Propozicije Kup takmičenja

Na osnovu čl. 33. Statuta VPSCG Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na sjednici održanoj u Kotoru 22.11.2017. godine usvojio je

PROPOZICIJE
KUPA CRNE GORE U VATERPOLU ZA 2017/18. GODINU

I OPŠTI DIO
Član 1.
Kup Crne Gore u vaterpolu za takmičarsku 2017/18. godinu (dalje: Kup) priređuje i organizuje Vaterpolo i plivački savez Crne Gore (dalje: VPSCG), a sprovodi ga komesar VPSCG (dalje: komesar).

Član 2.
Kup se odigrava prema Pravilima vaterpolo igre (Barcelona, 2013- službeni tekst prevoda objavljen od VPSCG), Pravilniku o vaterpolo takmičenjima VPSCG (Herceg Novi, 2015), drugim pravilnicima VPSCG i ovim Propozicijama.

Član 3.
Obavezu učešća na Kupu CG imaju prijavljeni vaterpolo klubovi: BUDVA, VA CATTARO,
JADRAN CARINE i PRIMORAC, sa svojim igračima uredno registrovanim i licenciranim za takmičarsku 2017/18. godinu.

II SISTEM TAKMIČENJA
Član 4.
Kup Crne Gore 2017/18. igra se u Nikšiću, u organizaciji VPSCG, iz dva dijela:
a) Polufinalne utakmice – 16.12.2017. g,
b) Finalna utakmica – 17.12.2017. g.

a) Polufinalne utakmice: žrijebom, obavljenim 25.10.2017, utvrđeni su parovi:
“A”: JADRAN CARINE – PRIMORAC i “B” : BUDVA – CATTARO
Igra se na eliminaciju; ukoliko je nakon osnovnog dijela utakmice (4x8 min) rezultat neriješen, neposredno po završetku utakmice, pobjednik će biti dobijen izvođenjem penala, a sve shodno WP 11.3. Pravila vaterpolo igre;

b) Finale: pobjednici iz polufinalnih utakmica su učesnici finalne utakmice (A1-B1); ukoliko je nakon osnovnog dijela utakmice (4x8 min) rezultat neriješen, neposredno po završetku utakmice, pobjednik će biti dobijen izvođenjem penala, a sve shodno WP 11.3. Pravila vaterpolo igre;

Član 5.
Pobjednik finalne utakmice stiče naslov Pobjednik Kupa Crne Gore za 2017/18.

Član 6.
Žalbeni postupak sprovodi se na osnovu čl. 54-62. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima.
Žalbe, u prvom i konačnom stepenu, rješava komesar VPSCG na licu mjesta.


III EKIPE
Član 7.
Klubovi učesnici Kupa imaju pravo prijaviti najviše 15 igrača starijih od 19 godina, dok je broj igrača do 18 godina neograničen.
Pravo nastupa na pojedinoj utakmici ima 14 igrača (12 igrača i 2 golmana).
Kako bi igrač stekao pravo nastupa mora ispuniti slijedeće uslove:
a. Posjedovati urednu registraciju i licencu VPSCG sa pravom nastupa za klub
b. Obavljen ljekarski pregled, a datum pregleda ne smije biti stariji više od 6 mjeseci
c. Ne smije biti kažnjen ni suspendovan.
Na klupi za rezervne igrače mogu sjedati tri službene osobe, uključujući trenere i sedam rezervnih igrača.
Na klupi tokom utakmice ne mogu sjedati igrači koji su isključeni sa pravom zamjene, kao ni igrači koji zbog tri lične greške nemaju prava daljeg igranja na utakmici.Oni moraju sportski napustiti klupu i prostor oko plivališta. Ako to ne urade, sudija vaterpolo igre će ih na to upozoriti.

