Pravilnik o radu Suda VPSCG

Na osnovu člana 18, a u vezi sa čl. 56. Statuta Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore (VPSCG) , Skupština VPSCG, na sjednici održanoj u Herceg Novom,
09. 05. 2014. godine, usvojila je

P R A V I L N I K
O RADU SUDA VATERPOLO I PLIVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1
Ovim Pravilnikom uređuje se nadležnost, sastav i organizacija Suda VPSCG, način izbora i razrješenja, prava i obaveze članova Suda VPSCG; način i postupak rješavanja sporova u vatertpolo i plivačkom sportu i druga pitanja od značaja za rad Suda VPSCG.

I.1. Nadležnost Suda VPSCG

Član 2.
Sud VPSCG obavlja stalnu kontrolu zakonitosti u sprovođenju normativnih akata i odluka organa, organizacija i tijela VPSCG. i daje tumačenje opštih akata VPSCG.
Rad Suda VPSCG je regulisan ovim Pravilnikom, kao i aktima koje utvrdi Skupština VPSCG (kodeks, pravilnici, odluke ).
Sud VPSCG u tom cilju sudi i odlučuje:

• u prvom stepenu:
1.1. sprovodi arbitražni postupak (sporni odnosi između klubova, igrača i kluba, trenera i kluba, između organa i tijela VPSCG),
1.2. sudi u postupku protiv članova organa i tijela, i protiv funkcionera VPSCG, na osnovu odredbi o disciplinkom kažnjavanju Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG,
1.3. obavlja stalnu kontrolu zakonitosti i usklađenosti normativnih akata i odluka organa, organizacija i tijela VPSCG, daje tumačenje opštih akata VPSCG, kao i s tim u vezi pokreće inicijativu za izmjenu istih.

• u drugom stepenu:
2.2.1. protiv odluka prvostepenog sudskog vijeća,
2.2.2. odlučuje po žalbama koje su izjavljene na disciplinske odluke takmičarskog organa na nivou VPSCG, s tim da iste može da potvrdi, ukine i vrati na ponovno odlučivanje ili preinači, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o vaterpolo takmičenjima u VPSCG,
2.2.3. potvrđuje ili odbija disciplinske odluke o suspenziji-kažnjavanju igrača od strane klubova, na period duži od mjesec dana, a sve u skladu sa čl. 28. Pravilnika o registraciji i pravu nastupa vaterpolista u VPSCG.
O pitanjima koja su stavljena u nadležnost Suda VPSCG stranke se ne mogu obraćati sudovima redovne nadležnosti.


I.2. Sastav, organizacija i način rada Suda VPSCG

Član 3.
Sud VPSCG čine predsjednik Suda i pet članova, koje na predlog predsjednika VPSCG bira i razrješava Skupština VPSCG, na svoj mandat.
Članovi Suda moraju biti diplomirani pravnici, koji nisu članovi organa VPSCG.
Članu Suda VPSCG prestaje funkcija: na lični zahtjev, ili ukoliko ne obavlja funkciju, odnosno neopravdano odsustvuje sa sjednica Suda. Odluku o razrješenju člana Suda VPSCG donosi Skupština VPSCG na predlog ili inicijativu predsjednika Suda VPSCG, Upravnog odbora VPSCG ili najmanje 1/3 članova Skupštine VPSCG.
Članovi Suda VPSCG većinom glasova iz svojih redova biraju sekretara Suda VPSCG, koji je zadužen za administrativne poslove Suda VPSCG.
Članovi Suda VPSCG imaju pravo na nagradu za rad i naknadu troškova, a sve u skladu sa Troškovnikom Suda VPSCG, kojeg usvaja Upravni odbor VPSCG.

