

Član 20.
Igrači starosti od 12 do 18 godina mogu preći iz kluba u klub samo uz pristanak aktuelnog kluba.
Ukoliko aktuelni klub zahtijeva obeštećenje za prelazak takvog igrača, njegova visina se utvrđuje dogovorom zainteresovanih klubova, ili po ovoj tablici:
- u godini u kojoj igrač puni 12 godina – 2.000 €
- u godini u kojoj igrač puni 13 godina – 3.000 €
- u godini u kojoj igrač puni 14 godina – 5.000 €
- u godini u kojoj igrač puni 15 godina – 6.000 €
- u godini u kojoj igrač puni 16 godina – 8.000 €
- u godini u kojoj igrač puni 17 godina – 9.000 €
- u godini u kojoj igrač puni 18 godina – 11.000 €

Član 21.
Vanredni prelazni rok, za slobodne igrače, obaviće se nakon posljednje utakmice Kupa Crne Gore.
SS VPSCG, će prilikom usvajanja Propozicija Kupa Crne Gore usvojiti i odluku u kojoj će biti definisani rokovi i sadržaj vanrednog prelaznog roka.

4. Igranje u inostranstvu
Član 22.
Slobodni igrač, kao i igrač koji za to ima saglasnost aktuelnog kluba, ima pravo igranja u inostranstvu uz saglasnost Stručnog savjeta za vaterpolo VPSCG.
5.
Zahtjev za igranje u inostranstvu igrač podnosi SS VPSCG, uz priložen dokaz iz prethodnog stava.
SS VPSCG će donijeti odluku u roku od 15 dana po primitku zahtjeva, nakon dobivene saglasnosti od selektora za vaterpolo VPSCG i sagledavanja interesa vaterpola u Crnoj Gori.

Član 23.
Aktuelni klub iz kojeg igrač prelazi u inostranstvo ima pravo na materijalnu naknadu u iznosu istaknutom na transfer listi, ili u iznosu iz čl. 33.d) ovog Pravilnika.

Član 24.
Igrač koji ode u inostranstvo bez saglasnosti VPSCG podliježe disciplinskoj odgovornosti.

Član 25.
Igrač, državljanin Crne Gore, povratnik iz inostranstva, ima status igrača koji se registruje po prvi put.

5. Privremeno ustupanje igrača i ustupanje na dvojnu registraciju

Član 26.
U cilju omogućavanja većem broju igrača da igraju i podižu kvalitet takmičenja, aktuelni klub ima pravo da:
- privremeno ustupi igrača drugom klubu;
- ustupi igrača na dvojnu registraciju drugom klubu nižeg ranga takmičenja; Igrač dvojno registrovan ima sva prava i obaveze prema aktuelnom klubu, dok za klub u koji je ustupljen može igrati isključivo na ligaškom dijelu seniorskog prvenstva.
SS VPSCG će za svako takmičenje predložiti primjenu prava iz prethodnog stava i to precizirati propozicijama takmičenja.
Sporazum za ustupanje igrača iz prvog stava ovog člana potpisuju ovlašćene osobe zainteresovanih klubova i igrač, a takav sporazum dužan je spovesti TO VPSCG i izdati igraču registraciju.

III. POSEBNE ODREDBE

1. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama
Član 27.
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama kluba I lige i igrača potpisuju ovlašćena osoba u klubu i igrač, a ovjerava ga nadležni državni organ.
Ugovor se sačinjava u 4 primjeraka, od kojih po jedan primjerak pripadaju potpisnicima i organu za ovjeru, a jedan se deponuje u VPSCG.

Član 28.
Ugovor se zaključuje na period određenog broja takmičarskih sezona.
Poslije isteka ugovora, igrač je slobodan da promijeni klub, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
Po isteku ugovora, klub i igrač mogu potpisati novi ugovor.
Vrijeme kazne, duže od 3 mjeseca, izrečene od strane kluba, a potvrđene od strane Suda VPSCG, ne uračunava se u ugovoreni rok.

Član 29.
Do raskida ugovora može doći:
a) sporazumom ugovornih strana, koji se ovjerava kod nadležnog državnog organa
b) u slučaju kada jedna strana nije ispunila ugovorene obaveze, o čemu odlučuje Sud VPSCG

6.
O zahtjevu za raskid ugovora (slučaj b) odlučuje Sud VPSCG u rokovima i na način predviđen Pravilnikom o radu Suda VPSCG.
Aktom raskida ugovora, stiču se uslovi za poništenje registracije i takav igrač stiče status slobodnog igrača, ukoliko Sud VPSCG nije drukčije odlučio.