Član 8.
Ekipu mogu voditi samo licencirani treneri, u skladu sa Odlukom o licenciranju vaterpolo trenera u VPSCG.
U slučaju, da je za vođenje ekipe angažovan trener koji ne posjeduje trenersku licencu, takvom treneru će, na zahtjev kluba, Stručni savjet za vaterpolo VPSCG izdati privremenu licencu, do održavanje narednog seminara, na kome će taj trener moći ostvarirti licencu.

IV TEHNIČKI USLOVI
Član 9.
Tehnički uslovi i obaveze svih učesnika definisani su Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima, poštujući posebne uslove:
1. igralište je dimenzija 30 x 20 m,
2. klupe za rezervne igrače su na suprotnoj strani od stola rukovodstva.
3. temperatura vode je u intervalu 25-27 °C, mjerena jedan sat pred utakmicu,
4. vrijeme odigravanja je 4 x 8 min, a mjeri se električnim semaforima,
5. lopte su marke „TURBO“, a organizator je dužan da obezbijedi sedam ispravnih lopti,
6. prvo imenovana ekipa u paru igra u bijelim kapicama, ili u kapicama klupskih boja i u prve dvije četvrtine sjedi lijevo od stola rukovodstva, a drugo imenovana ekipa igra u plavim kapicama, ili u kapicama klupskih boja, s tim da se kapice jedne ekipe moraju bitno razlikovati od kapica druge ekipe. Pravo korišćenja kapica od strane ekipa utvrdiće se na Tehničkom sastanku uoči turnira.
7. kapice igrača ne smiju biti crvene boje
8. svaka ekipa mora imati na klupi rezervni komplet kapica istog dizajna u kojima nastupa
9. taksa na žalbu iznosi 500 €.

Član 10.
Tehničke uslove za odigravanje utakmice provjeriće delegati, sudije i predstavnici ekipa na Tehničkom sastanku (16.12.2017. u 16 sati na bazenu u Nikšiću), kome predsjedava komesar VPSCG. Ukoliko su nedostaci manjeg obima, komesar VPSCG će naložiti organizatoru da ih otkloni do početka utakmice.
Ukoliko u terminu zakazanom za početak utakmice ne postoje uslovi za normalno odigravanje utakmica, komesar VPSCG, u dogovoru sa organizatorom, odrediće nove termine odigravanja utakmica.
U slučaju odlaganja utakmice, svi dodatni troškovi padaju na teret organizatora.

Član 11.
Utakmice se mogu odigravati u intervalu od 16 - 22 sata.
Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju nužde, komesar VPSCG može odobriti odigravanje utakmica izvan ovog intervala.

Obaveze učesnika takmičenja
Član 12.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima (čl. 5, 6 i 8) i ovim Propozicijama, organizator-VPSCG je dužan i:
1. da obezbijedi sve tehničke uslove, uključujući i rezervne satove sedam ispravnih lopti propisane marke, komplete zapisnika i ostalih obrazaca, komplete propisa vezanih za takmičenje (Propozicije, Pravila vaterpolo igre, Pravilnik o vaterpolo takmičenjima),
2. da sprovede ceremonijal pred utakmicu i završni ceremonijal nakon finalne utakmice – ovu obavezu sprovešće delegate utakmice uz prisustvo komesara VPSCG,
3. da obezbijedi prisustvo pomoćnih sudija, sekretara turnira, ljekara i službenog spikera, najmanje jedan sat pred utakmicu,
4. da organizuje red na plivalištu, angažujući potreban broj policajaca i redara, zavisno od procjene rizika utakmice, u skladu sa Zakonom o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (Podgorica, oktobar 2006),
Uslove iz prethodnog stava dužne su da obezbijede nadležne tehničke službe VPSCG, uz koordinaciju komesara VPSCG.

