Licenciranje trenera

Na osnovu čl. 33. Statuta VPSCG, Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na sjednici, održanoj 03.10.2013 u Kotoru, donio je

ODLUKU
O LICENCIRANJU TRENERA ZA TAKMIČARSKU 2013/14. GODINU

Član 1.
Ovom Odlukom uvodi se obaveza licenciranja trenera svih klubova, mlađih seniorskih selekcija, za vođenje utakmica na svim takmičenjima VPSCG i TJVL.

Član 2.
Treneri iz čl.1 ove Odluke stiču pravo na licencu prisustvom na seminaru, koji će se odrzati u Dubrovniku 18-20.10.2013. g. i na seminaru koji će organizovati
VPSCG do kraja januara 2014. godine.

Član 3.
Prisustvo seminarima, kao uslov za dobijanje licence za vođenje ekipe na
takmičenjima na nivou VPSCG i TJVL, dokazuje se potvrdom o učešću na
seminaru od strane organizatora seminara.

Član 4.
Nakon završenog I seminara u Dubrovniku iz čl. 2. ove Odluke, trener-učesnik tog seminara dobiće privremenu licencu, sa važnošću do ispunjavanja drugog uslova (prisustvo na seminaru u organizaciji VPSCG), kada će mu se izdati licenca za takm. 2013/14. sezonu.

Član 5.
Treneri svih klubova na nivou VPSCG su obavezni prisustvovati seminarima, kao uslovu za dobijanje licence, po spisku koji su klubovi dužni dostaviti do 15.10.2013. za trenere, koji će voditi takmičarske selekcije u sezoni 2013/14. godine.
Izuzetno od st. 1. ovog člana, treneri seniorskih ekipa TJVL se oslobađaju
utvrđene obaveze za dane 18. i 19 .10 .2013, zbog održavanja redovnog kola TJVL i time su u obavezi prisustvovati samo 20.10.2013. g. na seminaru u Dubrovniku.
Ukoliko trener ne prisustvuje seminarima i time ne stekne uslove za dobijanje licence, da bi stekao pravo na vođenje ekipe u takmicenjima VPSCG i TJVL za sezonu 2013/14, njegov klub je dužan da plati: 200 € za trenera mlađe selekcije, a 300 € za trenera seniorske ekipe, po seminaru sa kojeg je izostao (ukoliko izostane sa oba seminara, platiće dvostruku cijenu).

Član 6.
Ova Odluka se primjenjuje za sezonu 2013/14. g., odnosno do donošenja
Pravilnika o licenciranju trenera.

STRUČNI SAVJET ZA VATERPOLO VPSCG

U Kotoru, 09.10.2013. g. Predsjednik SS VPSCG
Petar Porobić