PRAVILNIK O VATERPOLO TAKMIČENJIMA

Na osnovu člana 18 Statuta VPSCG, Skupština VPSCG, na II sjednici održanoj dana 04.11.2015.godine u Herceg Novom, d o n o s i


P R A V I L N I K
O VATERPOLO TAKMIČENJIMA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi za odigravanje vaterpolo utakmica u okviru nacionalnih takmičenja definisanih sistemom vaterpolo takmičenja u VPSCG, kao i za sva prijateljska takmičenja na nivou Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: VPSCG) i način njihovog sprovođenja.
Posebnim odredbama ovog Pravilnika definišu su se prava i obaveze učesnika iz VPSCG na međunarodnim takmičenjima.

II. USLOVI ZA ODRŽAVANJE TAKMIČENJA

PRAVO NASTUPA

Član 2.

Pravo nastupa ekipa i igrača na takmičenju reguliše se propozicijama tog takmičenja, a u skladu sa sistemom vaterpolo takmičenja u VPSCG, Pravilnikom o registraciji i pravu nastupa igrača u VPSCG ( u daljem tekstu: Registracioni pravilnik), ovim Pravilnikom, kao i sportskom politikom VPSCG.
Prije početka svakog takmičenja, Tak¬mi¬čar¬ski organ VPSCG (u daljem tekstu: TO) dužan je izdati spisak svih igrača koji mogu nastupati za pojedinu ekipu na tom takmičenju. Kao dokaz tog prava služi registarska legiti¬ma¬cij¬a, koju izdaje TO.
Ukoliko neki igrač, iz bilo kog raz¬loga, nema regis¬tracionu legiti¬ma¬ciju prilikom kontrole prije utakmice, delegat će njegov identitet utvrditi pomoću ličnog dokumenta i dozvoliti mu nastup. TO će nakon dobijenih izvještaja svog de¬lega¬ta pro¬vje¬riti ispravnost i važnost te registracije i na osnovu toga regis¬tro¬va¬ti utakmi¬cu, a protiv kluba će se pokrenuti disciplinski postupak.
Svaki igrač mora biti ljekarski pregledan. Ljekarski pregled važi najviše 6 mjeseci. Svaki pregled mora biti ubilježen u registracionu legi¬ti¬maciju igrača i ovjeren potpisom ljekara i pečatom medicinske ustanove.
Igrač koji nije ljekarski pregledan ili mu je od posljednjeg ljekar¬skog pre¬gleda prošlo više od 6 mjeseci, nema pravo nastupa na toj utakmici.
Igrač koji je kažnjen zabranom igranja na određeno vrijeme ili na od¬re¬đenom bro¬ju utak-mica ili suspendovan, nema pravo igranja na utak¬mi¬cama u pe¬rio¬du traja¬nja vre¬men¬ske kazne ili suspenzije, odnosno na utak¬mi¬cama istog i vi¬še¬g ranga za kaznu određenog broja utakmica.

TEHNIČKI USLOVI

Član 3.

Tehnički uslovi predstavljaju niz nužnih detalja u pogledu opremljenosti pli¬va¬lišta, uređaja, rekvizita i vremenskih prilika, koji garantuju minimalnu pravilnost i regularnost odigravanja utakmica.

1. PLIVALIŠTE

Član 4.

Za odigravanje vaterpolo utakmica koriste se plivališta:
• OTVORENA - sa i bez mogućnosti grijanja vode i
• ZATVORENA - sa mogućnošću grijanja vode.
U otvorenim plivalištima utakmice se mogu odigravati u periodu od 1.aprila do 31.oktobra, dok se u zatvorenim plivalištima utamice mogu odigravati tokom cijele godine.


Član 5.

Plivalište na kome se mogu odigravati vaterpolo utakmice mora zadovoljavati sve uslove iz Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ( “Sl.list CG” br.27/07 ).
Plivalište svojim dimenzijama mora pružati mogućnost postav¬lja¬nja regu¬lar¬nog vaterpolo igrališta veličine propisane Pravilima va¬terpolo igre i propozicijama takmičenja.
Na uzdužnim stranama plivališta predviđenim za sudije, pot¬rebno je osi¬gu¬rati slo¬bodan prostor za kretanje sudije po cijeloj dužini igrališta od li¬nije jednog do linije drugog gola, a najmanje širine 1,2 m.
Prostor iz prethodnog stava ovog člana mora biti uz¬dignut od poda i opremljen pod¬lo¬gom koja omogućava brzo i nesmetano kretanje sudije.
Na jednoj uzdužnoj strani treba osigurati poseban prostor za rad ruko¬vod¬stva tak¬mičenja i to veličine najmanje 2x5m, dobro osvijetljen i opremljen za nes¬me¬tan rad.
Radi poštovanja ovih uslova, strane plivališta na kojima se kreću sudije treba da budu odvojene od gledališta odgovarajućim čvrstim ogradama visine mi¬nimum 0,80 m od položaja nogu, udaljenim od ivice plivališta minimum 3 m, uko¬liko gledalište nije uzdignuto i onemogućen direktan kontakt publike i su¬dija.
Jedna poprečna strana pli¬va¬liš¬ta mora biti osigurana, kako bi se sudije za vrijeme utakmice nesmetano mogli dogovarati i konsul¬to¬va¬ti.
U ograđenom prostoru mora se osigurati i mjesto za smještaj klupa za rezer¬vne ig¬rače i gol sudije, shodno Pravilima vaterpolo igre, te za redare, policajce i sredstva javnog informisanja, vodeći pri tom računa o osiguranju optimalnih uslova za kre¬tanje sudija i rad rukovodstva.

Član 6.

Na plivalištu treba za svaku ekipu obezbijediti adekvatnu svla¬čio¬ni¬cu, počev od jedan sat pred termin zakazane utakmice, do 30 min nakon završetka utakmice.
Za nesmetan rad rukovodstva treba obezbije¬diti posebnu svlačionicu i kan¬ce¬la¬riju (za pisanje protokola, žalbi, izjava i sl.).
Svako plivalište mora biti opremljeno tuševima.


Član 7.

U cilju sprovođenja odredbi prethodnih članova, plivališta se moraju registrovati.
Re¬gis¬traciju plivališta vrši TO, obilaskom i pregledom plivališta, te utvrđivanjem činjeničnog stanja i o tome klubovima izdaje licencu o podobnosti plivališta.
Licencom iz prethodnog stava određuje se i daje opis stvarnog stanja plivališta, a klub je du¬žan da istu stavi na uvid delegatu na sastanku uoči utakmice.

2. UREĐAJI I REKVIZITI

Član 8.

Nužni uređaji za normalno odvijanje utakmica su:
• igralište sa golovima,
• elektronskim semafor za mjerenje toka igre i zadržavanja lopte 30 sec. i rezervni hronometri,
• zastavice za sekretare,
• potrebni službeni obrasci izdati od VPSCG (prijava ekipe, zapisnik, protokol, disciplinske prijave i sl.) predviđeni propozicijama,
• potreban broj vaterpolo lopti,
• komplet bijelih i plavih kapica i
• razglas.

Član 9.

Igralište treba da bude propisno postavljeno (zategnuto i propisno fiksirano) u skladu sa Pravilima vaterpolo igre, tako da ne može doći ni u kom slučaju do njegovog deformisanja.
Golovi treba da budu učvršćeni na način da se ne mogu pomjerati. Visina gola mo¬že biti osigurana fiksnim plovcima. Unutar gola, iza linije gola, ne smije biti prečka (daska) koja bi ometala golmana.
Pod igralištem podrazumijevaju se obavezno i oznake linija: gola, 2m, 5m i centra, koje treba da budu učvršćene na obije ivice plivališta ili na samim uz¬duž¬nim granicama igrališta i jasno vidljive za igrače i sudije.

Član 10.