Član 13.
Ceremonijal pred utakmicu je:
1. u vrijeme dogovoreno na Tehničkom sastanku, ekipe i sudije postrojiće se na najpovoljnijem mjestu u odnosu na gledalište i TV kamere,
2. službeni spiker će najaviti utakmicu i pročitati sastave počev od kapitena, pa onda igrače po brojevima i trenere, te sudije i delegate i kontrolora,
3. nakon iščitavanja sastava, kapiteni će se rukovati međusobno i sa sudijama, a preostali igrači sa protivničkim igračima,
4. za vrijeme ceremonijala igrači moraju biti u jednoobraznim bade-mantilima, trenerkama ili klupskim majicama,
5. ceremonijal pred finalnu utakmicu će otpočeti intoniranjem Crnogorske himne.

Član 14.
Ceremonijal proglašenja pobjednika je:
1. po završetku finalne utakmice, ekipe učesnice postrojiće se na najpovoljnijem mjestu u odnosu na gledalište i TV kamere,
2. komesar VPSCG će službeno proglasiti pobjednika Kupa Crne Gore za 2017/18,
3. predsjednik VPSCG, ili osoba koju on ovlasti, uručiće pehar dar VPSCG kapitenu pobjedničke ekipe i po 20 zlatnih i srebrnih medalja igračima i trenerima ekipa finalista,
4. za vrijeme ceremonijala nužno je da na vidnom i počasnom mjestu bude postavljena zastava Crne Gore, a mogu biti postavljene i zastave VPSCG i grada Nikšića.

Član 15.
Press konferencija
Vaterpolo i plivački savez Crne Gore, kao priređivač Kupa, organizovaće uoči utakmica Kupa konferenciju za štampu, na kojoj će biti prisutni odgovorni predstavnici klubova učesnika, kao i predstavnici organizatora.

V RUKOVODSTVO TAKMIČENJA I POSEBNE OBAVEZE I OGRANIČENJA UČESNIKA TAKMIČENJA
Član 16.
Rukovodstvo turnira čine:
1. šestorica sudija i tri delegata,
2. dvojica golnih sudija,
koje određuje komesar VPSCG, u skladu sa listama sudija i delegata, koje su sastavni dio ovih Propozicija,
3. potreban broj pomoćnih sudija: mjerioci vremena, zapisničar i sekretar utakmice,
4. ljekar i
5. službeni spiker,
koji će se odrediti na Tehničkom sastanku na predlog organizatora.

Član 17.
Rukovodstvo utakmice čine:
1. dvojica sudija i delegat,
2. dvojica golnih sudija,
3. pomoćne sudije: mjerioci vremena, zapisničar i sekretar utakmice,
4. ljekar i
5. službeni spiker,
Prilikom određivanja rukovodstva utakmice komesar je dužan voditi računa da ne dođe do nepotizma na relaciji igrač – sudija i sudija – delegat (kontrolor).

Član 18.
Za vrijeme utakmice, raspored sjedenja za stolom rukovodstva je: delegat – sekretar utakmice – zapisničar, mjerilac glavnog vremena - mjerilac 30 sec - ljekar.
Službeni spiker smješten je za posebnim stolom, udaljenim 1 m od delegata.
1. sudije obavljaju dužnost u oficijelnim majicama sa znakom VPSCG i bijelim pantalonama;
2. delegati su u odijelu sa kravatom
3. pomoćne sudije u bijelim majicama sa znakom VPSCG, a koje obezbjeđuje VPSCG.

Kontrolor
Član 19.
U cilju podizanja značaja takmičenja, na utakmicama Kupa komesar VPSCG će, sa liste kontrolora, delegirati i kontrolora suđenja (sa zadatkom kontrole funkcije suđenja i rada delegata).
Delegirani kontrolor je izvan sastava rukovodstva utakmice, sjedi na posebnom mjestu kojeg dogovori sa komesarom VPSCG, a troškovi obavljanja njegove funkcije (na nivou troška delegata) padaju na teret VPSCG.
Delegirani kontrolor izvještaj sa utakmice podnosi komesaru i Komisiji za sudijska i delegatska pitanja.