Član 30.
Predmet raspravljanja i odlučivanja Suda VPSCG je ocjena međusobnih izvršavanja ugovorenih obaveza u skladu sa ovim Pravilnikom. Posebno će se voditi računa o ugovorenim rokovima isplata, naročito ako se ugovoreni rokovi ne uklapaju u takmičarsku sezonu.

Član 31.
Klub I lige može imati pod ugovorom neograničen broj igrača.
U godini u kojoj navršava 19 godina života, igrač je dužan sklopiti sa dotadašnjim klubom prvi ugovor na četiri takmičarske sezone. Igrač koji ne ispuni tu obavezu, a nema dozvolu kluba za prelazak u drugi klub, ne može nastupati za taj ili drugi klub u naredne dvije takmičarske sezone. Aktuelni klub dužan je takvom igraču dati godišnju stipendiju u minimalnom iznosu od: 3.600 € za prvu, 4.800 € za drugu, 5.400 € za treću i 6.000 € za četvrtu godinu ugovora.

Član 32.
Obaveza je aktuelnog kluba da sa svakim maloljetnim igračem uzrasta od 12 godina starosti do godine u kojoj potpisuje prvi ugovor potpiše Ugovor o sportskom usavršavanju (USU), a kojeg će u ime maloljetnog igrača potpisati njegovi roditelji/staratelji i ovjeriti VPSCG i notar.
USU je tipski, osvojen od strane Skupštine VPSCG. USU se potpisuje u potrebnom broju primjeraka, od kojih po jedan zadržavaju ugovorne strane i ovjerivači.

2. Obeštećenje
Član 33.
Aktuelni klub ima pravo na obeštećenje od novog kluba za prelazak svog igrača u taj klub u ovim slučajevima:
a) prelazak maloljetnih igrača uz dozvolu aktuelnog kluba prema odredbama iz čl. 20. ovog Pravilnika
b) prelazak igrača pod ugovorom:
- uz dozvolu aktuelnog kluba – iznos se utvrđuje dogovorom zainteresovanih
- na osnovu transfer liste – po odredbama iz čl. 36. ovog Pravilnika, plus iznos iz tačke c) ovog člana
c) prelazak igrača nakon isteka ugovora – u iznosu od 1/2 sredstava koje je klub isplatio igraču iznad obaveza iz čl. 31. ovog Pravilnika i u periodu prije potpisivanja prvog ugovora.
d) prelazak igrača u inostrani klub – u iznosu od 1/2 sredstava koje je klub isplatio igraču, iznad obaveza iz čl. 31. ovog Pravilnika i u periodu prije potpisivanja prvog ugovora.
Obveznik plaćanja obeštećenja iz prethodnog stava je igrač, ili klub u koji prelazi, ako je tako dogovoreno između klubova i igrača i o tome potpisan sporazum.
Igrač-obveznik plaćanja obeštećenja iz prethodnog člana, steći će pravo nastupa za novi klub danom izvršenja obeštećenja. U suprotnom, biće suspendovan do dana izvršenja obeštećenja.
Klub može svoje pravo na nadoknadu iz prvog stava ovog člana prenijeti drugom klubu ili igraču u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Član 34.
Igrač prilikom potpisivanja ugovora ima pravo na materijalnu nadoknadu, čiji iznos utvrđuju ugovorne strane.
7.
3. Tranfer lista
Član 35.
Transfer lista je spisak igrača sa istaknutim iznosima naknade za prelazak igrača u drugi klub, koju aktelni klub, koji želi raskinuti ugovor sa svojim igračem, objavljuje u cilju obavještavanja zainteresovanih.
Na transfer listi mogu biti samo igrači pod ugovorom.
Iznos naknade se odnosi na preostali period važenja ugovora.
Igrač ima pravo da traži da bude stavljen na transfer listu, što je klub dužan ispoštovati.
Transfer lista se objavljuje u Biltenu TO VPSCG najmanje 5 dana prije početka prelaznog roka, a važi do zadnjeg dana pred prelazni rok.
Ukoliko je više klubova prihvatilo uslove sa transfer liste, igrač bira klub sa kojim će potpisati ugovor. Ukoliko je samo jedan klub prihvatio uslove sa transfer liste, igrač je dužan potpisati ugovor sa tim klubom.
Ukoliko niti jedan klub ne prihvati uslove iz transfera, aktuelni klub je dužan sa tim igračem potpisati aneks ugovora za preostali period važenja osnovnog ugovora i sa materijalnom naknadom od najmanje 50% iznosa iskazanog na transfer listi.
Ukoliko igrač odbije da potpiše ugovor u naprijed navedenim situacijama, onda:
- dužan je da potpiše ugovor sa aktuelnim klubom, ukoliko je do stvaljanja na transfer listu došlo samo voljom kluba,
- neće moći potpisati ugovor sa klubom I lige u naredne dvije takmičarske sezone, niti dobiti dozvolu za prelazak u inostrani klub, ukoliko je do stavljanja na transfer listu došlo saglašnošću kluba i igrača, ili samo traženjem igrača.
Sadržaj transfer liste i njeno sprovođenje biće precizirani Odlukom o transfer listama, koju će donijeti UO VPSCG.