Tok igre, odnosno zadržavanje lopte 30 sekundi, mjeri se elektronskim sema¬fo¬rima, koji moraju obavezno da sadrže ove elemente:
1. pokazivač glavnog vremena,
2. dva do četiri pokazivača vremena 30 sekundi,
3. pokazivač rezultata sa oznakom bijeli - plavi ili sa imenima klubova,
4. pokazivač perioda igre,
5. pokazivači iskorišćenih tajm-auta i
6. po mogućnosti pokazivač vremena isključenja i broja ličnih grešaka igrača.
Pokazivači pod tačkama 1, 2. i 6. moraju biti elektronski uređaji, sa opadajućim vremenom, a pokazivači pod tačkama 3, 4. i 5. mogu biti mehaničke ili ručne uređaji.
Pokazivači 30 sekundi moraju biti postavljeni iza uglova igrališta up¬rav¬no na di¬ja¬go¬nale i isti moraju biti dobro vidljivi za rukovodstvo utakmice, ig¬rače u vodi, rezervne igrače, kao i za što veći dio publike.
Upravljanje pokazivačem glavnog vremena i pokazivačem 30 sekundi, treba da je osigurano sa stola rukovodstva utakmice i sinhronizovano.
Brojke, odnosno slova na semaforima, treba da budu vidljivi za ruko¬vod¬st¬vo utak¬mice, igrače, a po mogućnosti i za što veći dio publike.
Kraj glavnog vremena, odnosno vremena 30 sekundi, treba da budu označa¬va¬ni au-tomatskim zvučnim signalima, ali sa različitim visinama tona.
Rezervni hronometri (dva), u slučaju kvara semafora, minimalnog su prečnika 10 cm.


Član 11.

Dimenzije zastavica regulisane su Pravilima vaterpolo igre.


Član 12.

Propozicijama se određuje marka i broj lopti potrebnih za normalno odvijanje utakmice.


Član 13.

Razglasni uređaji koriste se isključivo za službena obavještenja: pred¬stav¬ljanje eki¬pa i rukovodstva, kao i evidenciju događaja na utakmici.
Prije početka, za vrijeme odmora i poslije utakmice razglasni uređaj može se ko¬ristiti i za emitovanje muzike i reklamnih poruka.

Član 14.

Svi navedeni uređaji i naprave treba da su u ispravnom stanju i spremni za upotrebu 60 minuta prije početka utakmice.

Provjera semafora treba da se obavi na taj način što će se isti pustiti da rade u vremenu trajanja jedne četvrtine, uz rukovanje-simuliranje kao da se utakmica odigrava.


Član 15.

Na primjedbu delegata otkloniće se eventualni tehnički nedostaci, a uko¬liko u vrije¬me zakazano za početak utakmice ne bude sve u redu, delegat neće doz¬vo¬li¬ti početak utak¬mice, te će o toj odluci dati obrazloženje u svom izvještaju.
Protiv kluba-organizatora koji ne ispuni potrebne uslove za odigravanje i orga¬ni¬zaciju utakmice, pokrenuće se disciplinski postupak.

3. TEMPERATURA VODE

Član 16.

Dozvoljena temperatura vode je 22 – 27o C. Propozicijama pojedinog takmičenja utvrđuje se dozvoljena temperature vode za to takmičenje.
Temperatura vode se mjeri na sastanku pred utakmicu, službenim termomet¬rom delegata u prisustvu sudija i predstavnika ekipa.
U slučaju minimalnog odstupanja (0,2oC) klubovima se ostavlja moguć¬no¬st do¬govora, a u protivnom, utakmica se neće odigrati.

III. NAČIN SPROVOĐENJA TAKMIČENJA

Član 17.

Statutom VPSCG i aktima VPSCG određuju se organi koji:
- utvrđuju sistem vaterpolo takmičenja u Crnoj Gori,
- sprovode vaterpolo takmičenja na nivou VPSCG,
- usvajaju propozicije za takmičenja, kojima se definišu specifičnosti takmičenja i iste moraju biti dostavljene zainteresovanim subjektima najmanje 15 dana prije početka takmičenja,
- usvajaju Kalendar VPSCG, kojim se regulišu termini takmičenja.

Član 18.

Takmičenja se odigravaju prema važećim FINA-Pravilima vaterpolo igre, na osnovu ovog Pravilnika i posebnih propozicija za svako takmičenje.


SISTEM ODIGRAVANJA TAKMIČENJA


Član 19.

Takmičenje se može sprovoditi po slijedećim sistemima:

1. sistem na ispadanje pobijeđenog,
2. bod sistem (jednostruki i dvostruki),
3. kombinovani sistem.
Sistem odigravanja utvrđuje se propozicijama takmičenja.


Član 20.

Ako u okviru sistema na ispadanje pobijeđenog protivnici u svakom poje¬dinom paru igraju međusobno dvije utakmice, onda je svaki od njih na po jednoj do¬maćin, s tim da je na prvoj utakmici domaćin onaj koji je pri žrijebu prvi izvučen. U takvom načinu igranja bolja je ona ekipa koja je u obije utakmice zajedno osvojila više bodova. Ukoliko su obije ekipe postigle isti broj bodova, bolja je ona koja je postigla više golova u obije utakmice. Ako su i u tome obije ekipe jednake, pobjednik može biti određen izvođenjem penala, shodno Pravilima vaterpolo igre.


BODOVANJE I UTVRĐIVANJE PLASMANA NA TAKMIČENJIMA

Član 21.

Bodovanje na utakmici se može vršiti po jednom od ovih modela:
a) pobjeda donosi 2 boda, nerije¬še¬ni rezultat po 1 bod svakoj ekipi, a izgubljena
utakmica 0 bodova poraženoj ekipi;
b) pobjeda donosi 3 boda, nerije¬še¬ni rezultat po 1 bod svakoj ekipi, a izgubljena
utakmica 0 bodova poraženoj ekipi;
c) pobjeda donosi 3 boda, nerije¬še¬ni rezultat po 2 boda svakoj ekipi, a za nastup na
utakmici svaka ekipa dobija po 1 bod;
d) za utakmice koje se moraju riješiti odlučujućim rezultatom: pobjeda u osnovnom
vremenu donosi 3 boda, pobjeda nakon penala 2 boda, a poraz nakon penala 1 bod.
Propozicijama takmičenja utvrđuje se model bodovanja.
Na tak¬mi¬če¬nju se sabiraju bodovi iz svih utakmica i najbolja je ona ekipa koja na kraju ima najviše bodova.
Kada dvije ekipe imaju isti broj bodova, plasman se utvrđuje na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Međusobni susreti između ekipa koji imaju isti broj bodova;
2. Gol razlika između tih ekipa;
3. Najveći broj postignutih golova između tih ekipa;
4. Najveći broj pobjeda i
5. Žrijeb.
Kada više od dvije ekipe imaju isti broj bodova, plasman se utvrđuje na osnovu sledećih kriterijuma;
1. Međusobni susreti između ekipa koji imaju isti broj bodova;
2. Gol razlika između tih ekipa;
3. Najveći broj postignutih golova između tih ekipa;
4. Najbolja gol razlika na takmičenju;
5. Najveći broj postignutih golova na takmičenju;
6. Najveći broj pobjeda na takmičenju i
7. Žrijeb

Član 22.

Raspored utakmica na takmičenju utvrđuje se primjenom Bergerovih tablica:
A. za 3 - 4 ekipe:
I 1 - (4) 2 - 3
II (4) -3 1 - 2
III 2 - (4) 3 - 1


B. za 5 - 6 ekipa:
I 1 - (6) 3 – 4 2 - 5
II (6) - 4 5 – 3 1 - 2
III 4 - 5 2 - (6) 3 - 1
IV (6) - 5 1 – 4 2 - 3
V 5 - 1 4 – 2 3 - (6)

C. za 7 - 8 ekipa:
I 1 - (8) 3 – 6 2 - 7 4 - 5
II 1 - 2 (8) – 5 6 - 4 7 - 3
III 5 - 6 4 – 7 2 - (8) 3 - 1
IV 7 - 5 1 – 4 2 - 3 (8) - 6
V 4 - 2 3 - (8) 5 - 1 6 - 7
VI 3 - 4 (8) - 7 1 - 6 2 - 5
VII 7 - 1 6 – 2 5 - 3 4 - (8)
4

Raspored susreta određenog kola može se izmijeniti samo uz saglasnost svih ekipa-učesnica i to odmah poslije žrijebanja.
Prvoimenovana ekipa u rasporedu na utakmici nosi bijele kapice i sjedi sa lijeve strane od stola rukovodstva.