Službene osobe
Član 20.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, službene osobe su dužne i:
1. da obave Tehnički sastanak uoči turnira, na kome će se utvrditi tehnički uslovi za odigravanje utakmice, kao i sastav rukovodstva utakmice i o tome sačiniti zapisnici.
2. Pravo je predstavnika ekipa, sudija ili delegata da stave prigovor na delegirane pomoćne sudije,
3. da sastave protokol poslije završene utakmice i preduzmu sve mjere koje iziskuju događaji na i oko utakmice,
4. da delegat po završetku pisanja protokola isti preda komesaru, uz priloženu kompletnu dokumentaciju sa utakmice.

Član 21.
Pored odredbi o disciplinskoj odgovornosti definisanih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima, posebno se ističu odgovornosti: sudija koji isključi igrača zbog brutalnosti ili sa pravom zamjene, ili dodijeli crveni karton treneru, ili isključi funkcionera sa utakmice – dužan je protiv istih podnijeti disciplinsku prijavu.

Član 22.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, komesar VPSCG je dužan da:
- prisustvuje svim utakmicama Kupa,
- neposredno po završetku utakmica o rezultatima obavijesti sredstva javnog informisanja
(elektronske medije, agencije, telefonske informacije), kao i PR VPSCG.
Komesar VPSCG ne može vršiti dužnost delegata ili kontrolora na Kupu.

VI BEZBJEDNOST NA UTAKMICAMA

Član 23.
Organizator utakmice odgovoran je za bezbjednost na plivalištu i njegovoj neposrednoj blizini od sat vremena prije početka do na sat vremena po završetku utakmice.
Sudije i delegat, uz konsultaciju sa komesarom VPSCG procijeniće nivo preduzetih mjera od strane organizatora i odlučiće da li postoje uslovi za odigravanje utakmice, primjenjujući sva prava iz Pravila vaterpolo igre i Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG.
Organizator snosi svu odgovornost za ponašanje publike.

Član 24.
Obaveza je organizatora da u okviru gledališta formira VIP ložu za posebne goste, u kojoj je dužan obezbijediti po deset mjesta za klubove učesnike turnira.
Obaveza je klubova, da u skladu sa čl.16. Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, preduzme sve potrebne mjere da klub i njegovi navijači ne budu uzrok nasilja ili nereda na sportskoj priredbi.
Pravo je organizatora utakmice da ne prihvati organizovano okupljanje navijača na plivalištu, te će se svaki navijač tretirati kao i ostali gledaoci. O takvom stavu organizator je dužan obavijestiti sve učesnike u takmičenju najmanje 7 dana pred utakmicu.

Član 25.
U skladu sa čl. 5. Pravilnika, obaveza je organizatora da obezbijedi prostore za kretanje sudija i rukovodstvo utakmice od mogućnosti ulaska neslužbenih osoba u te prostore, putem fizičkih ograda i članova obezbjeđenja.

VII DISCIPLINSKI POSTUPAK
Član 26.
Za sve prekršaje i propuste na i oko takmičenja u Kupu, prekršioci podliježu disciplinskoj odgovornosti na osnovu čl. 87, odnosno mandatnom kažnjavanju na osnovu čl. 80-83. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG.
Disciplinski sudija u postupku odlučivanja po prijavi kao dokaz uzeće i TV snimak snimljen od strane RTCG i ovlaštenog snimatelja od strane VPSCG.
Obavezuje se komesar da sprovodi striktno Pravilnik u smislu stvaranja uslova za normalno odvijanje utakmica, te da sankcioniše svako kršenje Pravilnika i Propozicija.

