Odluka o polaganju ispita za vaterpolo sudiju

VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE
- Komisija za sudijska i delegatska pitanja VPSCG
Kotor, 24.03.2015. godine

Na osnovu čl. 3. Odluke o stvaranju uslova u VPSCG za polaganje ispita za vaterpolo sudiju od 24.03.2015.g. Komisija za sudijska i delegatska pitanja VPSCG , na sjednici održanoj 24.03.2015. g. usvojila je

O D L U K U
O IMENOVANJU KOMISIJA ZA OBUKU KANDIDATA I ZA POLAGANJE ISPITA ZA VATERPOLO SUDIJU

Član 1.
Imenuju se :
1.1. Komisija za obuku kandidata za polaganje ispita za vaterpolo sudiju u sastavu: Dejan ADŽIĆ, predsjednik i članovi Dragan ĐURČIĆ i Željko AVRAMOVIĆ i
1.2. Komisija za polaganje ispita za vaterpolo sudiju u sastavu: Marijo BRGULJAN, predsjednik i članovi Stanko IVANOVSKI i Danilo ODALOVIĆ.

Član 2.
Sve radnje predviđene odredbama Odluke o stvaranju uslova u VPSCG za polaganje ispita za vaterpolo sudiju komisije iz čl. 1. ove Odluke dužne su da sprovedu do KRAJA MAJA mjeseca 2015. godine.
Kandidati za polaganje ispita za vaterpolo sudiju dužni su se prijaviti do 15.04.2015. g. KSDP (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O ovoj Odluci informisati: imenovane članove komisija, vaterpolo klubove iz VPSCG i sve sudije i delegate.
Ovu odluku, kao i Odluku o stvaranju uslova u VPSCG za polaganje ispita za vaterpolo sudiju, objaviti u biltenu na internet stranici VPSCG.

Predsjednik KSDP VPSCG,
Željko Avramović


VATERPOLO I PLIVAČKI SAVEZ CRNE GORE
- Komisija za sudijska i delegatska pitanja VPSCG
Kotor, 24.03.2015. godine

Izvršavajući zahtjev Stručnog savjeta VPSCG, Komisija za sudijska i delegatska pitanja VPSCG , na sjednici održanoj 24.03.2015. g. donosi

O D L U K U
O STVARANJU USLOVA U VPSCG ZA POLAGANJE ISPITA ZA VATERPOLO SUDIJU

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način rada Komisije VPSCG za polaganje ispita za vaterpolo sudiju (dalje: Komisija za sudijske ispite).

Član 2.
Komisiju VPSCG za sudijske ispite čine: predsjednik Komisije i potreban broj članova, po njegovom izboru.

Član 3.
Zvanje vaterpolo sudije stiče se polaganjem ispita.
Ispitu može pristupiti svako radno sposobno lice koje je navršilo 16 godina.
Za polaganje ispita kandidati podnose pismenu prijavu KSDP VPSCG, uz koju prilažu: fotokopiju lične karte, ljekarsko uvjerenje i kratku sportsku biografiju.
Komisija za sudijske ispite organizuje pripremu, kao i proceduru za polaganje sudijskog ispita, te određuje Komisiju za obuku kandidata i Ispitnu komisiju.
Komisije iz prethodnog člana čine po tri člana, afirmisanih u poznavanju materije i
sadržaja ispita.
Troškove organizovanja ispita snose kandidati solidarno. Visinu takse za pristup ispitu utvrđuje Komisija za sudijske ispite, uz pribavljenu saglasnost SS VPSCG.

Član 4.
Sadržaj ispita je poznavanje:
1. Pravila vaterpolo igre
2. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima u okviru VPSCG
3. Statuta VPSCG i ostalih opštih akata strukovnih organizacija.
Komisija za sudijske ispite je dužna, uz naknadu, dostaviti kandidatima materijale iz prethodnog stava, najmanje pet dana prije početka tečaja.