Član 23.

Ukoliko se radi o liga-takmičenju, u jednom danu mogu se odigrati utakmi¬ce naj¬više jednog kola.
Ukoliko se radi o turnirskom takmičenju, u jednom danu mogu se odigrati utak¬mi¬ce naj¬vi¬še dva kola, s tim da je pauza između utakmica koje igra jedna ekipa, odnosno jedan igrač, naj¬manje 6 sati.


Član 24.

Organizaciju utakmice po liga-sistemu sprovodi klub-domaćin i on je no¬si¬lac svih prava i obaveza koje pripadaju organizatoru.
Pod klubom-domaćinom smatra se i klub koji svoje utakmice kao domaćin odigrava i na alternativnom plivalištu.

Član 25.

Organizatori turnira se određuju:
• putem konkursa koji sprovodi TO ili
• propozicijama.

Član 26.

Na konkursu za organizatora pojedinog turnira mogu učestvovati svi učes¬nici tak¬mičenja, kao i sve druge zainteresovane organizacije, koje zadovoljavaju sve uslove iz ovog Pravilnika i propozicija takmičenja.
TO će na bazi ponuda, vodeći računa o ravnomjernom rasporedu orga¬ni¬zatora takmičenja, donijeti odluku o organizatoru turnira najmanje 15 dana prije termina određenog za početak takmičenja i o istoj obavijestiti sve za¬in¬te¬re¬sovane subjekte.

Član 27.

Kada se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat ili ponuda ne odgovara us¬lo¬vima, TO će tehničku organizaciju dodijeliti onom klubu koji ima uslove potrebne za or¬ga¬¬nizaciju, te definisati sva materijalna prava i obaveze svih učesnika turnira.

Član 28.

Klubovi-učesnici u takmičenju mogu se dogovoriti o ega¬lizaciji troškova i takva će odluka ući u propozi¬cije.

IV. RUKOVODSTVO TAKMIČENJA

Član 29.

Pod rukovodstvom takmičenja podrazumijevaju se sve službene osobe koje obav¬lja¬ju propisane dužnosti u toku takmičenja.
Članovi rukovodstva takmičenja obavljaju svoje dužnosti u skladu sa Pra¬vilima va¬terpolo igre, ovim Pravilnikom i drugim pra¬vil¬nicima i pro¬pozicijama takmičenja.
Svi članovi rukovodstva, osim ljekara, treba da budu vaterpolo sudije sa položenim sudijskim ispitom.
Sudije, delegat i pomoćne sudije svoje dužnosti moraju obavljati u za tu funkciju pro-pisanoj odjeći.
Ukoliko se ne postupi po obavezi iz prethodnog stava, protiv službene osobe delegat će podnijeti dis¬cip¬lin¬sku prijavu.

Član 30.

Službene osobe određuju se od strane organa, čija je nadležnost za to utvrđena propozicijama takmičenja.
Delegiranja sudija i delegata objavljuju se u Biltenu TO.
Dužnost je svih sudija i delegata da na početku takmičarske sezone, a najkasnije 8 dana prije početka svakog pojedinog takmičenja, obavijeste TO o terminima u kojima ne mogu vršiti svoju dužnost zbog poslovne ili privatne zauzetosti.
Ukoliko u toku trajanja pojedinog takmičenja, dođe do njihove spriječenosti da obavljuju svoju dužnost, o tome su dužni da u roku od 24 sata od obavljivanja delegiranja u biltenu iz stava 2 ovog člana, obavijeste TO.
Naknadni otkazi, van rokova iz prethodnih stavova, mogu se uvažiti samo u izu¬zet¬nim i opravdanim slučajevima (bolest i smrtni slučaj u porodici).
Posebna je obaveza međunarodnih sudija da obavijeste TO u roku od 24 sata od saznavanja da su angažovani od strane LEN ili FINA za suđenje međunarodnih takmičenja.
U slučaju nepostupanja u skladu sa obavezom iz prethodnih stavova uslijediće automatska suspenzija na mjesec dana u domaćim takmičenjima, odnosno u regionalnim takmičenjima.
U slučaju neopravdanih otkaza TO će pokrenuti disciplinski postupak.
U slučaju da službena osoba nije otkazala svoje delegiranje, a nije se odazvala obavljanju delegirane joj funkcije, automatski će se suspendovati od strane TO u trajanju od tri mjeseca.
Međunarodnim sudijama, koje nijesu ispoštovale proceduru iz prethodnih stavova ovog člana, ta okolnost će se ujzeti u obzir kao otežavajuća po njih u procesu formiranja lista sudija iz VPSCG za liste sudija za LEN I FINA takmičenja za narednu takmičarsku sezonu.

TAKMIČARSKI ORGAN VPSCG

Član 31.

Takmičenjem rukovodi Takmičarski organ, koji je organizovan u skladu sa odredbama Statuta VPSCG.
TO na takmičenju djeluje preko delegata.
TO obavlja sledeće poslove:

1. Iz domena sprovođenja takmičenja:
• sprovodi sve radnje iz propozicija i pravilnika, vezane za takmičenja,
• registruje i licencira plivališta,
• određuje sudije i delegate za pojedina takmičenja, na osnovu liste delegata i liste sudija, kao i odluke o načinu određivanja rukovodstva utakmice, precizirane propozicijama takmičenja,
• za vrijeme takmičenja mora biti dostupan svim službenim osobama,
• rješava pravosnažno žalbe na ligaškim utakmicama,
• odlučuje o neodigranim i neokončanim utakmicama,
• direktni je pretpostavljeni svim službenim osobama na takmičenju i oni su dužni da izvršavaju njegove odluke i naloge,
• izriče mandatne kazne za propuste na takmičenjima i stara se o njihovoj realizaciji i
• vrši i druge poslove neophodne za regularno odvijanje takmičenja.

2. Iz domena disciplinskog kažnjavanja:

• sprovodi disciplinsko sudovanje u I stepenu na takmičenjima kojima rukovodi.

3. Iz domena primjene Pravilnika o registraciji i pravu nastupa igrača:

• vrši sve poslove iz svog djelokruga koji su precizirani Pravil¬ni¬kom o registraciji i pravu nastupa igrača u VPSCG, te ostalim odlukama koje slijede iz navedenog Pravilnika.

4. Iz domena informisanja:
• objavljuje službeni bilten i dostavlja sve relevantne informacije PR VPSCG,
• permanentno i ažurno kontaktira sa sredstvima javnog informisanja.

5. Vrši i druge poslove u funkciji realizacije osnovnog zadatka.


Član 32.

Statutom nadležan organ VPSCG bira TO iz redova provjerenih vaterpolo radnika, afirmisanih na poslovima rukovođenja takmičenjima.
Sredstva za rad TO obezbjediće se iz taksi klubova učesnika u takmičenjima ili na način koji utvrdi Upravni odbor VPSCG.
Nadležni organ VPSCG može razriješiti TO i prije isteka njegovog mandata zbog lošeg rada ili zloupotrebe funkcije.
U slučaju da TO ili neki od organa koji učestvuju u sprovođenju tak¬mi¬če¬nja, ne izvršava svoje obaveze, Upravni odbor VPSCG, u cilju regu¬lar¬nosti takmičenja, ima pravo da uvede vanredne mjere kod organa koji nije izvršio svoju obavezu.

Član 33.