Član 27.
Mandatne kazne
Izuzetno od Pravilnika, komesar će kazniti mandatnom kaznom:
a) klub čiji navijači naprave neki od prekršaja
b) igrače ili klupske funkcionere koji naprave neki od prekršaja
c) službenu osobu:
1 za neposjedovanje klupskih rezervnih kapica 100€
2 za svaku ispaljenu petardu 100€
3 za svaku ispaljenu raketu ili „bengalsku vatru“ u toku utakmice 500€
4 za bacanje bezopasnih predmeta 200€
5 za bacanje predmeta koji uzrokuju prekid utakmice 1.000€
6 za nedolično ponašanje prema službenim osobama i funkcionerima 200€
7 za ulazak u prostor za sudije 200€
8 za vrijeđanje i psovanje službenih osoba i funkcionera 500€
9 za neodgovorne izjave igrača koje štete ugledu takmičenja 200€
10 za neodgovorne izjave trenera i klupskih predstavnika koje štete ugledu takmičenja
200€
11 Za isključenog igrača sa pravom zamjene
1.put 100€
2.put 300€
3.put 750€
12 Za isključenog igrača bez prava zamjene 1.put 300€
2.put 750€
3.put 1000€
13 Za pokazani crveni karton treneru 1.put 100€
2.put 200€
3.put 500€
14 Za isključenje klupskog funkcionera 1.put 150€
2.put 300€
3.put 750€
15 Za nepropisno odjevenu službenu osobu 100 €

Član 28.
Ponavljanje kazne navedene u čl. 27, alineje 11-14, se odnose na kompletnu takmičarsku sezonu 2017/18 (Kup i Prvenstvo/RTVL).
Učinjeni prekršaj iz prethodnog člana, evidentira delegat, po prijavi sudije za svaki slučaj posebno, i utvrdiće čiji su navijači, odnosno funkcioneri, taj prekršaj napravili. Pored toga, službeni spiker će po nalogu delegata upozoriti prekršioce da više ne čine takve prekršaje.
Mandatne kazne iz čl. 27. dužan je da plati: al. 1-8. klub, al. 9-14. igrač/trener/funkcioner, al. 15. službena osoba, u roku od osam dana od dana dobijanja odluke o mandatnom kažnjavanju. Nakon tog roka, kažnjeni će biti automatski suspendovan do izvršena uplate.
Mandatne kazne se uplaćuju na žiro račun VPSCG.

Član 29.
Odluka komesara o izricanju mandatne kazne je izvršna i predstavlja obavezu kažnjenog kluba, ili osobe navedene u čl. 28. ovih Propozicija. Ukoliko isti ne izvrše uplatu u roku od 8 dana od prijema odluke, biće suspendovani do izvršenja uplate.
Ako je prekršaj uz mandatni istovremeno i disciplinski, shodno Pravilniku o takmičenju, pored izricanja mandatne kazne pokrenut će se i redovan disciplinski postupak.

VIII TAKSE I NAKNADE
Član 30.
Iznosi taksi za sudije i delegate (kontrolore) na utakmicama Kupa su:
1. sudija 100 €,
2. delegat 80 €
3. golni sudija 30 €
4. pomoćni sudija 15 €
Taksu iz prethodnog stava, kao i putne i troškove boravka, snosi VPSCG, kao organizator.
Ukoliko je više članova rukovodstva utakmice iz istog mjesta, nužno je da koriste jedan automobil. Iznos za korišćenje sopstvenog automobila je 0.20 €/km.
Putni troškovi na relaciji Kotor-Nikšić-Kotor, kao i troškove boravka komesara VPSCG vezano za koordinaciju i organizaciju Kupa u Nikšiću snosiće VPSCG.
Pansionske troškove smještaja u Nikšiću snosi VPSCG za osobu koja je angažovane za oba dana odigravanja turnira.

IX PRELAZNE ODREDBE
Član 32.
Sastavni dio ovih Propozicija su:
1. spisak licenciranih igrača
2. spisak licenciranih trenera,
3. liste sudija, delegata i kontrolora,
4. adresar klubova, sudija i delegata.

Član 33.
Obaveza je komesara VPSCG da do 25.12.2017. godine podnese SS VPSCG izvještaj o sprovedenom Kupu Crne Gore za 2017/18. godinu.