Član 36.
Aktelni klub i igrač koji nije ostvario transfer dužni su da ugovorom preciziraju dinamiku isplata nadoknade od 50% iznosa iskazanog na transfer listi.
Ukoliko klub i igrač ne postignu dogovor iz prethodnog stava, onda je klub dužan da isplati taj iznos u skladu sa klupskom praksom u odnosu na ostale igrače.

4. Pravo nastupa
Član 37.
Danom registracije igrač stiče pravo nastupa.
Igrači mogu nastupati na osnovu uredne registracije na svim takmičenjima, osim na utakmicama I lige i Kupa Crne Gore, za koje moraju posjedovati licencu.

5. Licence
Član 38.
Za nastup na utakmicama I lige i Kupa Crne Gore igrač mora posjedovati licencu.
Licenca je spisak igrača koji mogu nastupati za aktuelni klub na pojedinom takmičenju iz st. 1. ovog člana, a koji na zahtjev aktuelnog kluba objavljuje TO VPSCG u propozicijama takmičenja.
Klub za takmičarsku sezonu može licencirati najviše 15 igrača starih 19 ili više godina, dok je broj igrača iz aktuelnog kluba do 18-te godine života neograničen.
U 15 licenciranih igrača mogu se uključiti i očekivani igrači (povratnici iz inostranstva i sl.).
Pravo i broj licenciranih stranih državljana biće utvrđeno propozicijama takmičenja.

8.
Član 39.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za licenciranje igrača je 10 dana pred početak I lige ili Kupa CG ili datuma prijave za LEN kupove, zavisno od toga koji je rok prvi. Za igrače do 18 godina starosti nema roka ograničenja.
Aktuelni klub može zatražiti izmjenu spiska licenciranih igrača, kao posljedicu stanja nakon vanrednog prelaznog roka iz čl. 21. ovog Pravilnika.

Član 40.
TO VPSCG dužan je izdati licencu-uvrstiti u spisak licenciranih igrača u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva aktuelnog kluba, ili pak zahtjev odbiti uz pismeno obrazloženje.
Zainteresovani klub ili igrač mogu podnijeti Sudu VPSCG zahtjev za preispitivanje te odluke u roku od 3 dana od dana prijema odluke, odnosno od proteka roka u kome je TO VPSCG bio dužan donijeti odluku. Sud VPSCG dužan je donijeti odluku po takvom zahtjevu i dostaviti je zaintereso-
vanim u roku od 3 dana.

Član 41.
Tri dana rije početka takmičenja, TO VPSCG obavezan je u Biltenu i na internet stranici VPSCG objaviti spisak licenciranih igrača po klupskoj pripadnosti, sa naznakom broja registracione legitimaacije, JMBG igrača, ili broj putne isprave za igrače strane državljane. Isto tako, TO VPSCG je dužan objavljivati i naknadne licence.

IV. ZAŠTITA PRAVA
Član 42.
Prrotiv odluka nadležnih organa o registraciji i licenci nezadovoljni klub ili igrač mogu podnijeti žalbu Sudu VPSCG, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o radu Suda VPSCG.

Član 43.
Nakon konačne odluke Suda VPSCG iz prethodnog člana, nezadovoljna strana ima pravo zatražiti arbitražu od strane Arbitražne komisije COK.

Član 44.
U cilju zaštite igrača, trenera i regularnosti I lige i Kupa Crne Gore, na zahtjev oštećenog igrača ili trenera, TO VPSCG neće izvršiti licenciranje za narednu takmičarsku godinu novih (iz drugih klubova) igrača i trenera za klubove koji nijesu izmirili ugovorne obaveze prema igračima i trenerima za prethodnu takmičarsku sezonu.
Odluku, koja će sadržati rokove i postupke za sprovođenje odredbe iz prethodnog stava, dužan je da usvoji SS VPSCG najmanje 60 dana prije roka za licenciranje.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjivaće se od takmičarske 2014/15. godine.
Tumačenje ovog Pravilnika daje Skupština VPSCG.

SKUPŠTINA VATERPOLO I PLIVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj: 153/7
U Herceg Novom, 09.05.2014. g.                                        Predsjednik Skupštine VPSCG
                                                                                                                   Đuro Marić