Prava i obaveze TO proističu iz slobodnog, objektivnog i kvalitetnog obav¬ljanja poslova i zadataka na sprovođenju takmičenja, normiranih u opštim aktima i odlukama VPSCG.
Za svoj rad TO je odgovoran Stručnom savjetu za vaterpolo i Upravnom odboru VPSCG.
Članovi TO ne mogu biti članovi klubova, niti, na bilo koji način, biti angažovani za nekiu klub.
Članovi TO mogu obavljati poslove u profesionalnom ili honorarnom odnosu kod VPSCG.


Član 34.

Osnovni principi, kojih se TO mora pridržavati u sprovođenju tak¬mi¬če¬nja, a u cilju regularnosti, su:
• blagovremeno i pravovaljano sprovođenje svih radnji iz svog djelokruga,
• striktno poštovanje odredbi propozicija, pravilnika, kao i odluka i naloga nadređenih mu organa,
• poštovanje značaja takmičenja i prema njemu određivanje adekvatnog ru¬ko¬vodstva,
• neprihvatanje dogovora koji su protivni normama i vaterpolo stan¬dar¬dima,
• neprimjenjivanje “instituta izuzeća” ni u kom slučaju,
• nedopuštanje otkazivanja povjerene dužnosti,
• da jedna ekipa ne može odigrati više od jedne utakmice dnevno kada se igra 4x8 min, odnosno dvije utakmice ako se igra 4x7 min,
• da jedan klub može biti domaćin na jednom plivalištu, s pravom korišćenja još dva alternativna plivališta,
• da nije dopuštena zamjena domaćinstava na utakmicama,
• da kod utakmica "na eliminacije" isti klub ne može biti dvostru¬ki¬ do¬ma¬ćin,
• da se u terminu TV prenosa vaterpola ne mogu odigravati druge utakmice,
• da se kod određivanja organizatora turnirskih takmičenja mlađih kategorija vodi raču¬na o:
- ravnomernoj disperziji organizatora i
- satnici utakmica od 09 - 21 sat zimi, odnosno 09 - 22 sata ljeti.

Član 35.

U cilju obezbjeđivanja uslova za rad TO, utvrđuju se slijedeće obaveze organa i organizacija VPSCG:
1. Direktor VPSCG će:
• obezbijediti prostorije i tehničke uslove (kompjuter, telefon i faks),
• obezbijediti sredstva za naknadu za rad TO.

2. Stručni savjet za vaterpolo VPSCG (SS VPSCG) će:
• blagovremeno usvajati propozicije za pojedina takmičenja,
• na predlog KSDP VPSCG, na početku takmičarske sezone usvojiti liste sudija, delegata i kontrolora za sva takmičenja, a u slučaju da se u toku takmičarske sezone promijene uslovi (suspenzije, kazne, …) SS VPSCG će te liste izmijeniti,
• donijeti odluku o načinu određivanja rukovodstva pojedinog takmiče¬nja,
• donijeti odluku o taksama, putnim i drugim troškovima rukovodstva takmičenja i
• blagovremeno i efikasno razmatrati izvještaje TO sa pojedinih takmičenja.


RUKOVODSTVO UTAKMICE – TURNIRA


Član 36.

Rukovodstvo utakmice čine: sudije, ljekar, mjerilac 30 sec, merilac glavnog vremena, zapisničar, sekretar utakmice i delegat.
(Ovo je i raspored sjedenja članova rukovodstva za stolom).

Član 37.

TO određuje sudije i delegata, a sudijska organi¬za¬ci¬ja pomoćne sudije za međunarodne utakmice i utakmice Kupa Crne Gore i I lige, dok klub-domaćin obezbjedjuje sekretara utakmice i ljekara.
TO prije takmičenja traži od SS VPSCG liste sudija i delegata sa pot¬reb¬nim brojem i kategorijom članova koji mogu efikasno i racional¬no obavljati svoje fun¬kcije na tom takmičenju, a od sudijske organizacije liste sudija koji će vršiti pomoćne funkcije na tom takmičenju.
Liste sudija, delegata i pomoćnih sudija objavljuju se u službenom biltenu.


Član 38.

Registraciju pojedinih ligaških utakmica vrši TO i to najkasnije 5 dana po prijemu izvještaja delegata, ukoliko na istu nije podnijeta žalba.

Član 39.

Registraciju plasmana ligaškog takmičenja vrši TO na osnovu svih do¬bi¬je¬nih zapisnika i to u roku od 3 dana po prijemu posljednjeg zapisnika sa tog takmičenja.
Konačnu tabelu plasmana TO mora dostaviti svim zainteresovanim klubovima, objavljivanjem u službenom biltenu.
Klubovi imaju pravo prigovora na registraciju plasmana TO u roku od 5 dana po pri¬jemu izvještaja o registraciji plasmana.
TO mora u roku od 5 dana po prijemu prigovora o istom odlučiti.

Član 40.

Rukovodstvo turnirskog takmičenja čine: delegat (jedan ili više), potreban broj sudija, sekretar turnira, mjerioci vremena, zapisničari, gol sudije i ljekari.
Pod potrebnim brojem sudija podrazumijeva se dvostruko veći broj sudija od broja utakmica u kolu.
TO određuje delegate i sudije, a sudijska organizacija pomoćne su¬dije.
Sekretara turnira i lje¬ka¬ra obezbjeđuje klub-domaćin.

Član 41.

Delegat je u obavezi da određuje sudije za pojedinu utakmicu, vrši registraciju pojedi¬nih utakmica nakon svakog kola, registruje plasman po završenom tur¬niru, kao i da rješavanja žal¬be i disciplinske predmete u I stepenu na turniru.


V. NEODIGRANE I NEDOVRŠENE UTAKMICE


Član 42.

Pravo je svakog kluba da otkaže svoje učešće, ako iz bilo kojih opravdanih raz¬lo¬ga nije u mogućnosti da se takmiči.
Rok za otkaz iz stava 1 ovog člana je najmanje jedan mjesec prije početka takmičenja ukoliko propozijama takmičenja nije drugačije odredjeno.
Klub koji odustane od takmičenja auto¬mat¬ski pada u niži rang takmičenja i nema drugih posljedica.

Član 43.

Klub koji otkaže učestvovanje za vrijeme takmičenja ili van propisanog roka brisaće se iz takmičenja kao da nije učestvovao.
Protiv tog kluba TO vodi po službenoj dužnosti disciplinski postupak.


Član 44.

Do neodigravanja utakmica može doći zbog:
1. nedolaska sudije,
2. nedolaska jedne ekipe,
3. odbijanja neke ekipe da nastupi i
4. nepostojanja uslova potrenih za odigravanje utkamice.

Član 45.

U slučaju nedolaska sudije, utakmica će se odigrati naknadno, ukoliko TO ne uspije na vrijeme da odredi zamjenu sudije.
Naknadna utakmica se mora odigrati prije slijedećeg kola tog takmičenja.
TO će takvog sudiju skinuti sa liste su¬dija i pokrenuti disciplinski postupak.

Član 46.

Vrijeme čekanja odsutne ekipe je 15 minuta poslije vremena zakazanog za po¬¬če¬tak utakmice, a nakon toga delegat će saopštiti da se utakmica neće odig¬ra¬ti. Sudije i delegat moraju to unijeti u zapisnik utakmice i u izvještaj.


Ukoliko do neodigravanja utakmice dođe zbog nedolaska jedne ekipe, TO će procijeniti raz¬¬-log nedolaska i u svim neopravdanim slučajevima registrovaće utakmicu re¬zul¬¬tatom 0:5 protiv prekršioca. Protiv ekipe koja je neopravdano izostala vodi se po službenoj dužnosti disciplinski postupak.

Član 47.

U slučaju da neka ekipa iz bilo kog razloga odbije da nastupi, a TO je te razloge ocijenio kao neopravdane, utakmica će se registrovati rezultatom 0:5 pro¬tiv prekršioca.
Protiv ekipe koja je odbila da nastupi vodi se po službenoj dužnosti disciplinski postupak.