Član 34.
Pravo tumačenja Propozicija ima Stručni savjet VPSCG, a na utakmicama delegat uz konsultaciju sa komesarom VPSCG.

Član 35.
Ove Propozicije biće objavljene u Biltenu VPSCG

STRUČNI SAVJET ZA VATERPOLO VPSCG

Kotor, 22.11.2017. god.                                                                                                    Predsjednik SS VPSCG
Broj: 373-2                                                                                                                       Dragan Samardžić s.r.

LISTE SUDIJA, DELAGATA I KONTROLORA ZA KUP CRNE GORE 2017 - 2018.

Lista sudija 1-9.:                                                Delegati:                                           Kontrolori:
1. Petar ABRAMOVIĆ                                    1. Aleksandar ADŽIĆ                        1. Aleksandar ADŽIĆ
2. Nikola ARNAUT                                        2. Željko AVRAMOVIĆ                       2. Marijo BRGULJAN
3. Andrija ĐURAŠKOVIĆ                               3. Marijo BRGULJAN
4. Božo ĐURAŠKOVIĆ                                  4. Vasko ČEROVIĆ
5. Stanko IVANOVSKI                                  5. Milorad MURIŠIĆ
6. Jovan KONTIĆ
7. Siniša MATIJAŠEVIĆ
8. Veselin MIŠKOVIĆ
9. Boris OBRADOVIĆ

Sa liste sudija 1-9. komesar će odrediti šest sudija vaterpolo igre za utakmice Kupa, sa koje će odrediti i dvojicu gol sudija za vršenje tih funkcija na utakmicama; u slučaju da sa ove liste komesar nije u mogućnosti da odredi gol sudije, kao rezervnu mogućnost moći će da koristi i

Listu sudija 10-16:
10.Miloš ČEROVIĆ
11.Vasilije KRIJEŠTORAC
12.Boris MALOVIĆ
13.Slaven MANOJLOVIĆ
14.Miroslav MIJANOVIĆ
15.Miodrag STANIŠIĆ
16.Predrag VASILJEVIĆ

ADRESAR KLUBOVA I ČLANOVA RUKOVODSTVA

BUDVA Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Franeta Nenad +38268445507
CATTARO Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Vičević Mirko +38267268787
JADRAN CARINE Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Miloš Mračević +38269103782
PRIMORAC Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Dragan Samardžić +38267322326

LISTE LICENCIRANIH IGRAČA I TRENERA ZA KUP CRNE GORE 2017/18

Liste igrača                                                                         Liste trenera

VK „BUDVA
1. Aleksandro Kralj 1990. 040123                                        1. Vido Lompar
2. Miloš Krivokapić 1999. 040020                                        2. Marko Franeta
3. Filip Bakić 2000. 040026                                                 3. Drago Pejaković
4. Boris Popović 1990. 040125
5. Savo Ćetković 1999. 040023
6. Lazar Manojlović 1999. 040022
7. Bogdan Vujašević 1997. 040011
8. Todor Kovačević 2000. 040062
9. Vasilije Dragović 2000. 040131
10. Blažo Mitrović 1997. 040006
11. Marjan Mitrović 2000. 040030
12. Petar Ćetković 1996. 040081
13. Srđan Vuksanović 1992. 040124
14. Igor Porobić 1993. 040121
15. Danilo Adžić 1996. 040120
16. Nikola Popović 1983. 040126
17. Branko Franeta 1999. 040018
18. Nenad Dragović 2000. 040060
19. Danilo Dragović 1998. 040127
20. Dimitrije Rašković 1999. 040019
21. Nikola Ivanović 2003. 040055
22. Andrija Korać 2002. 040074
23. Božidar Gracun 2001. 040036
24. Petar Radonić 2000. 040027
25. Damjan Ćupić 2001. 040070