Član 4.
Sud VPSCG sudi u vijeću sastavljenom od trojice sudija, koje određuje predsjednik Suda VPSCG, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije predviđeno. Predsjednik Suda VPSCG uvijek predsjedava prvostepenim vijećem, a odluke se donose većinom glasova članova vijeća.
Sjednica arbitražnog vijeća će se održati i ako joj prisustvuje najmanje dva člana Vijeća. Odluka je donesena kada za nju glasaju najmanje dva člana Vijeća. U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjedavajućeg Vijeća je odlučujući.

Član 5.
U radu Suda VPSCG sudije su dužne pridržavati se načela:
- dobrovoljnosti - strane u sporu dobrovoljno odlučuju o pristupanju rješavanju spora pred Sudom VPSCG
- hitnosti – rad Suda VPSCG mora biti hitan i ažuran, uz poštovanje rokova datih u Pravilniku o registraciji i pravu nastupa vaterpolista u VPSCG i Pravilniku o vaterpolo takmičenjima VPSCG
- povjerljivosti – članovi Suda VPSCG su dužni da poštuju načelo povjerljivosti svih činjenica i podataka do kojih dođu u vršenju svoje funkcije.
- nepristrasnosti i nezavisnosti - članovi Suda VPSCG dužni su da u postupku rješavanja spora postupaju nezavisno i nepristrasno u odnosu na stranke i predmet spora, te da pri odlučivanju vode računa o ugovoru strana u sporu i poštovanju normi iz akata VPSC.
- saslušanja - niko ne može biti kažnjen prije nego što je saslušan.
Smatra se da je neko saslušan i ako na poziv nadležnog organa dostavi svoju izjavu. Ako strana u sporu odbije da pristupi saslušanju, ili ne dostavi pismenu iz¬javu u datom roku, smatraće se kao da je saslušana.

 

Član 6.
Na odluku prvostepenog vijeća, strane u sporu mogu izjaviti žalbu i pokrenuti drugostepeni postupak u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke.
U drugostepenom postupku odlučuju sudije Suda VPSCG koje nisu učestvovale u prvostepenom postupku.
Odluke Suda VPSCG iz svog djelokruga su konačne.
Konačne odluke Suda VPSCG dostavljaju se Kancelariji VPSCG i TO VPSCG.

Član 7.
Protiv konačne odluke Suda VPSCG strana u sporu može podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti (ZZZ).
ZZZ iz prethodnog stava strana u sporu može podnijeti Arbitraži Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), u roku od 5 dana od dana prijema konačne odluke Suda VPSCG.

Član 8.
Sva obavještenja i pisana komunikacija povodom postupka pred Sudom VPSCG vrše se preko Kancelarije VPSCG.
Ako je podnesak nepotpun ili ima nedostataka usljed kojih se postupak po njemu ne može pokrenuti ili sprovesti, pozvaće se podnosilac da ga dopuni, odnosno otkloni nedostatke u roku od 3 dana od dana dostavljanja obavještenja o potrebi otklanjanja nedostataka. Ako podnosilac podneska ne postupi po ovom nalogu, smatraće se da je odustao od podneska, pa će u tom slučaju prvostepeno arbitražno vijeće donijeti odluku kojom se tužbeni zahtev odbacuje kao nepotpun.
Poziv i druga dokumenta dostavljaju se stranama u sporu ličnom predajom ili poštom, preporučenom pošiljkom uz povratnicu stranci, odnosno njenom
punomoćniku.
Na osnovu saglasnosti stranaka u sporu, dostava se može vršiti i putem elektronske pošte ili telefaksom.
Tužba, odgovor na tužbu i svi podnesci, isprave i informacije koje jedna stranka podnese dostavljaju se drugoj stranci sa svim prilozima.

Član 9.
Rad Suda VPSCG je javan.
Sud VPSCG odlučuje o javnosti rasprave u svakom konkretnom slučaju.
Odluke Suda VPSCG se objavljuju na internet stranici VPSCG.