Član 48.

U slučaju da je neki klub pod suspenzijom (zbog neizmirenih fi¬nansijskih obaveza i drugih razloga ), a prijavi se za nastup, utakmica se neće odigrati i regi¬st¬rovaće se rezultatom 0:5 protiv prekršioca.
Protiv ekipe koja je suspendovana, a prijavila se za nastup, vodi se po službenoj dužnosti disciplinski postupak.
U slučaju da neka ekipa za utakmicu prijavi igrača koji nema pravo nastupa na toj utakmici, delegat će, nakon provjere i konsultacije sa TO, naložiti da se ime tog igrača briše iz prijave i neće mu dozvoliti nastup na toj utakmici. Ukoliko ekipa ne prihvati taj nalog delegata, utakmica se neće odigrati i regi¬st¬rovaće se rezultatom 0:5 protiv prekršioca.

Član 49.

Delegat i sudije će odlučiti da se utakmica ne igra u slučajevima kada za to postoje objektivni razlozi koji onemogućavaju početak utakmice, kao što su: vremenske nepogode, nedostatak električne energije, kao i ostali razlozi više sile, a koji se nisu mogli otkloniti u roku od dva sata od vremena zakazanog za početak utakmice.
Naknadna utakmica se mora odigrati prije slijedećeg kola tog takmičenja.

Član 50.

U svim slučajevima neodigravanja utakmica, TO će na osnovu izvještaja svog delegata donijeti jednu od slijedećih odluka:
• registrovaće utakmicu rezultatom 0:5 protiv ekipe odgovorne za neodigra¬vanje,
• naložiće odigravanje nove utakmice na trošak organizatora, ako je razlog za neodigravanje nepostojanje tehničkih uslova i
• naložiće odigravanje nove utakmice, ukoliko za neodigravanje nisu odgovorne ekipe učesnice.

Član 51.

Do prekida utakmice može doći u slijedećim slučajevima:

1. kada jedna ekipa, u smislu Pravila vaterpolo igre, ne može nastaviti igru zbog
malog broja igrača,
• takva utakmica će se registrovati rezultatom 0:5 protiv ekipe koja nije mogla
nastaviti utakmicu;

2. kada ekipa napusti igru,
• takva utakmica će se registrovati rezultatom 0:5 protiv ekipe koja je napustila
igru i protiv nje će se pokrenuti disciplinski postupak i ista će se isključiti iz tog
takmičenja, kao i takmičenja u narednoj takmičarskoj sezoni;

3. kada ekipa izazove incident, zbog kojeg je sudija prekinuo utakmicu,
• takva utakmica će se registrovati rezultatom 0:5 protiv ekipe koja je izazvala
incident i protiv nje će se pokrenuti disciplinski postupak;

4. kada sudija utvrdi da su nastupile objektivne okolnosti koje ne dozvo¬lja¬v¬aju
normalno i regularno odvijanje utakmice,
• o ishodu ove utakmice odlučiće TO primjenjujući čl. 50. ovog Pravilnika;

5. kada sudija donese odluku o prekidu zbog ponašanja publike,
• ovakva utakmica će se registrovati rezultatom 0:5 protiv kluba-domaći¬na, protiv
koga će se pokrenuti disciplinski postupak.

U svim slučajevima kada je rezultat utakmice bio veći od 5 golova razlike protiv ekipe odgovorne za prekid utakmice, utakmica će se registrovati postignutim rezultatom.


Član 52.

U slučajevima kada do prekida utakmice dođe iz objektivnih razloga, TO će odrediti termin nastavka utakmice, ukoliko je u trenutku prekida odigrana naj¬manje jedna cijela četvrtina utakmice, odnosno termin nove utakmice ukoliko je odi¬grano manje od jedne četvrtine, u prvom slobodnom terminu, a prije slije¬de¬ćeg kola.


Član 53.

Odluke TO u vezi neodigranih i neokončanih utakmica su konačne.
Ukoliko u toku rada TO dođe do novih saznanja, odluku može sam izmijeniti.
Strana koja je nezadovoljna odlukama iz prethodnih stavova ovog člana ima pravo zatražiti pokretanje postupka za zaštitu svojih prava iz ovog Pravilnika.
Ukoliko se navedeni postupak pokrene, Sud VPSCG će donijeti odlu¬ku u roku predviđenom Pravilnikom o radu Suda VPSCG.

VI. POSTUPAK PO ŽALBI

Član 54.

Žalbe se mogu ulagati:
1. zbog povrede Pravilnika i propozicija i podnose se prije početka utakmice i
2. zbog povrede Pravila vaterpolo igre i podnose se po završetku utakmice.
Žalbu mogu podnijeti delegat kluba ili kapiten ekipe.
Žalba mora biti napisana uredno i čitko.
Žalbe se podnose uz uplatu odgovarajuće takse određene propozicijama. O prijemu ožalbene takse. Delegat TO će izdati pootvrdu žaliocu. U slučaju da se žalba uvaži, uplaćena taksa se vraća podnosiocu žalbe. U protiv¬nom, taksa ide u korist VPSCG.

Član 55.

Žalba će se odbaciti ukoliko:
1. nije blagovremeno usmeno najavljena ili podnijeta u pisanoj formi i
2. nije uplaćena odgovarajuća žalbena taksa.
Povlačenje žalbe ne daje pravo žaliocu na vraćanje uplaćene takse.

Član 56.

Ako žalba ne bude riješena u predviđenom roku, odgovorna lica će za to odgo¬varati disciplinski.

Član 57.

Žalba prije početka utakmice može se uložiti samo zbog povrede Pravil¬ni¬ka i propozicija.
Žalba iz stava 1 ovog člana, predaje se, uz naplatu odgovaraćuje takse, najkasnije 30 min prije početka utakmice, odnosno neposredno po saznanju za povredu i mora biti riješena prije početka utakmice.
Žalbu uloženu prije utakmice rješava delegat i njegova odluka mora se poštovati.
Odluka po žalbi može biti:
1. odbacivanje žalbe iz formalnih ili materijalnih razloga;
2. usvajanje žalbe, kada se neće dozvoliti početak utakmice do otkla¬nja¬nja uzroka zbog
kojih je žalba usvojena ili se neće uopšte igrati utakmica.
Protiv odluke delegata može se u roku 24 sata uložiti žalba TO, koja je du¬žna da po istoj odluči u roku od 8 dana od dana njenog prijema, ukoliko pri rješavanju nisu pot¬¬rebna naknadna saznanja i pribavljanje odgovarajućih dokaza u cilju donošenja odluke.

Član 58.

Zbog povrede Pravila vaterpolo igre za vrijeme utakmice, žalba se može ulo¬žiti tek po završetku utakmice.
Takva žalba mora se usmeno najaviti najkasnije 30 minuta po završetku utakmice, odnosno do završetka pisanja protokola, uz obaveznu uplatu predviđene takse. Ukoliko se taksa ne uplati kod usmene najave, smatraće se kao da žalba nije ni najavljena.
Kod usmene žalbe delegat mora u zapisnik utakmice unijeti vrijeme (sat i minut) najave žalbe i zatražiti od žalioca uplatu odgovarajuće takse. Ukoliko žalilac ne uplati taksu, usmena najava žalbe će se odbiti.
Pisano obrazloženje žalbe mora se predati u roku od jednog sata poslije us¬mene najave, u onoliko primjeraka koliko je predviđeno propozicijama.
Prilikom pisane predaje žalbe delegat će unijeti u zapisnik utakmice vrijeme (sat i minut) predaje.
Po zahtjevu žalioca o prijemu žalbe može se izdati potvrda na njenoj ko¬piji, a izdaće se i potvrda o prijemu takse.


Član 59.

