+382 32 302 752 / +382 32 302 755
info@wpolo.me
Plivanje

Plivanje

by: admin

0

Vaterpolo i plivački savez Crne Gore formirao je Stručni savjet za plivanje. Predsjednik Stručnog savjeta za plivanje je prof. Mladen Klikovac.

Predsjednik: Mladen Klikovac

Članovi Savjeta:

Barbara Pajić

Boris Sekulić

Duško Dragović

Viši savjetnik prof. Ivica Zuber

Sekretar Danijela Franeta

—————————————————————————————————————————-

Na osnovu Inicijative i Odluke o stvaranju uslova u VPSCG za polaganje ispita za
plivačke sudije Stručni savjet za plivanje, na sjednici održanoj 14.02.2014.godine u Kotoru, usvojio je
ODLUKU
o imenovanju Komisije za obuku kandidata za polaganje ispita za plivačke sudije

Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i način rada Komisije VPSCG za polaganje ispita za
plivačke sudije (dalje: Komisija za sudijske ispite)

Član 2.
Komisiju za sudijske ispite čine:
Predsjednik komisije: Gordana Mirčetić FINA sudija
i dva člana: Goran Zebić FINA sudija i Bojan Antić FINA sudija.

Član 3.
Zvanje plivačkog sudije stiče se polaganjem ispita, Komisija organizuje pripremu, kao i
proceduru za polaganje sudijskog ispita.Troškove organizovanja ispita i pripreme snose
VPSCG i kandidati.

Član 4.
Zvanje plivačkog sudije stiče se polaganjem ispita.
Ispitu može pristupiti svako radno sposobno lice koje je navršilo 16 godina.
Za polaganje kandidat podnosi prijavu putem e-mail-a:
pvsmontenegro@t-com.me do 20.04.2014.godine.
Ostala dokumenta na dan pripreme za ispit:
-fotokopija lične karte,
– ljekarsko uvjerenje,
-kratka biografija,
– taksa.

Član 5.
Kandidati koji uspješno polože ispit za plivačke sudije stiču status sudije plivačkih
takmičenja.
Kandidati koji ne polože upućuju se na popravni ispit.

Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom verifikacije od strane SS za plivanja VPSCG.

                                                                                                 Predsjednik SS VPSCG 

                                                                                                      Klikovac Mladen s.r.