Član 5.
Tečaj za pripremu kandidata sprovodi Komisija za obuku kandidata, te će o terminu njegovog održavanja obavijestiti kandidate.
Na tečaju će se razmotriti kompletna problematika materije iz čl.4. ove Odluke.

Član 6.
Kandidat koji je pohađao tečaj iz čl. 5. ove Odluke ima pravo pristupanja ispitu za vaterpolo sudiju.
Ispit sprovodi Ispitna komisija, poslije tri dana od završetka tečaja.
Ispit za vaterpolo sudiju sadrži:
It. Teoretski dio
Ip. Praktični dio
Kandidat koji položi samo It. Teoretski dio stiče status sudija-funkcioner, a što je preduslov za obavljanje pomoćnih sudijskih funkcija na utakmicama (gol sudija, zapisničar-sekretar, mjerioc vremena) u skladu sa Pravilima vaterpolo igre, odnosno za uvrštenje na listu delegata takmičarskog organa za utakmice u organizaciji VPSCG.
Kandidat koji položi i Ip. Praktični dio stiče status sudija vaterpolo igre, sa svim pravima koja mu slijede iz Pravila vaterpolo igre i opštih akata sudijske organizacije VPSCG.

Član 7.
Teoretski dio ispita se polaže iz dva dijela: It.t. Test i It.r. Razgovor

Član 8.
Sadržaj testova, kao i pravilne odgovore, utvrđuje Komisija za sudijske ispite.
Testovi su prije ispita deponovani kod predsjednika Ispitne komisije.
Kandidati se pismeno testiraju iz poznavanja:
I.1. Pravila vaterpolo igre
I.2. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima
Test iz prethodnog stava sadrži 20 pitanja iz I.1. i 10 pitanja iz I.2., a pravo je kandidata da zaokružuje pravilne odgovore u roku od 60 min.
Izuzetno od prethodnog stava, test za kandidate za pomoćne sudijske funkcije biće prilagođen potrebama njihovih funkcija.
Kandidat koji je zaokružio najmanje 14 pravilnih odgovora iz I.1. i najmanje 7 pravilnih odgovora iz I.2. smatra se da je položio pismeni dio ispita, te stiče pravo pristupanja razgovoru.
Kandidat koji nije položio pismeni dio ispita upućuje se na popravni ispit iz testova, koji će se održati u narednom terminu ispita.

Član 9.
Razgovor sa kandidatima obavlja Ispitna komisija, u roku od 24 sata nakon testiranja.
Razgovor sadrži komentarisanje testa, u kome učestvuju svi članovi Ispitne komisije i kandidati, te poznavanje I.3. Statuta VPSCG.
U roku od 30 min po završetku razgovora, Ispitna komisija proglašava rezultate ispita.
Kandidati koji uspješno obave razgovor su položili teoretski dio ispita za vaterpolo sudiju i stiču pravo pristupa praktičnom dijelu ispita za sudiju vaterpolo igre.
Kandidati koji nisu uspješno obavili razgovor upućuju se na popravni dio ispita iz razgovora, koji će se obaviti u narednom terminu ispita.

Član 10.
Kandidati, koji su položili teoretski dio ispita za vaterpolo sudiju pristupaju praktičnom dijelu ispita, koji se sastoji iz suđenja na vaterpolo utakmicama, ili treninzima.
Termin i način polaganja praktičnog dijela ispita utvrđuje Ispitna komisija.
Ispitna komisija objavljuje ishod praktičnog dijela ispita.
Kandidat koji je uspješno položio praktični dio ispita za vaterpolo sudiju stiče status sudije vaterpolo igre.
Kandidati koji nisu uspješno položili praktični dio ispita upućuju se na popravni praktični dio ispita, koji će se obaviti u narednom terminu ispita.

Član 11.
Komisija za sudijske ispite će novim vaterpolo sudijama, koji su uspješno položili ispite iz čl.8-10. ove Odluke izdati odgovarajuća uvjerenja, kao dokaz njihovog statusa.

Član 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom verifikacije od strane SS VPSCG.


Predsjednik KSDP VPSCG,
Željko Avramović