Odluka po žalbi može biti:
1. odbacivanje žalbe iz formalnih ili materijalnih razloga,
2. usvajanje žalbe, kada će se:
- utakmica registrovati službenim rezultatom, u skladu sa propisima;
- narediti ponovno odigravanje kompletne utakmice ili
- odigravanje nastavka utakmice, od vremena učinjene povrede Pravila vaterpolo igre.

Član 60.

Rješavanje žalbe zbog povreda Pravila vaterpolo igre na turnirima:
Žalbu na turnirima rješava pravosnažno delegat.
Delegat je dužan da odluku o žalbi objavi usmeno zainteresovanim stra¬na¬ma u roku od dva sata po završetku kola, a pisano obrazloženje će dati naj¬kasnije jedan sat prije početka slijedećeg kola.
Odlukom o prihvatanju i usvajanju žalbe is¬to¬vremeno se odlučuje o terminu nove utakmice, koji mora biti svakako prije slijedećeg kola, kao i o vraćanju takse.
Odluku o žalbi delegat mora dostaviti TO. Ukoliko se u jednom kolu podnese više žalbi na odigrane utakmice, rokovi najave, odnosno pre¬daje pisanih žalbi, ostaju isti, međutim rokovi rješavanja se produžavaju u ra¬zumnoj mjeri, s tim da se poi stim odluči prije početka slijedećeg kola.

Član 61.

Rješavanje žalbe zbog povrede Pravila vaterpolo igre na pojedinačnim utak¬micama:
Žalbu predatu nakon utakmice, rješava pravosnažno TO u roku od 8 dana od dana prijema iste, ukoliko pri rješavanju nisu potrebna naknadna tumačenja ili prikupljanja dodatnih dokaza i informacija, a o odluci po žalbi mora pisano obavijestiti sve zainteresovane strane.
Odlukom o prihvatanju žalbe TO istovremeno odlučuje o terminu nove utak¬mice, svakako prije slijedećeg kola.
Protiv odluke iz prvog stava ovog člana, nezadovoljna strana se može žaliti Sudu VPSCG u roku od 8 dana od dana prijema iste.
Sud je dužan konačnu odluku donijeti u roku 15 dana od dana prijema žalbe iz prethodenog stava ovog člana.

Član 62.

TO na osnovu prispjelih i naknadno prikupljenih materijala dobijenih od delegata i službenih lica ima pravo donijeti odluku o poništenju utakmice po služ¬benoj dužnosti, ukoliko za to postoje stvarno opravdani razlozi, bez obzira da li je na utakmicu uložena žalba ili ne.
Nadležnost iz stave 1 ovog člana na turniru ima delegat.

VII. PRAVA, DUŽNOSTI I OGRANIČENJA UČESNIKA U TAKMIČENJU

Član 63.

Opšta prava, dužnosti i ograničenja svih učesnika u takmičenju proističu iz ovog Pravilnika, propozicija, Pravila vaterpolo igre i drugih opštih akata VPSCG, kojih su svi dužni da se striktno pridržavaju.
U cilju obezbjeđenja regularnosti takmičenja, nije dozvoljeno sudijama i delegatima, koji su na listama iz člana 35 tačka 2 alineja 2 ovog Pravilnika, da obavljaju trenerske dužnosti i budu u rukovodnim strukturama klubova.
U suprotnom, isti će biti suspendovani sa lista i protiv njih će se pokrenuti disciplinski postupak, shodno Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti u VPSCG.
Pravo je i dužnost svih aktera u takmičenju da ukažu na propuste i kr¬še¬nje prava i dužnosti od strane drugih učesnika.

Član 64.

TO je dužan da bude stalno prisutan na takmičenjima, neposredno ili preko delegate, te da svojim pra¬vovremenim, objektivnim i odmjerenim odlukama utiče na njihovo regularno odvijanje.


PRAVA I DUŽNOSTI DELEGATA

Član 65.

Delegat, kao predstavnik TO, ima nadzor na utakmicama i obavezan je da svojim stavom i zalaganjem prije, za vrijeme i nakon utakmice, utiče na njeno normalno odvijanje.


Član 66.

Dužnosti i prava delegata su:
- da se detaljno upoznaju sa odredbama propozicija takmičenja i svim ostalim pro¬pisima i
uputstvima u vezi takmičenja,
- blagovremeno doputuju u mjesto održavanja utakmice i prisustvuju sastan¬ku rukovodstva.
Delegati na pojedinačnim utakmicama su u obavezi da:
• izvrše sve ono što im naloži TO,
• dođu na plivalište jedan sat prije početka utakmice,
• vode sastanak rukovodstva, kontrolišu i konstatuju uslove za tak¬mičenje, izdaju naloge za dovođenje u normalno stanje, oba¬viještavaju TO o svim relevantnim činjenicama – o čemu su u obavezi voditi službeni zapisnik, na obrascu izdatom od VPSCG,
• blagovremeno primaju prijave ekipa i provjeravaju pravo nastupa igrača i ruko-vodstva ekipa, ukoliko to propozicijama takmičenja nije drugačije određeno,
• na jedan sat prije početka utakmice definitivno kontroliše sve uređaje i sposobnost obavljanja dužnosti od strane pomoćnih članova rukovod¬stva,
• brinu da se sprovede ceremonijal predstavljanja,
• kontrolišu suđenje, shodno uputstvima,
• kontrolišu rad pomoćnih članova rukovodstva za stolom,
• registruju sve događaje na utakmici,
• popunjavaju protokol sa utakmice, posebno vodeći računa o registrovanju svih događaja koji podliježu mandatnom i disciplinskom kažnjavanju,
• zaključuju zapisnik, tek nakon svih sprovedenih procedura,
• uzimaju disciplinske prijave i izjave, shodno ovom Pravilniku,
• sprovode postupke vezan za eventualnu žalbe: primaju žalbe i takse, uzimaju izjave, donese i distribuiraju odluku, a sve u skladu sa ovim Pravilnikom,
• obavještavaju TO nakon utakmice i o svim bitnim događajima u vezi utakmice i
• dostavljaju TO izvještaj sa kompletnom dokumentacijom u roku od 24 sata od za-vr¬šetka utakmice.
Pored obaveza iz stava 2 ovog člana delegati na turnirima su u obavezi da:
• delegiraju sudije za pojedine utakmice,
• registruju pojedine utakmica nakon svakog kola,
• ocjenjuju sudije nakon svake utakmice,
• rješavanju disciplinske predmete na turniru,
• registruju plasman ekipa po završenom turniru,
• rješavaju žalbe na turniru.

Delegat koji se ne pridržava uputstava i obaveza iz ovog člana Pravilnika, kao ni obaveza utvrđenih drugim opštim akatima VPSCG ili na drugi način ne obavlja adekvatno svoju funkciju, ubuduće neće biti delegiran.

PRAVA I DUŽNOSTI SUDIJA

Član 67.

Sudije (sudije vaterpolo igre, sekretari, mjerioci vremena i gol sudije) su duž¬ne da neposredno primjenjuju Pravila vaterpolo igre da se istih dosljedno, stručno i objektivno pridržavaju u granicama svojih ingerencija.

Član 68.

Dužnost svih sudija je da na plivalištu budu jedan sat prije početka utakmice, ukoliko propozicijama tog takmičenja nije drugačije određeno.
Pravo je svih sudija da naplate svoje putne troškove i predviđene takse u skladu sa propozicijama.

Član 69.

Sudija vaterpolo igre dužan je da sprovede sve obaveze iz Pravila va¬terpolo igre, da kontroliše ponašanje ostalih aktera u takmičenju i da preduzme odgovarajuće mjere, te da svoje eventualne primjedbe unese u zapisnik i pro¬to¬kol sa utakmice, kao i da podnese disciplinske prijave protiv svih izgrednika na utakmici.


Član 70.