VA „CATTARO“
1. Milija Mandić 1997. 200104                                          1. Mirko Vičević
2. Nebojša Vušković 2000. 200012                                   2. Veljko Uskoković
3. Igor Uskoković 2001. 200108                                       3. Ivan Bjelobrković
4. Dragan Marković 2001. 200021                                    4. Željko Vičević
5. Jovan Pržica 2001. 200030                                          5. Srđan Barba
6. Vasilije Mićanović 2000. 200110
7. Bojan Krivokapić 2000. 200011
8. Veljko Vujović 1999. 200118
9. Dušan Milaš 1998. 200005
10. Željko Đurović 1990. 200079
11. Željko Dončić 1989. 200073
12. Miroslav Perković 2001. 200024
13. Vasilije Marinković 2002. 200036
14. Božidar Vuksanović 2001. 200028
15. Veljko Hercegovac 2000. 200013
16. Marko Mršić 2003. 200041
17. Đorđe Kašćelan 2001. 200142
18. Filip Jašović 2001. 200027
19. Petar Vujošević 2003. 200044
20. Mlađan Gopčević 2003. 200045
21. Nikola Blečić 2002. 200034
22. Lazar Pajović 2003. 200042
23. Petar Đuričković 2000. 200116
24. Bojan Proroković 2000. 200146

PVK „JADRAN CARINE
1. Dragan Drašković 1988. 060196                                       1. Vladimir Gojković
2. Marko Petković 1989. 060197                                           2. Lazar Vuksanović
3. Slaven Kandić 1991. 060004                                            3. Zoran Ivanovski
4. Bojan Baničević 1993. 060008                                          4. Srđan Lazarević
5. Vlado Popadić 1996. 060013                                             5. Filip Andrić
6. Dimitrije Kriještorac 1996. 060198                                    6. Jovo Vukasović
7. Danil Markulov 1997. 060151                                            7. Dušan Ivanovski
8. Vladan Spajić 1997. 060017
9. Filip Gardašević 1997. 060019
10. Aleksa Ukropina 1998. 060020
11. Petar Tešanović 1998. 060023
12. Dušan Banićević 1998. 060026
13. Đuro Radović 1999. 060027
14. Petar Mijušković 1999. 060034
15. Lazar Mitrović 1999. 060028
16. Siniša Barbarez 1999. 060031
17. Luka Murišić 2000. 060044
18. Martin Gardašević 2000. 060037
19. Andrej Bosanac 2000. 060050
20. Dragoljub Đurović 2000. 060046
21. Danilo Radović 2001. 060076
22. Uroš Vučurović 2001. 060058
23. Nikola Jančić 2001. 060062
24. Vladimir Vavić 2001. 060064
25. Marko Radanović 2001. 060065

VK „PRIMORAC“
1. Goran Grgurević 1998. 100006                                         1. Petar Vico
2. Dušan Matković 1999. 100009                                          2. Miodrag Matković
3. Vidak Todorović 2000. 100017                                          3. Slobodan Mačić
4. Miloš Sekulić 2000. 100019                                              4. Mlađan Tujković
5. Uglješa Vukasović 1995. 100077                                       5. Blaženko Radnjić
6. Antonio Petrović 1982. 100177
7. Marko Gopčević 1990. 100191
8. Marko Vukmirović 1994. 100192
9. Bojan Paunović 1990. 100193
10. Damir Crepulja 1984. 100194
11. Vuk Drašković 2001. 100028
12. Bogdan Radnjić 2000. 100018
13. Maroje Gluhajić 1993. 100195
14. Đorđije Stanojević 2002. 100045
15. Marko Milić 2002. 100043
16. Nikoloz Shubadze 1993. 100197
17. Radovan Latinović 1991. 100196
18. Alen Isljamović 2002. 100036
19. Aljoša Mačić 2000. 100169
20. Marko Konatar 1996. 100200
21. Miloš Konatar 1996. 100201
22. Nikola Popović 1996. 100202

Kotor, 22.11.2017 god.                                                                                              Predsjednik SS VPSCG
Broj: 373-2/SS                                                                                                           Dragan Samardžić s.r.