 

 


II. POSTUPAK PRED SUDOM VPSCG

II. 1. Rad Suda VPSCG iz domena kontrole zakonitosti akata VPSCG

Član 10.
Na zahtjev člana, organa ili organizacije VPSCG, Sud VPSCG je dužan u prvom i konačnom stepenu ocijeniti zakonitost u sprovođenju normativnog akta ili odluke organa, organizacija i tijela VPSCG, kao i dati tumačenje opštih akata VPSCG (čl. 2. t. 1.1. ovog Pravilnika). U postupku davanja ocjene zakonitosti, Sud VPSCG je dužan pridržavati se Statuta VPSCG zatražiti mišljenje i razloge usvajanja napadnutog akta.
II. 2. Rad Suda VPSCG iz domena disciplinskog sudovanja

Član 11.
U okviru djelokruga rada iz domena disciplinskog sudovanja (čl. 2. tačke 1.2, 2.2.1, 2.2.2. i 2.2.3. ovog Pravilnika) Sud VPSCG je dužan striktno se pridržavati normi iz Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG i ovog Pravilnika.

II.3. Rad Suda VPSCG iz domena arbitražnog postupka na nivou VPSCG

Član 12.
U okviru djelokruga rada iz domena arbitražnog postupka (čl. 2. tačke 1.3. i 2.3. ovog Pravilnika) Sud VPSCG je dužan striktno se pridržavati normi iz opštih akata VPSCG, te posebno Pravilnika o registraciji i pravu nastupa vaterpolista u VPSCG (kada je u pitanju poštovanje ugovora između kluba i igrača).

Tužba
Član13.
Arbitražni postupak se pokreće podnošenjem tužbe. Tužba treba da sadrži naročito:
- imena i adrese stranaka;
- tužbeni zahtjev;
- navode o činjenicama na kojima se zasniva tužbeni zahtjev;
- navode o dokazima;
- oznaku vrijednosti predmeta spora.
Tužilac uz tužbu mora priložiti sve isprave koje smatra važnim i pozvati se na isprave ili druge dokaze koje namjerava podnijeti. On je naročito dužan da, ako je to moguće, uz tužbu podnese prepis ugovora i arbitražnog sporazuma, ako on nije sadržan u ugovoru.
Tužilac je prilikom pokretanja postupka dužan da priloži dokaz o uplati predujma za podmirenje troškova arbitražnog postupka.
Tužba se podnosi Kancelariji VPSCG u 8 primjeraka (za drugu stranu u sporu, članove Suda VPSCG, kao i za arhivu).
Tužba se može podnijeti u roku od godine dana od kada je sporni odnos nastao.

 

 

Član 14.
Tuženi je dužan da dostavi odgovor na tužbu u roku od 3dana od dana prijema tužbe.
U odgovoru na tužbu tuženi treba da se izjasni o zahtjevima, navodima i
dokazima tužbe, kao i da iznese svoje navode i za iste predloži dokaze.
U odgovoru na tužbu, tuženi može predložiti sprovođenje postupka mirenja za sporazumno rješavanje spora. Ako tužilac ne prihvati ovaj predlog, ili se o istom ne izjasni u roku od 3 dana od prijema odgovora na tužbu, postupak će se nastaviti po odredbama ovog pravilnika.
U odgovoru na tužbu tuženi može osporiti nadležnost Suda VPSCG.
Ako tuženi ne podnese odgovor na tužbu, Prvostepeno arbitražno vijeće će nastaviti postupak, pri čemu se ne smatra da to propuštanje znači da tuženi priznaje tužbeni zahtjev.

Član 15.
U toku arbitražnog postupka stranka može izmijeniti ili dopuniti tužbu, osim ako Prvostepeno arbitražno vijeće smatra da nije svrsishodno dopustiti takve promjene, zbog odugovlačenja toka postupka, što bi se time uzrokovalo, ili zbog štete koju bi time mogla pretrpjeti druga stranka. Takvo rješenje je Prvostepeno arbitražno vijeće dužno donijeti sa obrazloženjem kojim se prihvata ili odbija predlog za izmjenu ili dopunu tužbe.