Sekretar utakmice, kao predstavnik domaćina, dužan je da se brine o stvaranju uslova za normalno odvijanje utakmice i sprovođenje naloga delegata.
Ukoliko sekretar utakmice ne izvršava zahtjeve delegata, a koji su u gra¬nicama Pravila i svih ostalih pravilnika i propozicija određenog takmi¬če¬nja, delegat će zatražiti od sudije da prekine utakmicu do izvršenja naloga, te odstraniti sekretara utakmice sa stola rukovodstva.
Sekretar turnira, kao predstavnik domaćina, dužan je da vodi svu administraciju oko turnira, te da se brine o stvaranju uslova za normalno odvijanje turnira i sprovođenja naloga delegata.

PRAVA I DUŽNOSTI DELEGATA KLUBOVA

Član 71.

Na utakmici delegati klubova imaju pravo da sjede na klupi svoje ekipe, u okviru dozvoljenog broja službenih osoba utvrđenog Pravilima vaterpolo igre.
Dužnost je delegata klubova da prisustvuju sastanku rukovodstva pred utakmicu, kao i da blagovremeno izvrše prijavu svoje ekipe.
Nakon utakmice, svoje primedbe delegati mogu unijeti u zapisnik i u protokol sa utakmice.

PRAVA I DUŽNOSTI ORGANIZATORA


Član 72.

Pod organizatorom utakmice podrazumijeva se klub domaćin ili klub koji je preuzeo te obaveze.
Dužnost organizatora prerasta u obavezu osiguranja punog gostoprimstva, uklju¬čujući bezbjednost na plivalištu i u službenim prostorijama, kao i u širem području.
Klub organizator dužan je da:
• blagovremeno obavijesti sve zainteresovane subjekte o eventualnoj promjeni satnice odigravanja utakmica ili plivališta,
•stvori sve materijalne, tehničke i bezbjedonosne uslove za normalno od¬vi¬janje takmičenja, a sve u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama,
• organizuje sastanak rukovodstva na jedan sat pred utakmicu,
• osigura prisustvo ljekara,
• organizuje potrebnu redarsku službu i potreban broj policajaca,
• brine o bezbjednosti gostujuće ekipe i rukovodstva prije, za vrijeme i nakon utakmice i
• obezbijedi svlačionice, posebnu kancelariju za pisanje protokola.


Član 73.

Klub-organizator je odgovoran za ponašanje publike.
Delegat i sudija će odlučiti o prekidu utakmice u slučaju da gledaoci, bez obzira čiji navijači, izazovu nered i tuču, ili bačenim predmetima povrijede igrača ili nekog od članova rukovodstva, ili nesportskim navijanjem, uvredlji¬vim, vulgarnim i šovinističkim izrazima vrijeđaju ekipe, sudije i rukovodstva.
U toku igre nije dozvoljena upotreba zvučnih sredstava, čija jačina remeti normalno odvijanje utakmice. Takva sredstva publika može koristiti samo prije i poslije utakmice, u pauzi između četvrtina, te prije ponovnog nastavka utakmice.
Zbog neprimjerenog ponašanja publike, pravo je delegata i sudija da zatraže da se dio ili kompletno gledalište isprazni i takva se odluka mora odmah spro¬vesti. U slučaju da to organizator odbije ili nije u stanju da sprovede, delegat će predložiti sudijama da prekinu utakmicu.
Za sve propuste u organizaciji protiv kluba-domaćina pokrenuće se dis¬cip¬linski postupak, a na osnovu prijave delegata utakmice ili nekih od ostalih službenih lica.

PRAVA I DUŽNOSTI EKIPA

Član 74.

Pod ekipom se podrazumijevaju: prijavljeni igrači, treneri, ljekar i klupski delegat.
Pravo i osnovna dužnost ekipe je da se časno i na sportski način bori za što povoljniji rezultat.
Dužnost je svih klubova da na službenim takmičenjima nastupe u najjačem sastavu.
Svaka ekipa je obavezna da nastupi u vrijeme koje odredi organizator, pod određenim rukovodstvom.

Član 75.

Pravo je ekipe da koristi zasebnu svlačionicu, osiguranu od upada drugih lica.
Pravo ekipe na turniru je da za vrijeme odigravanja drugih utakmica ima poseban određen prostor u gledalištu.
Pravo je ekipe da za vrijeme utakmice ima posebnu klupu za rezervne igrače, trenera i tehničko rukovodstvo.
Pravo je ekipe da prije utakmice iznese primjedbe na tehničke uslove za odi¬g¬ravanje utakmica, kao i na druge propuste organizatora ili protivničke ekipe.


Član 76.

Dužnost je ekipe da na 60 minuta prije početka utakmice podnese prijavu ekipe zajedno sa legitimacijama i to preda delegatu, ukoliko to nije uradila prethodno na sastanku rukovodstva.

Član 77.

Dužnost ekipa je da prisustvuju ceremonijalu predstavljanja ekipa i ceremonijalu otvaranja i zatvaranja (na turnirima).
Ceremonijal otvaranja turnira je slijedeći:
• na plivalištu je potrebno istaći zastavu Crne Gore, a mogu biti istaknute i dru¬ge zastave, s tim da zastava Crne Gore mora biti na počasnom mestu,
• ekipe se postrojavaju po abecednom redu i uz zvuke marša ekipe prodefiluju plivalištem,
• službeni spiker najavljuje ekipe i rukovodstvo turnira,
• nakon intoniranja himni, predstavnik organizatora ili delegat, proglasiće turnir otvorenim.
Ceremonijal zatvaranja turnira je slijedeći:
• postrojiće se ekipe,
• delegat će pročitati plasman i proglasiti turnir završenim,
• uručiće se prigodni pehari i medalje,
• uz zvuke Himne turnir se zatvara.
Ceremonijal predstavljanja na pojedinačnim utakmicama je sledeći:
• na plivalištu je potrebno istaći zastavu Crne Gore, a mogu biti istaknute i druge zastave, s tim da zastava Crne Gore mora biti na počasnom mestu,
• u vrijeme predviđeno za početak utakmice, ekipe, sudije i delegat će se postrojiti ispod zastave,
•službeni spiker će pročitati sastave ekipa, trenera i tehničkih ruko¬vo¬di¬laca i rukovodstva tamičenja,
• kapiteni ekipa, prema prethodnom dogovoru, mogu međusobno razmijeniti zastavice.

Član 78.

Dužnost ekipa je da se neposredno prije početka utakmice i neposredno po završetku utakmice pozdrave međusobno, kao i da pozdrave rukovodstvo takmi¬čenja i publiku. O ovome se brine sudija a ( na strani bazena gdje se nalazi sto ).
Ako ekipe ne izvrše pomenutu dužnost, protiv njih će se pokrenuti dis¬cip¬¬lin¬ski postupak.


Član 79.

Pravo je ekipe da podnese žalbu prije ili poslije utakmice, kao i dis¬cip¬lin¬sku prijavu protiv svakoga za koga smatra da je počinio disciplinski prekršaj u smislu Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti u VPSCG.


VIII. ODREDBE O MANDATNOM KAŽNJAVANJU


Član 80.

Klub, organizator utakmice, koji ne obavi sve nužne radnje i ne osigura sve ispravne uređaje, rekvizite i osobe potrebne za normalno odvijanje utakmice, a koje je prema propozicijama, pravilnicima i aktima VPSCG bio dužan da uradi, ili ako iste radnje pogrešno uradi, kazniće se od strane TO VPSCG novčanom kaznom:
1. za nepravovremeno podmirivanje obaveza prema VPSCG i organima 125 €
2. za neblagovremeno obavještavanje o promjeni bazena ili satnice utakmice 75 €
3. za neobezbjeđivanje adekvatnih svlačionica za ekipe i rukovodstvo 75 €
4. za neosiguranje termina za treninge (za svaki trening) 75 €
5. za neupisan ljekarski pregled (za svakog igrača) 50 €
6. za neposjedovanje termometra za mjerenje vode 50 €
7. za neblagovremeno organizovanje stola rukovodstva 50 €
8. za neposjedovanje formulara i rekvizita za takmičenje 50 €
9. za nedostatak rezervnih kapica 100 €
10. za nedostatak rezervnih satova 50 €
11. za nepropisno obilježeno igralište 75 €
12. za nefunkcionisanje razglasa 125 €
13. za neispravan semafor – prije i za vrijeme utakmice 150 €
14. za djelimično neispravan semafor – prije i za vrijeme utakmice 50 €
15. za odsustvo pomoćnog sudije (za svakog pojedinačno) 50 €
16. za neorganizovanje ceremonijala (u skladu sa propozicijama) 150 €
17. za svaku ispaljenu raketu ili dimnu zavjesu (“bengalska vatra”) 500 €
18. za svaku ispaljenu petardu 100 €
19. za bacanje predmeta koji nisu prouzrokovali prekid utakmice 200 €
20. za bacanje predmeta i za svaki uzročnik prekida utakmice 1.000 €
21. za pljuvanje od strane gledalaca 200 €
22. za vrijeđanje i psovanje službenih osoba i funkcionera od strane publike 500 €
23. za nedozvoljeno napuštanje igrališta od strane ekipe 2.000 €
24. za neadekvatnu odjevenost igrača, trenera, pomoćnog sudije 25 €
25. za nesnimanje utakmice 125 €
26. za neprisustvo službenog ljekara 125 €
27. za neprijavljivanje utakmice MUP-u 125 €
28. za nesprovođenje adekvatnih bezbjedonosnih mjera 300 €
29. za ulazak gledalaca u službeni dio igrališta – po osobi 200 €

Član 81.

Član ekipe koji se nesportski ponaša na i u vezi sa utakmicom, kazniće se od strane TO VPSCG novčanom kaznom:
1. igrač za isključenje sa pravom zamjene ili sa klupe
- za prvo isključenje u takmičarskoj sezoni 100 €
- za drugo isključenje u takmičarskoj sezoni 300 €
- za treće i svako naredno isključenje u takmičarskoj sezoni 750 €
2. igrač za isključenje bez prava zamjene ili za fizički napad
- za prvo isključenje ili za fizički napad u takmičarskoj sezoni 300 €
- za drugo isključenje ili za fizički napad u takmičarskoj sezoni 750 €
- za treće i svako naredno isključenje ili za fizički napad u takm.sezoni 1.000 €
3. trener za pokazani “žuti karton”
- za prvi “žuti karton” u takmičarskoj sezoni 25 €
- za drugi “žuti karton” u takmičarskoj sezoni 75 €
- za treći i svaki naredni “žuti karton” u takmičarskoj sezoni 250 €

4. trener za pokazani “crveni karton”
- za prvi “crveni karton” u takmičarskoj sezoni 150 €
- za drugi “crveni karton” u takmičarskoj sezoni 300 €
- za treći i svaki naredni “crveni karton” u takmičarskoj sezoni 750 €
5. klupski funkcioner za isključenje sa utakmice ili za fizički napad
- za prvo isključenje ili za fizički napad u takmičarskoj sezoni 300 €
- za drugo isključenje ili za fizički napad u takmičarskoj sezoni 750 €
- za treće i svako naredno isključenje ili za fizički napad u takm.sezoni 1.000 €
6. igrač za neučestvovanje na ceremonijalu
- pred utakmicu/turnir 25 €
- proglašenja pobjednika 50 €
7. igrač, trener, ili klupski funkcioner
- za davanje izjava i komentara o suđenju, sudiji, TO VPSCG 150 €
8. funkcioner VPSCG za vrijeđanje ili klevetanje drugih funkcionera 300 €

Član 82

Službena osoba (sudija, delegat, kontrolor) koji ne izvršava obaveze iz Pravilnika o vaterpolo takmičenjima, propozicija i ostalih akata VPSCG kazniće se od strane TO VPSCG novčanom kaznom:
1. za neblagovremeni dolazak na plivalište 100 €
2. za neblagovremeno dostavljanje dokumentacije 100 €
3. za neadekvatnu odjevenost 100 €
4. za neprisustvovanje sastanku rukovodstva 100 €
5. za neučestvovanje na ceremonijalu pred utakmicu/turnir 100 €
6. za nepodnošenje disciplinske prijave protiv isključenih osoba 100 €
7. za davanje uvrijedljivih izjava o klubovima, kolegama, TO VPSCG 150 €


Član 83.

Obveznik plaćanja novčanih kazni iz člana 80 i 81 ovog Pravilnika je klub, a iz člana 82. službena osoba.
Obveznik plaćanja novčanih kazni dužan je iznos kazne, pod prijetnjom suspenzije, da plati u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja obavještenja o kazni.
Sredstva od kazni upotrijebiće se za razvoj vaterpola.
Protiv izrečene mandatne kazne iz člana 80 do člana 82 ovog Pravilnika, kažnjeni se može žaliti Upravnom odboru VPSCG u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o kazni.
Žalba ne zadržava izvršenje iz stava 2 ovog člana.


IX. POSEBNE ODREDBE – VEZANE ZA MEĐUNARODNA TAKMIČENJA


Član 84.

Obaveza je klubova, koji su na osnovu rezultata na nacionalnom takmičenju to pravo stekli, da predstavljaju VPSCG na zvaničnim takmičenjima u okviru LEN i COMEN.
Klubovi su dužni da u rokovima koje odrede SS VPSCG ili UO VPSCG, podnesu prijavu za učešće na takmičenju ili eventualno iz opravdanog razloga, od istog odustanu.
Protiv kluba koji ne ispuni obavezu iz prethodnog stava u ostavljenim rokovima SS VPSCG ili UO VPSCG će pokrenuti disciplinski postupak.


Član 85.

Pravo je i obaveza klubova i funkcionera iz VPSCG da zatraže, za svoju ekipu i sudiju koji ih prati, saglasnost SS VPSCG za učestvovanje na međunarodnim službenim ili prijateljskim takmičenjima u organizaciji međunarodnih ili nacionalnih federacija ili drugih organizatora.

Protiv kluba ili pojedinca, koji ne ispuni obavezu iz prethodnog stava SS VPSCG će pokrenuti disciplinski postupak.
Član 86.

Obaveza je međunarodnog sudije ili funkcionera iz VPSCG, koji je određen za vršenje dužnosti na takmičenjima u inostranstvu, da obavijeste TO i KSDP VPSCG o tom delegiranju u roku od 24 sata po dobijanju obavještenja.
Takođe, službena lica iz stava 1 ovog člana u obavezi su da u roku od 48 sati po dolasku u mjesto prebivališta dostave izvještaj KSDP VPSCG, a po zahtjevu i UO VPSCG i SS VPSCG, u propisanoj formi i sadržaju.
Izvještaj iz stava 2 ovog člana predstavlja osnov za obračun i isplatu utvrđene naknade za vršenje dužnosti na takmičenjima u inostranstvu.
Protiv međunarodnog sudije ili funkcionera, koji ne izvrši obavezu iz stave 1 ovog člana, navedeni organi će pokrenuti disciplinski postupak.


X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu VPSCG.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe od člana 1. do člana 79, kao i od člana 135. do člana 140. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima u okviru VPSCG (Herceg Novi, 2007.god.), dok će se odredbe članova od 80. do 134. Pravilnika (odredbe o disciplinskoj odgovornosti ), primjenjivati do usvajanja Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti u VPSCG.

Član 88.

Pravo tumačenja odredbi ovog Pravilnika ima Skupština VPSCG, a pravno tumačenje Statutom određeni nadležni organ.

SKUPŠTINA VATERPOLO I PLIVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

U Herceg Novom, 04.11.2015.god. Predsjednik Skupštine VPSCG
Broj: 534/6 Đuro Marić, s.r.


Obrazloženje:
Donošenje ovog Pravilnika je Statutarna obaveza Skupštine VPSCG.
Ispoštovane su sve Statutom predviđene procedure (prednacrt, javna diskusija, nacrt, predlog), pa postoje uslovi za usvajanje Pravilnika u predloženom tekstu.