Član 16.
Prvostepeno arbitažno vijeće će odbaciti tužbu ako je neblagovremena, nedozvoljena ili je podnijeta od strane neovlašćenog lica.
Na odluku iz st.1 ovog člana, može se podnijeti prigovor Drugostepenom arbitražnom vijeću u roku od 5 dana od dana njenog dostavljanja.
Drugostepeno arbitražno vijeće je dužno donijeti odluku o podnijetom prigovoru iz st. 2. ovog člana u roku od 5 dana od dana prijema istog.
Odluka iz st. 3. ovog člana je konačna.

Vrste i tok postupka

Član 17.
Sporovi pred Prvostepenim arbitražnim vijećem rješavaju se:
- u postupku mirenja radi sporazumnog rješenja spora
- u postupku meritornog odlučivanja o predmetu spora

Član 18.
Prije otvaranja rasprave sprovodi se postupak mirenja.
Ukoliko strane u sporu u toku postupka, mirenja postignu saglasnost u pogledu predmeta spora, donosi se rješenje o postignutom sporazumu.

Član 19.
Ukoliko se ne postigne mirenje, a stvar se ne može riješiti na osnovu spisa, postupak se nastavlja održavanjem rasprave.

Predsjednik Prvostepenog arbitražnog vijeća rukovodi raspravom, ispituje stranke, izvodi dokaze, daje riječ strankama, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima.
Predsjednik Prvostepenog arbitražnog vijeća se stara o održavanju reda za vrijeme pretresa
Stranku koja se ne pridržava reda za vrijeme pretresa, predsjednik Prvostepenog arbitražnog vijeća ima pravo da udalji sa rasprave.
Raspravljanje je po pravilu usmeno.
Rasprava se može odložiti ako za to postoje opravdani razlozi.

Član 20.
Prvostepeno arbitražno vijeće odlučuje koji će se od predloženih dokaza izvesti radi utvrđivanja činjenica koje su važne za donošenje arbitražne odluke, a može odlučiti i da se izvedu dokazi i koje stranke nijesu predložile.

Član 21.
Prvostepeno arbitražno vijeće će odrediti izvođenje dokaza vještačenjem, kada je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje kojim Prvostepeno arbitražno vijeće ne raspolaže. Vještačenje može vršiti samo lice koje se nalazi na listi sudskih vještaka ili referentna institucija
Ukoliko je određen vještak, stranke u postupku su dužne da mu dostave sve
potrebne informacije, isprave, odnosno omoguće pristup ispravama koje su neophodne za davanje nalaza i mišljenja u predmetnom sporu.
Na zahtjev stranaka, vještak je dužan da na raspravi obrazloži svoj nalaz.

Član 22.
O procesnim radnjama koje se izvode na raspravi vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsednik i stranke, odnosno njihovi zakonski punomoćnici.
Ako jedna od stranaka odbije da potpiše zapisnik, predsjednik Prvostepenog arbitražnog vijeća će to konstatovati u zapisniku, navodeći razloge zbog kojih je stranka izjavila da odbija da potpiše zapisnik.

Član 23.
O pitanjima procesnog karaktera odluka se donosi u formi zaključka.

Član 24.
Prvostepeno arbitražno vijeće će donijeti rješenje o obustavi postupka, ukoliko tužilac povuče tužbu.
Rješenje kojim se okončava postupak donijeće se i ukoliko strane postignu saglasnost u postupku mirenja.
Rješenje iz stava 2 ovog člana ima snagu sudskog poravnanja i sadrži uvod i izreku o predmetu spora, odluku o troškovima arbitraže, a obrazloženje samo ako stranke to zatraže.

 

 


Član 25.
O osnovanosti tužbenog zahtjeva odlučuje se odlukom Prvostepenog arbitražnog vijeća (prvostepena arbitražna odluka), koja se mora donijeti u roku od 15 dana od dana ostavljenog roka za podnošenje odgovora na tužbu iz čl. 14. ovog Pravilnika.
Prvostepenom arbitražnom odlukom odlučuje se o svim zahtjevima stranaka u sporu.
Prvostepena arbitražna odluka se donosi poslije zaključenja rasprave, na nejavnoj sjednici, i objavljuje se i dostavlja u roku od tri dana po donošenu u pisanoj formi i sadrži: uvod, dispozitiv, obraloženje, pouku o pravnom lijeku i potpis predsjednika.

Član 26.
Ukoliko Prvostepeno arbitražno vijeće ne donese odluku iz čl. 25. ovog Pravilnika,
predsjednik Suda VPSCG je u obavezi da nakon proteka roka za donošenje odluke u roku od 3 dana imenuje novo Prvostepeno arbitražno vijeće.
Novoformirano Vijeće iz st, 1. ovog člana dužno je donijeti odluku u roku od 8 dana od dana formiranja istog.

Član 27.
Prvostepena arbitražna odluka se dostavlja strankama i Kancelariji VPSCG, koja istu dostavlja TO VPSCG i ostalim zainteresovanim iobjavljuje je na internet stranici VPSCG.
U slučaju spora oko dana prijema, kao dan dostavljana uzima se dan kada je odluka objavljena na internet stranici VPSCG.

Pravni lijek – žalba

Član 28.
Protiv Odluke Prvostepenog arbitražnog vijeća iz čl. 25. Ovog Pravilnika, nezadovoljna strana u roku od 5 dana od prijema prvostepene odluke ima pravo da izjavi žalbu Drugostepenom arbitražnom vijeću, a sve u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
Rok za izjašnjavanje na žalbu je 3 dana od dana prijema žalbe.
Tok postupka rada Drugostepenog arbitražnog vijeća analogan je procesima iz članova 19-27. ovog Pravilnika, s tim da je Drugostepeno arbitražno vijeće dužno donijeti odluku u roku od 8 dana od isteka ostavljenog roka za izjašnjavanje.

Član 29.
Odluka Drugostepenog arbitražnog vijeća je pravosnažna i izvršna za sprovođenje u okviru VPSCG.
Drugostepena arbitražna odluka se dostavlja strankama, Kancelariji VPSCG, koja je dostavlja ostalim zainteresovanim iobjavljuje na internet stranici VPSCG, kao Ii TO VPSCG.
Potvrdu o pravosnažnosti i izvršnosti arbitražne odluke izdaje sekretar
Suda VPSCG.

 


Vanredni pravni lijek
Član 30.
Stranka koja je nezadovoljna pravosnažnom i izvršnom odlukom Suda VPSCG iz čl. 29. ovog Pravilnika ima pravo da podnese žalbu isključivo Arbitraži COK u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.
Žalba iz prethodnog stave ne odlaže izvršenje pravosnažne arbitražne odluke.
Troškovi arbitražnog postupka

Član 31.
Troškovi arbitražnog postupka padaju na teret stranaka u postupku.
Prilikom podnošenja tužbe ili protivtužbe, stranka je dužna da unaprijed položi predujam troškova u visini određenoj Troškovnikom Suda VPSCG, kojeg usvaja Upravni odbor VPSCG.

Član 32.
Prije uplate troškova arbitražnog postupka, Sud VPSCG neće preduzimati bilo kakvu procesnu radnju.
Ukoliko u roku od pet dana od dana opomene stranka ne uplati predujam troškova smatraće se da je tužba povučena.

Član 33.
O sporovima o kojima odlučuje Sud VPSCG vodi se evidencija.
Svi sporovi koji se vode pred Sudom VPSCG objavljuju se na internet stranici VPSCG.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.
Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a nisu okončani, sprovešće se po odredbama ovog Pravilnika.

Član 35.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, odnosno danom objavljivanja na internet stranici VPSCG.


SKUPŠTINA VATERPOLO I PLIVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj: 153/9b                                                                         Predsjednik Skupštine VPSCG,
U Herceg Novom, 09.05.2014. g.                                                                      Đuro Marić